Ursprungliga författningar: 2016

1450/2016
Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 13 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1449/2016
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
1448/2016
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
1447/2016
Finansministeriets förordning om mottagande av rapporter om överträdelser av de bestämmelser som gäller finansmarknaden och om förfarandena för uppföljning av rapporterna vid Finansinspektionen
1446/2016
Lag om ändring av 4 b § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1445/2016
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1444/2016
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
1443/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
1442/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1441/2016
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
1440/2016
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven
1439/2016
Statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
1438/2016
Statsrådets förordning om delegationen för el- och hissäkerhet
1437/2016
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet
1436/2016
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet
1435/2016
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
1434/2016
Statsrådets förordning om elanläggningar
1433/2016
Statsrådets förordning om hissars säkerhet
1432/2016
Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och särskilda tekniska krav
1431/2016
Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar
1430/2016
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1429/2016
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1428/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension
1427/2016
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
1426/2016
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017
1425/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1424/2016
Skatteförvaltningens beslut om de sätt som skatteåterbäring betalas på
1423/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1422/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1421/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet och ikraftträdande av en lag om ändring av renskötsellagen
1420/2016
Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare
1419/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1418/2016
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1417/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommit-tén för medicinsk forskningsetik
1416/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1415/2016
Statsrådets förordning om redovisning och användning av Veikkaus Ab:s avkastning
1414/2016
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1413/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1412/2016
Lag om ändring av 20 och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket
1411/2016
Lag om ändring av kommunallagen
1410/2016
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Hansel Ab
1409/2016
Lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
1408/2016
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
1407/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
1406/2016
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
1405/2016
Lag om upphävande av 116 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
1404/2016
Lag om ändring av 7 och 21 § i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
1403/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
1402/2016
Lag om ändring av 30 a § i konkurrenslagen
1401/2016
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.