Ursprungliga författningar: 2016

150/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2016 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
149/2016
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
148/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
147/2016
Statsrådets förordning om upphävande av 24 § 9 punkten i jaktförordningen
146/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
145/2016
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
144/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
143/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
142/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
141/2016
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om offentlig tillsyn underställda vattenundersökningsanstalter
140/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
139/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut
138/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
137/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
136/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
135/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
134/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
133/2016
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
132/2016
Lag om ändring av utlänningslagen
131/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion
130/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
129/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
128/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelse om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen
127/2016
Lag om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
126/2016
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av svetsbart armeringsstål och armeringsnät
125/2016
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för svetsbart armeringsstål och armeringsnät
124/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016
123/2016
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottenhavet år 2016
122/2016
Miljöministeriets förordning om ändring av 41 § i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
121/2016
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
120/2016
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016
119/2016
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
118/2016
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
117/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren
116/2016
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning
115/2016
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016
114/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket
113/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändring i avtalet om Internationella Valutafonden
112/2016
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011
111/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan
110/2016
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
109/2016
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
108/2016
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
107/2016
Lag om ändring av 40 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
106/2016
Lag om ändring av 6 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
105/2016
Lag om ändring av 5 a § i sjöarbetstidslagen
104/2016
Lag om ändring av 15 § i arbetstidslagen
103/2016
Lag om ändring av 7 kap. 2 § i lagen om sjöarbetsavtal
102/2016
Lag om ändring av 6 kap. 1 a § i arbetsavtalslagen
101/2016
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.