Ursprungliga författningar: 2016

300/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården
299/2016
Lag om ändring av 14 e § i en lag om ändring av lagen om utkomststöd
298/2016
Lag om temporär ändring av 14 a § i lagen om utkomststöd
297/2016
Lag om ändring av barnskyddslagen
296/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice
295/2016
Lag om ändring av 22 § i adoptionslagen
294/2016
Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
293/2016
Lag om ändring av 17 c § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
292/2016
Lag om ändring av socialvårdslagen
291/2016
Lag om ändring av 122 § i utlänningslagen
290/2016
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
289/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
288/2016
Lag om upphävande av 10 § i socialvårdslagen
287/2016
Lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
286/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
285/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen
284/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon
283/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
282/2016
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2016
281/2016
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tjänstledighet som skall beviljas på grund av tjänstgöring inom Europeiska unionen
280/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen
279/2016
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret
278/2016
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper
277/2016
Lag om ändring av informationssamhällsbalken
276/2016
Lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
275/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 7 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel
274/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2016
273/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser
272/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 och 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen
271/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårds-bruk
270/2016
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
269/2016
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2016 för biodling enligt antalet bisamhällen
268/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om barndagvård
267/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden
266/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk
265/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis
264/2016
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka
263/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk
262/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av överenskommelsen med Ryssland om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
261/2016
Miljöministeriets förordning om utmärkning av naturskyddsområden i terrängen
260/2016
Tilläggsbudgeten för 2016
259/2016
Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen
258/2016
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
257/2016
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
256/2016
Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
255/2016
Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
254/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om assisterad befruktning
253/2016
Lag om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen
252/2016
Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
251/2016
Lag om ändring av 13 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.