Ursprungliga författningar: 2016

350/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
349/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2016
348/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde
347/2016
Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv
346/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om Finlands stöd till tredje fasen i vattenförsörjningsprojektet
345/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
344/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
343/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande sättande i kraft av en överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser, som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
342/2016
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § i kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
341/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning
340/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
339/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
338/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen
337/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om vissa stöd
336/2016
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om statens köttbesiktningspersonal
335/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
334/2016
Republikens presidents förordning om ändring av 18 § i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden
333/2016
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
332/2016
Lag om ändring av utlänningslagen
331/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
330/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om producentorganisationer
329/2016
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
328/2016
Lag om ändring av 89 och 108 § i avfallslagen
327/2016
Lag om ändring av miljöskyddslagen
326/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader
325/2016
Lag om ändring av 4 § i språklagen
324/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder
323/2016
Lag om ändring av utsökningsbalken
322/2016
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om universiteten
321/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge
320/2016
Lag om ändring av 54 och 87 § i lagen om främjande av integration
319/2016
Lag om ändring av 8 § i lagen om Tullens organisation
318/2016
Lag om upphävande av 5 § 4 mom. i lagen om kosmetiska produkter
317/2016
Lag om ändring av 16 kap. 4 b § och 46 kap. 14 § i strafflagen
316/2016
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
315/2016
Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen
314/2016
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget
313/2016
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
312/2016
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
311/2016
Lag om ändring av punktskattelagen
310/2016
Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen
309/2016
Lag om ändring av 2 och 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
308/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
307/2016
Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
306/2016
Lag om ändring av 63 § i bilskattelagen
305/2016
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
304/2016
Tullag
303/2016
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på södra Bottenhavet år 2016
302/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 231 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
301/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som skall användas för främjande av arbetarskyddet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.