Ursprungliga författningar: 2016

400/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015
399/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
398/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och dess fakultativa protokoll
397/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
396/2016
Statsrådets beslut om sammanslagning av Rääkkylä kommun och Kitee stad
395/2016
Statsrådets beslut om förkastande av en framställning om sammanslagning av Vimpeli kommun och Alajärvi stad
394/2016
Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald
393/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald
392/2016
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
391/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprojekt som gäller förbättring av elnätet i Dar es Salaam
390/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken av det yrkesexamensstipendium som avses i lagen om Utbildningsfonden
389/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
388/2016
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår på grund av elektromagnetiska fält
387/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-2, VI och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till konventionen.
386/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
385/2016
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier
384/2016
Lag om ändring av 21 och 209 § i miljöskyddslagen
383/2016
Statsrådets förordning om ändring av 5 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt
382/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016—2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa
381/2016
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
380/2016
Lag om upphävande av lagen om vissa regleringar av vattenägor
379/2016
Lag om upphävande av lagen om ägoreglering i gränskommunerna
378/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift
377/2016
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter
376/2016
Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
375/2016
Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen
374/2016
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
373/2016
Lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter
372/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel
371/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
370/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
369/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel
368/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller ständiga representationer vid internationella organisationer
367/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Serbien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer
366/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning
365/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
364/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer
363/2016
Lag om ändring av körkortslagen
362/2016
Lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
361/2016
Lag om ändring av vallagen
360/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
359/2016
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central
358/2016
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen
357/2016
Lag om ändring av 6 och 7 kap. i tvångsmedelslagen
356/2016
Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen
355/2016
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om finanskonton
354/2016
Arbets- och näringsministeriets meddelande om organ som främjar och stöder likabehandlingen av anställda inom Europeiska unionen och deras familjemedlemmar i Finland
353/2016
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
352/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
351/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.