Ursprungliga författningar: 2016

450/2016
Lag om ändring av 4 a och 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
449/2016
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
448/2016
Lag om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen
447/2016
Lag om utstationering av arbetstagare
446/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
445/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
444/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar
443/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring och temporär ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
442/2016
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd
441/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
440/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
439/2016
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
438/2016
Finansministeriets förordning om fondprospekt
437/2016
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet
436/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning
435/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för landsbygdsutveckling
434/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
433/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
432/2016
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
431/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster
430/2016
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
429/2016
Lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
428/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Serbien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
427/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
426/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
425/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
424/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om tillämpning av överenskommelsen
423/2016
Lag om laddare
422/2016
Lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen
421/2016
Lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
420/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
419/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen
418/2016
Lag om ändring av jordabalken
417/2016
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2014—2015
416/2016
Statsrådets förordning om kraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen
415/2016
Lag om ändring av 12 § i yrkeshögskolelagen
414/2016
Lag om ändring av 8 § i universitetslagen
413/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
412/2016
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
411/2016
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
410/2016
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
409/2016
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
408/2016
Lag om ändring av postlagen
407/2016
Lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
406/2016
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång
405/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för nationella stöd till grisköttproducenter och mjölkproducenter i Södra Finland år 2015
404/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter år 2015
403/2016
Statsrådets förordning om upphävandet av statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på södra Bottenhavet år 2016
402/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
401/2016
Statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.