Ursprungliga författningar: 2016

500/2016
Lag om ändring av värnpliktslagen
499/2016
Lag om ändring av religionsfrihetslagen
498/2016
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
497/2016
Lag om ändring av föreningslagen
496/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat
495/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål
494/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
493/2016
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2016/2017
492/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
491/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
490/2016
II tilläggsbudgeten för 2016
489/2016
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
488/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
487/2016
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
486/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
485/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds
484/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sprängnings- och brytningsarbete
483/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
482/2016
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
481/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
480/2016
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
479/2016
Lag om ändring av punktskattelagen
478/2016
Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
477/2016
Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
476/2016
Inrikesministeriets beslut om placeringsorterna för polisinrättningarnas verksamhetsställen
475/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller ständiga representationer vid internationella organisationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
474/2016
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
473/2016
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
472/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment
471/2016
Lag om trafiksäkerhetsavgift
470/2016
Lag om ändring av 13 och 15 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
469/2016
Lag om upphävande av 13 a och 13 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
468/2016
Lag om ändring av 13 a § i produktansvarslagen
467/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
466/2016
Lag om ändring av 52 § i fordonslagen
465/2016
Lag om ändring av 16 § i lagen om ansvar i spårtrafik
464/2016
Lag om ändring av lagen om trafikskadenämnden
463/2016
Lag om ändring av 2 kap. 3 § och 3 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen
462/2016
Lag om ändring av 10 § i lagen om utländska försäkringsbolag
461/2016
Lag om Trafikförsäkringscentralen
460/2016
Trafikförsäkringslag
459/2016
Statsrådets beslut om sammanslagning av Juankoski och Kuopio städer
458/2016
Statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare
457/2016
Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
456/2016
Lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken
455/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
454/2016
Lag om ändring av 86 b § i utlänningslagen
453/2016
Lag om ändring av 52 b § i arbetarskyddslagen
452/2016
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
451/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.