Ursprungliga författningar: 2016

600/2016
Statsrådets förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven
599/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program
598/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
597/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten
596/2016
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om försvarsmakten
595/2016
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer
594/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
593/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter
592/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om standarder och anmälningar i fråga om tobaksprodukter och motsvarande produkter
591/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter
590/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och av lagen om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald 
589/2016
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för finländskt arbete
588/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 18 § i arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser
587/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2016—2017
586/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2016–2019
585/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2016–2017
584/2016
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
583/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2018 beviljas för spetsprojekt inom välfärd och hälsa
582/2016
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
581/2016
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag
580/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet
579/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet
578/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet
577/2016
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
576/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogbruksministeriet
575/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning
574/2016
Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
573/2016
Lag om sättandande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet
572/2016
Lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
571/2016
Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
570/2016
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
569/2016
Lag om ändring av 86 a § i markanvändnings- och bygglagen
568/2016
Lag om ändring av 51 § i vägtrafiklagen
567/2016
Lag om ändring av banlagen
566/2016
Lag om ändring av landsvägslagen
565/2016
Lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg
564/2016
Lag om Utbildningsstyrelsen
563/2016
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
562/2016
Lag om ändring av universitetslagen
561/2016
Lag om ändring av bilskattelagen
560/2016
Lag om ändring av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten
559/2016
Lag om ändring av lagen om Försvarshögskolan
558/2016
Lag om ändring av 217 § i informationssamhällsbalken
557/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
556/2016
Lag om ändring av 21 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
555/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om tobaksaccis
554/2016
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
553/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet
552/2016
Lag om ändring av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen
551/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.