Ursprungliga författningar: 2016

650/2016
Lag om ändring av rättshjälpslagen
649/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
648/2016
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
647/2016
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
646/2016
Lag om ändring av utlänningslagen
645/2016
Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om Nationalgalleriet
644/2016
Lag om ändring av 67 § i universitetslagen
643/2016
Lag om ändring av 35 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
642/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
641/2016
Lag om ändring av 6 kap. 6 § och 22 kap. 8 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
640/2016
Lag om ändring av 8 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster
639/2016
Lag om ändring av 135 § i lagen om placeringsfonder
638/2016
Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
637/2016
Lag om ändring av 9 kap. 5 § och 12 kap. 13 § i kreditinstitutslagen
636/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
635/2016
Lag om ändring av 191 och 194 § i lagen om sjömanspensioner
634/2016
Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
633/2016
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
632/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
631/2016
Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag
630/2016
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
629/2016
Lag om ändring av 60 § i lagen om bostadsrättsföreningar
628/2016
Lag om ändring av 39 § i föreningslagen
627/2016
Lag om ändring av stiftelselagen
626/2016
Lag om ändring av 10 kap. 10 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
625/2016
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
624/2016
Lag om ändring av lagen om andelslag
623/2016
Lag om ändring av aktiebolagslagen
622/2016
Lag om ändring av revisionslagen
621/2016
Statsrådets förordning om sättände i kraft av tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
620/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om transport av särskilda avfallsflöden inom ländernas gränsområden
619/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
618/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigations Satellite System - GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Korea
617/2016
Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
616/2016
Lag om ändring av varumärkeslagen
615/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017
614/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2016–2017
613/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2016–2017
612/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2016–2017
611/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2016
610/2016
Inrikesministeriets beslut om upphävande av inrikesministeriets beslut om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
609/2016
Inrikesministeriets förordning om Gränsbevakningsväsendets avspärrningsband och andra förbudsmarkeringar
608/2016
Justitieministeriets förordning om rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, om rättshjälpsbyråernas och intressebevakningsbyråernas verksamhetsställen samt om de kommuner för vilkas intressebevakningstjänster rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet ansvarar
607/2016
Finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
606/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem
605/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar
604/2016
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
603/2016
Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
602/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 § 3 mom. i statsrådets förordning om miljöskydd
601/2016
Statsrådets förordning om rökrum

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.