Ursprungliga författningar: 2016

800/2016
Lag om ändring av 65 § i bilskattelagen
799/2016
Lag om ändring av 8 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
798/2016
Lag om ändring av 47 § i punktskattelagen
797/2016
Lag om ändring av 9 § i lagen om skatt för titlar
796/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om rundradioskatt
795/2016
Lag om ändring av 17 § i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
794/2016
Lag om ändring av 31 § i tonnageskattelagen
793/2016
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
792/2016
Lag om ändring av 9 § i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
791/2016
Lag om upphävande av 7 § 4 mom. i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
790/2016
Lag om upphävande av skattekontolagen
789/2016
Lag om ändring av läkemedelslagen
788/2016
Lag om ändring av 8 och 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
787/2016
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
786/2016
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
785/2016
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
784/2016
Lag om ändring av lotteriskattelagen
783/2016
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
782/2016
Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen
781/2016
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
780/2016
Lag om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
779/2016
Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
778/2016
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
777/2016
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
776/2016
Lag om ändring av inkomstskattelagen
775/2016
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
774/2016
Lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
773/2016
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
772/2016
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
771/2016
Lag om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
770/2016
Apoteksskattelag
769/2016
Lag om skatteuppbörd
768/2016
Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
767/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
766/2016
Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet
765/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
764/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet
763/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter
762/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning
761/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
760/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
759/2016
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
758/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
757/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nya Zeeland om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
756/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon
755/2016
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 49 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
754/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om berikning av homogeniserad skummjölk med D-vitamin
753/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 21 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
752/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
751/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.