Ursprungliga författningar: 2016

850/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
849/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställande av fonogram samt radioföretag
848/2016
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
847/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
846/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
845/2016
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
844/2016
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2015
843/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
842/2016
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
841/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017
840/2016
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser
839/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
838/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag på ansökningar om vissa stöd
837/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet
836/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
835/2016
Lag om ändring av 120 § i tobakslagen
834/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
833/2016
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
832/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
831/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
830/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för specialundervisningssektorn
829/2016
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa offentliga rättsbiträden och allmänna intressebevakare inom statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
828/2016
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
827/2016
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
826/2016
Justitieministeriets förordning om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
825/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
824/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning
823/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder
822/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
821/2016
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
820/2016
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016
819/2016
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016
818/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M 299 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
817/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder
816/2016
Statsrådets förordning om havsplanering
815/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
814/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering
813/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
812/2016
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
811/2016
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
810/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
809/2016
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmon alphavirus
808/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
807/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
806/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet
805/2016
Lag om ändring av 20 § i banskattelagen
804/2016
Lag om ändring av 13 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
803/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
802/2016
Lag om ändring av 2 och 25 § i bränsleavgiftslagen
801/2016
Lag om ändring av fordonsskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.