Ursprungliga författningar: 2016

1050/2016
Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
1049/2016
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
1048/2016
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
1047/2016
Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016
1046/2016
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
1045/2016
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering
1044/2016
Kyrkomötets beslut om ändring av 2 kap. 11 § i kyrkoordningen
1043/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning
1042/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
1041/2016
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2017
1040/2016
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder
1039/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1038/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 och 15 a § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning
1037/2016
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1036/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
1035/2016
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1034/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i en utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt
1033/2016
Statsrådets förordning om betalning år 2017 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1032/2016
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2017
1031/2016
Statsrådets förordning om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
1030/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal
1029/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av 20 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
1028/2016
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017
1027/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
1026/2016
III tilläggsbudgeten för 2016
1025/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
1024/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017
1023/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017
1022/2016
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017
1021/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
1020/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1019/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1018/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1017/2016
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2017
1016/2016
Statsrådets förordning om delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet
1015/2016
Statsrådets förordning om kärnsäkerhetsdelegationen
1014/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
1013/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden
1012/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd
1011/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker
1010/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i IMSBC-koden som anknyter till konventionen.
1009/2016
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter för räntebetalare som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst
1008/2016
Statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet
1007/2016
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2017
1006/2016
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2016 av inkomster som erhållits av renskötsel
1005/2016
Lag om ändring av 15 och 16 § i lagen om domstolspraktik
1004/2016
Lag om ändring av 80 § i civiltjänstlagen
1003/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation
1002/2016
Lag om ändring av 50 a § i alkohollagen
1001/2016
Lag om ändring av 24 och 24 a § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.