1556/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 4 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådant det lyder i lag 1457/2016:

1 §
Tidsfrist för givande av utlåtande

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ska ges utan ogrundat dröjsmål, dock inom 30 dagar från det att sökanden har lämnat den utredning som behövs för givande av utlåtandet eller då tidsfristen för lämnande av utredningen har gått ut.

2 §
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters behörighet att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter kan ge arbetskraftspolitiskt utlåtande i de fall som inte inbegriper arbetskraftspolitisk prövning och om vilka det föreskrivs i följande lagrum i lagen om utkomstskydd för arbetslösa:

1) 2 kap. 1 § (arbetslösa arbetssökande),

2) 2 kap. 2 § (begränsningar som gäller utlänningar),

3) 2 kap. 7 § 1 mom. 2, 3, 5 och 6 punkten (företagares familjemedlemmars upphörande med arbete),

4) 2 kap. 8 § 1 mom. 1—4 punkten och 2 mom. (upphörande med företagsverksamhet),

5) 2 kap. 10 § 1, 2 och 4 mom. (studier),

6) 2 kap. 11 § (upphörande med heltidsstudier),

7) 2 kap. 13 § 4 mom. (rätt till arbetslöshetsförmån för unga personer som saknar utbildning som ger yrkesfärdigheter),

8) 2 kap. 16 § (återfående av rätten till utkomstskydd för arbetslösa i fråga om unga personer som saknar utbildning).

3 §
Hur ett utlåtande ges

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan via elektronisk linjeöverföring eller vid behov skriftligen.

4 §
Uppgift om ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete

Om en arbetssökande deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas på grundval av skyldigheten enligt 11 kap. 1 § 1 eller 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), ska grunden för ordnande av service nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när servicen börjar.

Om en arbetssökande har varit i arbete som ordnats på grundval av den sysselsättningsskyldighet som avses i 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ska grunden för ordnande av arbetet nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när arbetet börjar. Uppgifterna kan lämnas också på något annat lämpligt sätt.

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som ges när ett lönesubventionerat arbete börjar ska antecknas en uppgift om att lönesubvention beviljats och den tid för vilken lönesubvention har beviljats. Uppgifterna kan lämnas också på något annat lämpligt sätt.

5 §
Uppgift om utbildning som ger yrkesfärdigheter

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gäller arbetsmarknadsstöd kan antecknas uppgift om att den arbetssökande efter grundskolan eller gymnasiet genomgått sådan utbildning enligt 7 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som ger yrkesfärdigheter.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1378/2014).

Om ett anställningsförhållande för vilket resebidrag beviljats har inletts innan denna förordning träder i kraft, ska den upphävda förordningen tillämpas på de uppgifter som antecknas i det arbetskraftspolitiska utlåtandet.

Helsingfors den 29 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.