1555/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 a § i lotterilagen (1047/2001), sådan paragrafen lyder i lag 1286/2016:

1 §
Delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden.

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande samt högst 12 andra medlemmar med personliga suppleanter.

Medlemmarna i delegationen ska vara personer som föreslagits av organisationer inom hälsa och social välfärd.

Om delegationens ordförande eller vice ordförande eller en annan medlem eller suppleant i delegationen avgår under mandatperioden, ska social- och hälsovårdsministeriet tillsätta en ny person i den avgåendes ställe för den återstående mandattiden.

3 §
Bedömnings- och understödssektionen

Statsrådet tillsätter bedömnings- och understödssektionen vid delegationen efter att ha hört organisationer och sammanslutningar inom hälsa och social välfärd samt betydande samarbetspartner inom branschen.

Bedömnings- och understödssektionen ska ha en ordförande, en vice ordförande samt högst fem andra medlemmar med personliga suppleanter.

Om bedömnings- och understödssektionens ordförande eller vice ordförande eller en annan medlem eller suppleant i sektionen avgår under mandatperioden, ska social- och hälsovårdsministeriet tillsätta en ny person i den avgåendes ställe för den återstående mandattiden.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen och dess sektion kan höra sakkunniga. Social- och hälsovårdsministeriet utser en eller flera sekreterare för delegationen och bedömnings- och understödssektionen.

5 §
Arvoden och ersättningar

Till ordförande, vice ordförande, medlemmar, suppleanter, sakkunniga och sekreterare kan betalas ett mötesarvode som uppgår till högst det belopp som anges i finansministeriets rekommendation om sammanträdesarvoden som gäller vid tidpunkten i fråga.

I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.