1553/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådet förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014) 7 §, sådan den lyder i förordningarna 208/2016 och 619/2016, som följer:

7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) kundservice som gäller landsvägar, banor och farleder samt rådgivning i samband med taxi-, godstrafik- och kollektivtrafiktillstånd,

2) följande uppgifter enligt landsvägslagen som hör till väghållningsmyndigheten:

a) avtalsuppgifter enligt 8 § som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av väghållningsmyndighet,

b) tillståndsuppgifter enligt 37 och 47 § som gäller anslutningar till landsväg och undantagslov för skydds- och frisiktsområden i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar, sådana tillståndsuppgifter och beslut om undantag som gäller kablar och kraftledningar inklusive beslut om tillstånd för anslutning och beslut om undantag dock i fråga om alla landsvägar,

c) tillståndsuppgifter enligt 42 § och uppgifter som gäller anmälan och förbud mot åtgärd enligt 42 a §,

d) uppgifter enligt 52 § som har samband med reklam och annonsering invid vägar,

3) uppgifter i anslutning till tillstånd och utlåtanden som gäller tillfälliga trafikarrangemang enligt vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen samt tillstånduppgifter enligt vägtrafiklagen för i 20 § i vägtrafikförordningen avsedda adressvägvisare, vägvisare för enskilda vägar och skyltning till serviceanläggningar i fråga om vägmärken 643–644a och 701–774f,

4) anvisningar om byggande av anslutningar enligt detaljplan i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar,

5) sådana uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd för reklamåtgärder enligt 126 a § 1 mom. 8 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som avses i 133 § när närings-, trafik- och miljöcentralen hörs i egenskap av väghållningsmyndighet och utlåtandeuppgifter i anslutning till konstruktion av reklamanordningar med stöd av sådan plan med rättsverkningar som avses i paragrafens 2 mom. samt rätt att föra talan i egenskap av väghållningsmyndighet enligt 192 § 1 mom. i den lagen,

6) uppgifter som gäller undantag i fråga om dimension och massa enligt 38 § i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon (786/2012),

7) uppgifter i anslutning till väghållningsmyndighetens traditionsarbete,

8) kundservice inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna,

9) uppgifter som styrnings- och tillsynsmyndighet för producentansvaret för den riksomfattande avfallshanteringen enligt avfallslagen (646/2011) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

10) uppgifter i samband med i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1994) avsedd samordning av statens avfallshanteringsarbeten och konkurrensutsättning, upphandlingsbeslut och verksamhet under tiden för avtalsperioden i samband med projekt för sanering av förorenade markområden samt uppgifter i samband med understöd för sanering av förorenade markområden.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland uppgifter hörande till närings-, trafik- och miljöcentralen enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och avfallslagen och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendragsarbeten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. På de ärenden som hade inletts när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.