1543/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd förarbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 3 § och

fogas till förordningen ett nytt 1 a kap. som följer:

3 §
Ansökan om och utbetalning av rörlighetsunderstöd

Vid ansökan om rörlighetsunderstöd ska sökanden förete utredning om anställningsförhållandets längd, arbetstiden, den plats där arbetet utförs samt lämna andra uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av stödet. Den som betalar ut en arbetslöshetsförmån kan förutsätta att ett arbetsavtal eller någon annan motsvarande utredning företes.

Vid utbetalning av rörlighetsunderstöd iakttas vad som i 1 § 1 mom. föreskrivs om utbetalning av grunddagpenning.

1 a kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

3 a §
Tidpunkt för vägran att ta emot arbete

Om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, anses arbetssökanden ha vägrat att ta emot arbete på det sätt som avses i 2 a kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

1) den dag då sökanden meddelar arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att han eller hon inte vill ta emot det erbjudna arbetet,

2) den dag då arbetsgivaren meddelar arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att sökanden inte tar emot det erbjudna arbetet eller har förfarit så att han eller hon försuttit sina möjligheter att bli vald till det erbjudna arbetet,

3) den fjortonde dagen efter den dag då arbetserbjudandet gavs enligt en anteckning i erbjudandet, om det erbjudna arbetet inte har någon ansökningstid och sökanden inte kontaktar arbetsgivaren efter det att han eller hon fått arbetserbjudandet,

4) den sista dagen för ansökan om en ledig anställning, om sökanden inte söker ett erbjudet arbete med ansökningstid,

5) dagen före den dag då sökanden borde ha börjat arbeta,

6) den sista dagen av ett arbets- eller tjänsteförhållande, om sökanden vägrar att fortsätta arbets- eller tjänsteförhållandet.

Vägran att ta emot arbete anses ha inträffat vid den tidigaste tidpunkten för ett sådant förfarande enligt någon punkt i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På arbetsmarknadsstöd som betalas i form av resebidrag tillämpas 3 §, sådan paragrafen lydde när denna förordning trädde i kraft, om anställningsförhållandet börjar senast den 31 januari 2017 och resebidraget har sökts senast den 31 december 2016.

Helsingfors den 29 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.