1540/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1546/2011) en ny 1 a § som följer:

1 a §
Finländskt intresse

En förutsättning för att fartygs- och exportkredit samt ränteutjämning ska beviljas är att exportprojektet eller den inhemska fartygsleveransen eller exportörens verksamhet som helhet är av finländskt intresse.

Ett exportprojekt eller en fartygsleverans kan anses vara av finländskt intresse, om

1) värdet av exportleveransen eller av tillverkningen av en inhemsk fartygsleverans i Finland och av annan prestation i samband med leveransen utgör minst en tredjedel av export- och fartygskreditens eller ränteutjämningskreditens belopp, eller

2) exportören eller fartygsleverantören är en sammanslutning som är registrerad i Finland och en betydande del av exportprojektets totalleveranser är tillverkade i Finland eller projektet baserar sig på finsk design eller kompetens eller det annars på ett betydande sätt gagnar den ekonomiska utvecklingen i Finland, eller

3) exportören är ett i Finland registrerat litet eller medelstort företag vars exportprojekt eller fartygsleverans inte uppfyller villkoren enligt 1 och 2 punkten, men vars mål är tillväxt och internationalisering, eller

4) exportören är en i Finland registrerad sammanslutning vars verksamhet som helhet bedömd på ett betydande sätt gagnar den ekonomiska utvecklingen i Finland, eller

5) det är fråga om något annat skäl som kan jämställas med de ovan nämnda.

Bolaget kan inhämta arbets- och näringsministeriets utlåtande över att sammanslutningens verksamhet på ett betydande sätt gagnar den ekonomiska utvecklingen i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Förordningen tillämpas på finansieringsansökningar om vilka beslut har fattats den dag då förordningen träder i kraft eller därefter.

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Kari Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.