1538/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 2 § 3 mom. och 8 § 1 mom., av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 893/2010, som följer:

2 §
Bildande av undervisningsgrupper

I undervisning som ges elever som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning får undervisningsgruppen omfatta högst åtta elever. En undervisningsgrupp som bildas av mycket gravt utvecklingsstörda elever får dock omfatta högst sex elever. Om undervisningen för en sådan elev som avses i detta moment ges i samma grupp eller tillsammans med i 2 mom. avsedda elever som får särskilt stöd, bestäms maximistorleken på undervisningsgruppen enligt vilket slags stöd merparten av eleverna i gruppen får. Om undervisningen för en elev som avses i detta moment ges tillsammans med andra elever än sådana som avses i detta moment eller i 2 mom., får undervisningsgruppen omfatta högst 20 elever. Bestämmelserna i detta moment om dem som omfattas av förlängd läroplikt tillämpas också på dem som omfattas av påbyggnadsundervisning och har omfattats av förlängd läroplikt när de fullgjort lärokursen för den grundläggande utbildningen.

8 §
Grundläggande utbildning för andra än läropliktiga

I den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga ges undervisning i de olika läroämnena i form av kurser som varar i genomsnitt 28 timmar. Den grundläggande utbildningens lärokurs innehåller minst 44 kurser. I undervisning som ordnas i fängelser innehåller lärokursen dock minst 30 kurser.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.