1535/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) lagens rubrik samt 1 § 1, 4 och 6 mom., 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 4 § samt bilagan, av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1084/2013 och bilagan sådan den lyder i lagarna 1318/2011 och 1084/2013, som följer:

Lag

om punktskatt på läskedrycker

1 §
Tillämpningsområde

Punktskatt på läskedrycker ska betalas till staten i enlighet med denna lag.


Lagen tillämpas inte om läskedryckerna tillverkas eller produceras av en tillverkare som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars produktion av produkter som frisläpps för konsumtion under ett kalenderår uppgår till högst 50 000 liter färdig, drickbar läskedryck.


På produktion som avses i 4 mom. tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) läskedrycker de produkter som avses i punktskattetabellen i bilagan,

2) sockerfria produkter som nämns i punktskattetabellen i bilagan och som innehåller monosackarider och disackarider, dock inte polyoler, högst 0,5 gram per 100 gram eller 100 milliliter,

3) icke-smaksatta växtbaserade drycker sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent som omfattas av nummer 2202 90 11 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent och sådana drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12 som omfattas av nummer 2202 90 15 enligt den förordningen, om dryckerna inte är smaksatta och innehåller högst 4,8 gram socker per 100 milliliter.


3 §
Skattebelopp

Punktskatt ska betalas enligt punktskattetabellen i bilagan. Skatten bestäms utifrån produktens nettovikt, med vilken avses produktens vikt utan förpackning och icke ätbara beståndsdelar.


4 §
Skattefrihet

Skattefria är

1) läskedrycker som används för tillverkning av läskedrycker,

2) läskedrycker som används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel,

3) läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987),

4) läskedrycker som används för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

5) läskedrycker som används för tillverkning av produkter som avses i 1 § 3 mom.,

6) läskedrycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland.

För de ändamål som nämns i 1 mom. får läskedrycker säljas skattefritt från skatteupplag. Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan presentera en tillförlitlig utredning om en skattefri leverans, ska punktskatt betalas på produkterna i enlighet med denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Sådana tillstånd enligt punktskattelagen (182/2010) som gäller sötsaker och glass upphör att gälla när denna lag träder i kraft.

RP 137/2016
FiUB 31/2016
ShUU 6/2016
RSv 230/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Bilaga

PUNKTSKATTETABELL
Tulltariffnummer Produkt Produktgrupp Skattebelopp
2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent): 1 22,0 cent/l
     -       sockerfria 1A 11,0 cent/l
ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker:
– – dryckesingredienser i fast form 2 1,4 €/kg
     -       sockerfria 2A 95 cent/kg
– – andra 3 22,0 cent/l
     -       sockerfria 3A 11,0 cent/l
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö:– med undantag av is och snö 4A 11,0 cent/l
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent):– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker 5 22,0 cent/l
     -       sockerfria 5A 11,0 cent/l
ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 6 22,0 cent/l
     -       sockerfria 6A 11,0 cent/l
ur 2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 7 22,0 cent/l
     -       sockerfria 7A 11,0 cent/l
ur 2206 Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker 8 22,0 cent/l
     -       sockerfria 8A 11,0 cent/l
ur 2208 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
– – kolsyrade 9 22,0 cent/l
     -       sockerfria 9A 11,0 cent/l
– – andra 10 22,0 cent/l
     -       sockerfria 10 A 11,0 cent/l
ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
– av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
– – av sådana slag som används vid industriell tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 11 22,0 cent/l
     -       sockerfria 11A 11,0 cent/l
ur 3824 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker 12 22,0 cent/l
     -       sockerfria 12A 11,0 cent/l

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.