1518/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013) 4, 14, 18, 22, 44—46 och 52 §

av dem 4, 14 och 22 § sådana de lyder i förordning 781/2015, 18 § sådan den lyder i förordning 1562/2015, 44 § sådan den lyder i förordning 21/2015 och 45 och 52 § sådana de lyder i förordning 353/2015, som följer:

4 §
Avdelningschefernas möte

Avdelningschefernas möte samordnar beredningen av ärenden som hör till ledningsgruppen för ministeriet, förvaltningsområdets och ministeriets gemensamma administrativa och operativa ärenden samt säkerställer utbyte av information mellan avdelningarna och verkställigheten av de beslut som fattas av ledningsgruppen. Vid mötet behandlas dessutom regelbundet lagberedningsprojekt och andra betydande projekt. Avdelningschefernas möte är också ministeriets beredskapskommission.

I avdelningschefernas möte deltar under kanslichefens ledning ministeriets avdelningschefer samt chefen för ministeriets enhet för internationella frågor och informationsdirektören. I beredskapskommissionens möten deltar också beredskapschefen och beredskapssamordnaren. Sekreterare för mötet är en person som utses av ordföranden.

14 §
Räddningsavdelningens uppgifter

Räddningsavdelningen behandlar ärenden som gäller:

1) räddningsväsendet,

2) nödcentralsverksamhet, Nödcentralsverket och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av verket,

3) Räddningsinstitutet och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av institutet,

4) användningen av anslagen för yrkeshögskoleutbildningen för räddningsbranschen efter att ha hört Räddningsinstitutet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan,

5) utnämningen av de medlemmar i Polisyrkeshögskolans styrelse som representerar Räddningsinstitutet, de studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen och räddningsverken,

6) fastställande av antalet studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen,

7) brandskyddsfonden med undantag av ärenden som nämns i 18 § 1 mom. 6 punkten,

8) internationell räddningsverksamhet,

9) beredskapsplanering,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) myndighetsradionätet,

12) livräddningsmedaljer,

13) Finlands Röda Kors.

Resultatstyrningen av och budgeten för Nödcentralsverket, tillsättande av samarbetsgrupp samt andra ärenden som är viktiga för Nödcentralsverkets verksamhet ska avdelningen behandla i samarbete med polisavdelningen.

Bestämmelser om resultatstyrningen av och budgeten för den internationella räddningsverksamheten vid Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet finns i 22 § 2 mom. 2 punkten.

Avdelningen tillsätter en samarbetsgrupp för myndighetsradionätet (VIRVE) för att effektivisera samarbetet kring myndighetsradionätverksamheten mellan myndigheter och tjänsteproducenter.

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om ledning av räddningsverksamhet i olyckssituationer.

18 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten, skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster samt den allmänna styrningen av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet,

2) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, övervakning av att resultaten nås och utveckling i anslutning till dessa,

3) personaladministration och personalpolitik samt personalutveckling,

4) den allmänna utvecklingen och styrningen av frekvensärenden, dataadministrationen och digitaliseringen, främjandet och säkerställandet av informationssystemens interoperabilitet inom förvaltningsområdet, främjandet av informationsförvaltningssamarbete och ett nätverksbaserat handlingssätt,

5) den allmänna styrningen, tillsynen och utvecklingen av ministeriets och dess förvaltningsområdes säkerhetsärenden,

6) ekonomiplaneringen för förvaltningsområdet och ministeriet, tillämpningen av statsbudgeten samt berättelser som krävs enligt budgetlagstiftningen, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen samt tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi,

7) verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond,

8) utveckling och samordning av forskningsverksamheten samt stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

9) styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen och lokalfrågorna,

10) samordningen av områdesindelningar och regionalisering,

11) arkitekturen för målområdet för den inre säkerheten,

12) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde, med undantag av de ärenden som avses i 22 § 2 mom. 9 punkten,

13) sekreterartjänster för ministern, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare,

14) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal inom förvaltningsområdet,

15) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av upplysnings- och informationsverksamhet samt polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

16) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

17) samarbete med statsrådets kansli när det gäller lokaler och ämbetsverkstjänster, informationstjänster och dokumentförvaltning samt översättnings- och tolktjänster,

18) bistående av ministeriets ledning i uppföljningen av lagberedningsprojekt, samordningen av den lagberedning som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och utveckling av kvaliteten på lagberedningen,

19) bistående av ministeriets ledning, avdelningar och fristående enheter i allmänna juridiska frågor, om frågan inte hör till någon annan avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

20) behandling av klagomål som gäller ministeriet eller ministeriets tjänstemän, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller fristående enhet,

21) den allmänna utvecklingen av ministeriets och förvaltningsområdets laglighetsövervakning och vid behov stödjande av avdelningarna och de fristående enheterna i uppgifter som gäller laglighetsövervakning,

22) sådana ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen deltar i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet i beredningen av upphandlingsfrågor som ska avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalfrågor som kräver ett åtagande av ministeriet.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar i fråga om upphandlingar som ministeriet fått i uppdrag att genomföra för att förfarandena för offentlig upphandling följs och i synnerhet för konkurrensutsättningen i enlighet med det som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift.

Avdelningen sköter dessutom avtalshanteringen i anslutning till ministeriets upphandlingar.

Bestämmelser om skötseln av uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond vid inrikesministeriet finns i 22 §.

22 §
Uppgifter för ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen.

Ministeriets enhet för internationella frågor behandlar ärenden som gäller:

1) den nationella beredskapen inom civil krishantering samt utveckling och upprätthållande av dessa,

2) resultatstyrningen, resultatplaneringen och övervakningen av Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet,

3) beredningen i anslutning till Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor,

4) uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond,

5) beredningen av ministerns och kanslichefens internationella besök och resor,

6) effektivisering av ministeriets internationella verksamhet,

7) samordning av frågor som gäller ministeriet och som är anhängiga vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och andra internationella domstolar och uppföljning av rättspraxis,

8) uppföljning av verkställandet av rekommendationer för ministeriet som utfärdats av internationella tillsynsorgan,

9) beredningen och samordningen vid ministeriet av periodiska rapporter om internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Bestämmelser om verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond finns i 18 § 1 mom. 7 punkten.

44 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller personalen

Om inte något annat föreskrivs nedan avgör tjänstemannens närmaste förman utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) utfärdande av arbetsintyg samt av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört,

3) förordnande till övertidsarbete och arbetstidsersättningar,

4) godkännande och fördelning av arbetstid,

5) utfärdande av förordnande om tjänsteresa, om inte något annat bestäms om inrikes tjänsteresor i avdelningens eller den fristående enhetens arbetsordning,

6) beviljande, sparande och flyttande av semester och byte av semesterpenning till ledighet.

Utöver kanslichefen, avdelningschefen, chefen för en fristående enhet, chefen för en resultatenhet eller brandskyddsfondens generalsekreterare kan som sådan närmaste förman för en tjänsteman som avses i 1 mom. också fungera den som är ansvarig för en grupp eller ett ansvarsområde så som närmare bestäms i avdelningens eller den fristående enhetens arbetsordning.

45 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

Chefen för resultatenheten för personalfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) tjänstekollektivavtal för ministeriet och dess förvaltningsområde,

2) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för en chef för ett ämbetsverk inom ministeriets förvaltningsområde som utnämnts av ministeriet,

3) åläggande för en tjänstemän vid ministeriet att genomgå en kontroll eller undersökning enligt 19 § i statstjänstemannalagen,

4) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla när detta inte hör till kanslichefens beslutanderätt,

5) utfärdande av intyg över att kanslichefen och chefen för en avdelning eller fristående enhet har sagt upp sig,

6) semesterrätt och semesterersättningar.

46 §
Ministeriets enhet för internationella frågor

Chefen för ministeriets enhet för internationella frågor avgör ärenden som gäller utnämning till ett offentligrättsligt anställningsförhållande och anställningsvillkoren vid uppdrag inom civil krishantering som är av betydelse för den nationella beredskapen.

52 §
Arbetsordning för en avdelning och en fristående enhet

Bestämmelser om en avdelnings resultatenheter och övrig intern organisation, resultatenheternas uppgifter, behandling av ärenden vid avdelningen samt i dess ledningsgrupp finns i avdelningens arbetsordning som fastställs av chefen för avdelningen.

Beslut om cheferna för avdelningens resultatenheter och deras ställföreträdare fattas av chefen för avdelningen, efter att kanslichefen hörts. Cheferna för resultatenheterna förordnas för högst fem år.

I fråga om behandlingen av ärenden vid en fristående enhet bestäms vid behov i enhetens arbetsordning, som fastställs av chefen för enheten.

Arbetsordningen ska visas för kanslichefen innan den fastställs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.