1511/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av lagen om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Trafikskyddet (278/2003) 8 och 10 §,

ändras 5 § 3 och 4 mom., 7 § 1 mom. och 12 § 2 mom., av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1166/2015, samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer

5 §
Trafikskyddets organ

Styrelsen består av en ordförande och elva andra medlemmar. Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet samt Trafikverket. Centralorganisationens möte väljer sju medlemmar bland vilka olika vägtrafikantgrupper ska vara representerade. För varje medlem förordnas eller väljs en personlig suppleant. Ordföranden och de övriga medlemmarna förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder. Varje kalenderår är dock hälften av medlemmarna i tur att avgå. Styrelsen väljer inom sig två vice ordförande.

Om en sådan medlem eller suppleant i styrelsen som företräder ett ministerium eller Trafikverket avgår eller permanent är förhindrad att sköta sitt uppdrag under mandatperioden, förordnar myndigheten i fråga en ny medlem eller suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

7 §
Finansiering av verksamheten

För finansieringen av Trafikskyddets verksamhet kan anslag som anvisats för det ändamålet i statsbudgeten användas. På statsunderstöd som beviljas Trafikskyddet och på övervakning av användningen av understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).


12 §
Bokföring och revision

För granskning av Trafikskyddets förvaltning och räkenskaper ska Trafikskyddet ha två revisorer, som ska vara CGR- eller OFGR-revisorer. Revisorerna väljs av centralorganisationens möte. För båda revisorerna väljs också en revisorssuppleant. På revisionen av Trafikskyddet tillämpas revisionslagen (1141/2015).

13 a §
Användningen av tillgångar om Trafikskyddet upphör med sin verksamhet

Om Trafikskyddet upphör med sin verksamhet ska dess tillgångar användas för det syfte som anges i 1 § på det sätt som särskilt föreskrivs med beaktande av eventuella specialbestämmelser i gåvobrev och testamenten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 240/2016
KoUB 27/2016
RSv 220/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.