1488/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 1 § 1 mom., 2 § 4 punkten och 3 §, sådana de lyder i lag 1703/2015, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1703/2015, nya 5 och 6 punkter som följer:

1 §
Genomförande av direktivet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag.


2 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet


4) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga konton till behöriga myndigheter i andra medlemsstater,

5) lämnas upplysningar om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till behöriga myndigheter i andra medlemsstater och till Europeiska kommissionen,

6) lämnas upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen till andra berörda medlemsstater och till alla medlemsstater upplysningar om vägran att lämna en land-för-land-rapport för beskattningen.

3 §
Samarbetsformer

Samarbetet omfattar

1) utbyte av upplysningar utan föregående begäran,

2) utbyte av upplysningar på begäran,

3) automatiskt utbyte av upplysningar om specificerade kategorier av inkomst och kapital,

4) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga konton genom automatiskt utbyte av upplysningar,

5) lämnande av upplysningar genom automatiskt utbyte om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning,

6) lämnande av upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen genom automatiskt utbyte av upplysningar,

7) rätt för tjänstemän som bemyndigats av en behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, delgivning och givande av återkoppling.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 142/2016
RP 203/2016
FiUB 18/2016
RSv 179/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.