1486/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 2 § 2 mom. 3 punkten, 12—18 § och 48 § 3 mom.,

av dem 12, 14, 15 och 18 § sådana de lyder i lag 1607/2015, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1607/2015 och 17 § sådan den lyder i lag 1410/2014,

ändras 2 § 2 mom. 2, 4, 5, 7 och 10 punkten, 5 § 3 punkten, 8 § 1 mom., 8 a, 11 och 22 §, 23 b § 2 mom., 24 § 1 mom., 29 och 35 a §, 48 § 1, 4 och 5 mom. och 50 §,

av dem 2 § 2 mom. 5 punkten, 5 § 3 punkten, 8 § 1 mom. och 24 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1410/2014, 8 a och 11 §, 23 b § 2 mom. och 35 a § sådana de lyder i lag 1607/2015, 29 § sådan den lyder i lag 1511/2011 och 50 § sådan den lyder i lagarna 1511/2011 och 1410/2014, och

fogas till 2 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1410/2014, nya 3 a, 3 b och 11 punkter, till 6 §, sådan den lyder i lag 1410/2014, ett nytt 3 mom., till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1410/2014, ett nytt 3 mom., till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 926/2010, ett nytt 4 mom., temporärt till lagen en ny 11 a §, till 20 § ett nytt 2 mom., till 24 §, sådan den lyder i lagarna 1045/2013 och 1410/2014, ett nytt 10 mom., till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1511/2011, 892/2013, 1410/2014 och 248/2015, ett nytt 8 mom., till 28 §, sådan den lyder i lag 1410/2014, ett nytt 2 mom., till 35 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1410/2014, ett nytt 5 mom., temporärt till lagen en ny 45 a §, till lagen en ny 48 a § och temporärt till lagen nya 48 b och 48 c § som följer:

2 §
Tillämpning av lagen i vissa fall

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom., föreskrivs i denna lag om finansieringen av


2) sådan förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbildning,

3 a) förskoleundervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning och som fyller fem år det år som förskoleundervisningen inleds,

3 b) sådan grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning,

4) de tilläggskostnader som föranleds av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för elever med mycket svår utvecklingsstörning och andra som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. och 26 a § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning,

5) tillägg för internatskola som ordnar sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, i fråga om de elever som erbjuds inkvartering och måltider, och skolhemsförhöjning för sådan privat anordnare av grundläggande utbildning som enligt tillståndet att ordna grundläggande utbildning har som särskild utbildningsuppgift att ordna skolhemsundervisning,


7) inledande av verksamheten hos en privat anordnare av grundläggande utbildning som har fått ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning,


10) sådan grundläggande konstundervisning som avses i 11 § 3 mom. i lagen om grundläggande konstundervisning och som finansieras enligt antalet undervisningstimmar,

11) det första året av en tvåårig förskoleundervisning som omfattas av ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning, i fråga om de elever som fyller fem år det år som förskoleundervisningen inleds.


5 §
Grunden för beräkning av finansieringen

Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms


3) för sådan påbyggnadsundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, förskoleundervisning för femåriga elever som omfattas av förlängda läroplikt enligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning, undervisning som ordnas utomlands, undervisning som grundar sig på förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, skolhemsundervisning, grundläggande utbildning som ordnas vid en internatskola, förskoleundervisning under det första året av en tvåårig förskoleundervisning som omfattas av ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning, flexibel grundläggande utbildning och inledandet av verksamhet som privat utbildningsanordnare på basis av antalet elever och det per elev bestämda priset per enhet, för sådan grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning på basis av antalet kurser och det per kurs bestämda priset per enhet och för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen på basis av antalet närvaromånader och det per närvaromånad bestämda priset per enhet,


6 §
Kommunens statsandel och grunden för statsandelen för utbildning som avses i gymnasielagen och för grundläggande yrkesutbildning

När kommunen beviljas statsandelar åren 2017—2019 beaktas 98,96 procent av grunden för statsandelen enligt 2 mom. 1 punkten för sådan utbildning som avses i gymnasielagen och 99,10 procent av grunden för statsandelen för sådan grundläggande yrkesutbildning som avses i 2 mom. 2 punkten.

7 §
Finansiering av gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning som ordnas av samkommuner och privata utbildningsanordnare

Åren 2017—2019 beviljas samkommunerna för sådan utbildning som avses i gymnasielagen 98,96 procent och för grundläggande yrkesutbildning 99,10 procent av den finansiering som avses i 1 mom.

8 §
Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för utbildning som avses i gymnasielagen och för yrkesutbildning

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör 58,11 procent, av driftskostnaderna för grundläggande yrkesutbildning 52,52 procent och av driftskostnaderna för utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning 50 procent av det belopp som fås när det belopp som beräknats enligt 2 och 3 mom. divideras med antalet invånare i hela landet och det därigenom erhållna beloppet multipliceras med kommunens invånarantal.


8 a §
Beräkning av det belopp som läggs till kommunens självfinansieringsandel med anledning av att kommunens finansieringsandel för yrkeshögskolor stryks från och med år 2016

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 4 mom. om beräkningen av det årliga belopp som läggs till kommunens självfinansieringsandel, ska den uppskattade förändringen i kostnadsnivån för finansåret inte beaktas under åren 2016, 2018 och 2019.

10 §
Statsandelen för driftskostnaderna för yrkesinriktad tilläggsutbildning

När en kommun eller samkommun beviljas statsandelar för yrkesinriktad tilläggsutbildning beaktas åren 2017—2019 98,93 procent av det i 1 mom. avsedda belopp som utgör grund för statsandelen.

11 §
Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

För sådan verksamhet som avses i 2 § 2 mom. 1—4, 9 och 11 punkten och för sådant tillägg för internatskola som avses i 2 § 2 mom. 5 punkten beviljas en kommun, en samkommun eller en sådan privat utbildningsanordnare som har fått ett tillstånd att ordna utbildning enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås genom att antalet prestationer multipliceras med priset per enhet för prestationen i enlighet med 5 § 3 punkten. För sådan skolhemsförhöjning som avses i 2 § 2 mom. 5 punkten och för sådan verksamhet som avses i 2 § 2 mom. 7 punkten beviljas en privat utbildningsanordnare som har fått ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning dessutom finansiering till ett belopp som fås genom att antalet prestationer multipliceras med priset per enhet för prestationen i enlighet med 5 § 3 punkten.

En anordnare av grundläggande utbildning som har fått ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning beviljas, för tiden från ingången av den månad under vilken verksamheten inleds till utgången av det finansår för vilket anordnaren inte får sådan hemkommunsersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice, finansiering till ett belopp som motsvarar den nämnda ersättningen. När verksamheten inleds beräknas finansieringen enligt det kalkylerade antalet elever. Skillnaden mellan det faktiska och uppskattade elevantalet beaktas vid finansieringen av det år som följer på året efter det aktuella finansåret. Finansiering för inledande av verksamhet beviljas när en privat utbildningsanordnare beviljas ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning eller när tillståndet utvidgas till att omfatta förskoleundervisning eller grundläggande utbildning och när undervisningen utvidgas till att omfatta nya årskurser.

Vid beviljande av finansiering för det första året av en tvåårig förskoleundervisning som ingår i ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning används som pris per enhet i fråga om de elever som fyller fem år det år som förskoleundervisningen inleds ett belopp som motsvarar den hemkommunsersättning för sexåringar som avses i 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice.

För de tilläggskostnader som föranleds av flexibel grundläggande utbildning kan kommunen, samkommunen eller en privat utbildningsanordnare, utöver vad som i lagen om statsandel för kommunal basservice föreskrivs om statsandelen för grundläggande utbildning, beviljas ett belopp som fås när det antal elever som deltar i den flexibla grundläggande utbildningen multipliceras med det per elev bestämda priset per enhet för den utbildningen.

För sådan undervisning som ordnas utomlands kan finansieringen per elev höjas eller sänkas. Bestämmelser om höjningens maximi- och minimibelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om landsspecifika höjningar eller sänkningar får utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

Åren 2017—2019 beviljas kommunerna och samkommunerna 98,97 procent av den finansiering som avses i 1 mom.

När en kommun, en samkommun eller en sådan privat utbildningsanordnare som har fått ett tillstånd som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning att ordna utbildning beviljas i denna paragraf avsedd finansiering under åren 2020—2022 ska finansieringen enligt 1 mom. multipliceras med 1,0098.

11 a §
Övergångsersättning år 2017 vid förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen

Utöver vad som föreskrivs i 11 § ska en kommun, en samkommun eller en sådan privat utbildningsanordnare som har fått ett tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning beviljas övergångsersättning år 2017 vid förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Beloppet på övergångsersättningen fås genom att de elevantal som avses i 2 mom. multipliceras med de priser per enhet och elev som anges i momentet. För privata utbildningsanordnare höjs priset per enhet dessutom i enlighet med 32 § 3 mom.

Vid beräkning av övergångsersättningen beaktas i elevantalet de elever i åldern 6—16 år som på beräkningsdagen hösten 2016 har anmälts som elever och som deltagit i den förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbildning och vars undervisning har inletts tidigast den 21 september 2015 och avslutats senast den 19 september 2016 och som fått undervisning i minst fyra månader i en följd. Priset per enhet och elev är 4 046,13 euro för de elever som deltagit i undervisningen i minst fyra men mindre än åtta månader och 8 092,27 euro för de elever som deltagit i undervisningen i minst åtta månader.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1690/2015) tillämpas inte 12 § 2 mom. på den finansiering som beviljas 2017.

20 §
Statsandelen för driftskostnaderna för sådan grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar

När en kommun eller samkommun beviljas statsandelar åren 2017—2019 beaktas 97,98 procent av grunden för statsandelen enligt 1 mom.

22 §
Statsandelen för driftskostnaderna för museer, teatrar och orkestrar

För driftskostnaderna för ett museum, en teater eller en orkester beviljas dess huvudman i statsandel 37 procent av det belopp som utgör grund för statsandelen och som fås när det antal kalkylerade årsverken som fastställts för huvudmannen för museet, teatern eller orkestern multipliceras med det pris per enhet och årsverke som bestäms i enlighet med 35 § 1 mom.

När en kommun eller samkommun som är huvudman för ett museum, en teater eller en orkester beviljas statsandelar beaktas åren 2017—2019 i fråga om museerna 98,29 procent, i fråga om teatrarna 97,72 procent och i fråga om orkestrarna 97,34 procent av det i 1 mom. avsedda belopp som utgör grund för statsandelen.

23 b §
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning dock vara minst 5 954,28 euro, det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning minst 74,92 euro och det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning minst 10 278,43 euro.

24 §
Priserna per enhet för gymnasier

Priserna per enhet för studerande vid gymnasier beräknas årligen på basis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har orsakats av den utbildning som avses i gymnasielagen under året före det år som föregår det år då priserna per enhet bestäms. Vid beräkning av priserna per enhet beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller studerande som får sådan undervisning. Vid beräkning av priserna per enhet viktas antalet studerande som inlett studierna efter att de fyllt 18 år med koefficienten 0,58. Vid beräkning av priserna per enhet viktas antalet studerande som deltar i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning med koefficienten 1,21.


Åren 2020—2022 utökas de riksomfattande totalkostnaderna för den utbildning som avses i gymnasielagen med 5 742 000 euro.

25 §
Priserna per enhet för grundläggande yrkesutbildning

Åren 2020—2022 utökas de riksomfattande totalkostnaderna för den grundläggande yrkesutbildningen med 9 089 000 euro.

28 §
Priserna per enhet för sådan grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar

Åren 2020—2022 utökas de riksomfattande totalkostnaderna för den grundläggande konstundervisningen med 748 000 euro.

29 §
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Priserna per enhet för de verksamheter som avses i 2 § 2 mom. 1—5 och 9 punkten fås genom att man från den grunddel av hemkommunsersättningen som finansministeriet bestämt i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 197,23 euro och multiplicerar skillnaden med följande koefficienter:

per elev per närvaro-månad per kurs
Påbyggnadsundervisning 1,26
Förlängd läroplikt, förskoleundervisning för femåringar 1,41
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, elever med mycket svår utvecklingsstörning 4,76
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, andra elever än elever med mycket svår utvecklingsstörning 2,97
Tillägg för internatskola 0,46
Skolhemsförhöjning 1,86
Sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas utomlands 1,23
Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 0,186
Annan grundläggande utbildning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning än den som avses i 2 mom. i den paragrafen 0,046

Utöver priset per enhet för påbyggnadsundervisning får utbildningsanordnaren en tilläggsfinansiering som motsvarar tilläggsfinansieringen för förlängd läroplikt för de elever som omfattades av den förlängda läroplikten när de slutförde den grundläggande utbildningens lärokurs.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen de priser per enhet och elev eller prestation som avses i denna paragraf.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen i enlighet med 11 § priserna per enhet för sådan verksamhet som avses i 2 § 2 mom. 7 och 11 punkten.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten priset per enhet för sådan flexibel grundläggande utbildning som avses i 2 § 2 mom. 6 punkten.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten och i enlighet med 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning priset per enhet för sådana kurser som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs och som avläggs av elever som slutför enskilda läroämnen.

35 §
Priset per enhet för museer, teatrar och orkestrar

Åren 2020—2022 utökas museernas driftskostnader med 324 000 euro, teatrarnas driftskostnader med 233 000 euro och orkestrarnas driftskostnader med 426 000 euro.

35 a §
Avdrag från priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar

Från de priser per enhet för museer, teatrar och orkestrar som beräknas i enlighet med 35 §  1—3 mom. dras årligen följande belopp av:

1) från priset per enhet för museer 15 996 euro,

2) från priset per enhet för teatrar 10 323 euro,

3) från priset per enhet för orkestrar 10 253 euro.

45 a §
Statsunderstöd för kompetensprogrammet för unga vuxna och för yrkesutbildning för invandrare

Utöver det som föreskrivs i 5 § 1 och 2 punkten kan handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, grundläggande yrkesutbildning som ordnas vid en läroanstalt och utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt ordnande av fristående examina finansieras med statsunderstöd. Statsunderstöd kan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten beviljas för kompetensprogrammet för unga vuxna och för sådan yrkesutbildning för invandrare som finansieras genom statsunderstöd.

Genom statsunderstöd som beviljas av anslaget för kompetensprogrammet för unga vuxna kan studierna finansieras för studerande som inte slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs eller som saknar examen efter denna och som var i åldern 20—29 år det år utbildningen inleddes. Understödet kan användas till finansiering av grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och som ordnas vid en läroanstalt, utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som ordnas vid en läroanstalt, examenstillfällen samt stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster.

Genom statsunderstöd som beviljas av anslaget för yrkesutbildning för invandrare kan studierna 2017 finansieras för de invandrare som avses i 2 § 1 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010). Understödet kan användas till finansiering av yrkesinriktade grundexamina som ordnas som grundläggande yrkesutbildning vid en läroanstalt, yrkesinriktade grundexamina som ordnas som fristående examina och utbildning som förbereder för dessa examina och som ordnas vid en läroanstalt, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning, yrkesexamina och specialyrkesexamina och utbildning som förbereder för dessa examina både när den ordnas vid en läroanstalt och när den ordnas i form av läroavtalsutbildning samt stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster.

Statsunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som avses i 8 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning och i 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Understödet kan beviljas för grundläggande yrkesutbildning och för ordnande av examenstillfällen samt för utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning, om det i ansökan ingår en plan som visar att sökanden ordnar grundläggande yrkesutbildning med statsandelsfinansiering i sådan omfattning att det antal studerande som ligger till grund för finansieringen för finansåret enligt 48 § 1 mom. nås. För ordnande av yrkes- och specialyrkesexamina vid en läroanstalt och för ordnande av examenstillfällen kan understödet beviljas, om det i ansökan ingår en plan som visar att sökanden ordnar utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen med statsandelsfinansiering minst i en omfattning som motsvarar det antal studerandeårsverken som undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med 49 § 1 mom. har fastställt som grund för statsandelsfinansieringen för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen vid en läroanstalt. För yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och för ordnande av examenstillfällen kan understödet beviljas, om det i ansökan ingår en plan som visar att sökanden ordnar yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtalsutbildning minst i en omfattning som motsvarar det antal studerande som undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med 49 § 1 mom. har fastställt som grund för statsandelsfinansieringen för den yrkesinriktade tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning.

Statsunderstöd som avses i denna paragraf får inte användas för sådana kostnader för studerande som finansieras med stöd av 6, 7 eller 10 § eller som sådan arbetskraftsutbildning som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

48 §
Beräkning av antalet studerande och elever

För gymnasier och yrkesutbildning beräknas finansieringen för finansåret enligt det genomsnittliga antalet studerande det år som föregår finansåret. För grundläggande yrkesutbildning beräknas finansieringen för finansåret dock högst enligt det antal som motsvarar 87,56 procent av det totala antalet studerande enligt tillståndet att ordna utbildning. Dessutom kan sådana kalkylerade förändringar i antalet studerande beaktas som orsakas av lag eller förordning, en föreskrift eller ett beslut av en statlig myndighet som grundar sig på lag eller förordning, eller av statsbudgeten. Vid beräkningen av priserna per enhet tillämpas dock antalet elever och studerande hösten det år som föregår finansåret. När verksamheten inleds beräknas finansieringen enligt det kalkylerade antalet elever.


En studerande eller en elev kan under samma tid räknas som en sådan prestation som utgör grund för finansiering inom endast en utbildning som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

De elever, studerande och andra prestationer som inte har anmälts till statsbidragsmyndigheten inom utsatt tid kan lämnas obeaktade vid beräkningen av grunden för finansieringen.


48 a §
Prestationer inom den grundläggande utbildningen som används som grund för finansieringen

För sådan grundläggande utbildning som finansieras enligt denna lag beräknas finansieringen för finansåret enligt elevantalet den 20 september det år som föregår finansåret, med undantag av finansieringen av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen och den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning.

När verksamheten inleds beräknas finansieringen enligt det uppskattade antalet elever eller studerande eller andra prestationer, med undantag av sådana kurser som i enlighet med 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning avläggs av studerande som slutför enskilda läroämnen. Skillnaden mellan det faktiska och uppskattade antalet elever och prestationer beaktas vid finansieringen av det år som följer på året efter det berörda finansåret.

Vid beräkningen av finansieringen av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen beaktas det uppskattade antalet närvaromånader under finansåret och skillnaden mellan det faktiska och det uppskattade antalet närvaromånader under året före det år som föregår finansåret. Med en närvaromånad avses inom den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen en tidsperiod på 30 kalenderdagar under vilken en elev har varit elev hos utbildningsanordnaren. Det uppskattade antalet närvaromånader under finansåret motsvarar utfallet året före det år som föregår finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet kan på ansökan av utbildningsanordnaren ändra uppskattningen på grundval av betydande förändringar i antalet studerande. Som grund för finansieringen av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen kan för en elevs del godkännas högst nio närvaromånader. För privata utbildningsanordnare för vilka ett högsta tillåtet antal studerande har fastställts i tillståndet att ordna utbildning kan det som grund för finansieringen under finansåret godkännas högst det antal månader som fås när det högsta tillåtna antalet studerande enligt tillståndet multipliceras med nio.

Vid beräkning av finansieringen av den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning, med undantag av den utbildning som avses i 2 mom. i den paragrafen, beaktas det uppskattade antalet slutförda kurser under finansåret och skillnaden mellan det faktiska och det uppskattade antalet slutförda kurser under året före det år som föregår finansåret. Det uppskattade antalet kurser under finansåret motsvarar utfallet året före det år som föregår finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet kan på ansökan av utbildningsanordnaren ändra uppskattningen på grundval av betydande förändringar i antalet studerande.

Finansieringen för finansåret för sådana studier som avses i 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning räknas utifrån antalet kurser som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs och som slutförts under det läsår som föregår finansåret.

Som grund för finansieringen av den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning kan godkännas högst 100 kurser för sådana studerande som behöver hela inlednings- och slutskedet av den grundläggande utbildningen och högst 130 kurser för sådana studerande som dessutom behöver undervisning i läskunnighetsskedet. För privata utbildningsanordnare för vilka ett högsta tillåtet antal studerande har fastställts i tillståndet att ordna utbildning kan det som grund för finansieringen under finansåret godkännas högst det antal kurser som fås när det högsta tillåtna antalet studerande enligt tillståndet multipliceras med 30.

Den ansökan som avses i 3 och 4 mom. ska göras före utgången av september månad det år som föregår finansåret.

48 b §
Prestationer som 2017 och 2018 används som grund för finansiering av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen

Med avvikelse från det som i 48 a § 3 mom. föreskrivs om beräkning av finansieringen av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen ska skillnaden mellan antalet faktiska och uppskattade närvaromånader under året före det år som föregår finansåret inte beaktas vid beräkningen av finansieringen för finansåren 2017 och 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet kan åren 2017 och 2018 på ansökan av utbildningsanordnaren ändra den uppskattning av antalet närvaromånader under finansåret som avses i 48 a §. Ansökan ska göras före utgången av augusti månad under finansåret.

48 c §
Prestationer som 2017 och 2018 används som grund för finansieringen av den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning

Med avvikelse från det som i 48 a § 4 mom. föreskrivs om beräkning av finansieringen av den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning ska skillnaden mellan antalet faktiska och uppskattade kurser under året före det år som föregår finansåret inte beaktas vid beräkningen av finansieringen för finansåren 2017 och 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet kan åren 2017 och 2018 på ansökan av utbildningsanordnaren ändra den uppskattning av antalet slutförda kurser under finansåret som avses i 48 a §. Ansökan ska göras före utgången av augusti månad under finansåret.

50 §
Beviljande och justering av finansiering

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utan ansökan kommunen eller en annan anordnare av verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1 och 2 § de statsandelar som avses i 6, 10 och 19—22 § samt sådan finansiering för driftskostnader som avses i 7 och 11 §.

Med undantag för sådan finansiering som avses i 10 § 1 och 3 mom. och 11 § justerar undervisnings- och kulturministeriet före utgången av finansåret den finansiering som beviljats i enlighet med 1 mom. i denna paragraf så att den överensstämmer med det genomsnittliga antalet studerande under finansåret. Finansieringen för grundläggande yrkesutbildning justeras dock så att den högst motsvarar 87,56 procent av det totala antal studerande som fastställts i tillståndet att ordna yrkesutbildning.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. beviljar undervisnings- och kulturministeriet år 2017 den övergångsersättning vid förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen som avses i 11 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 11 a § och 50 § 3 mom. gäller till och med den 31 december 2017. Lagens 45 a, 48 b och 48 c § gäller till och med den 31 december 2018.

RP 177/2016
KuUB 15/2016
RSv 233/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.