1441/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (1020/2012) 7 § 1 mom. och

fogas till 1 §, sådan den lyder i förordning 1328/2015, nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Förordningens 2 kap. 7 § 1 mom. 4 punkt tillämpas inte på sådana små och medelstora företag som avses i 1 kap. 4 a och 4 c § i bokföringslagen (1336/1997) och där endast ett av följande gränsvärden överskrids:

1) balansomslutning 20 000 000 euro,

2) omsättning 40 000 000 euro och

3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 250 personer.

Förordningens 2 kap. 7 § 1 mom. 1 och 4 punkt tillämpas inte på företag som endast har emitterat andra värdepapper än aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen, såvida inte dessa företag har emitterat aktier som är upptagna till handel på en i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen avsedd multilateral handelsplattform.

7 §
Bolagsstyrningsrapport

Emittenten ska lämna en bolagsstyrningsrapport som avses i 7 kap. 7 § i värdepappersmarknadslagen. Rapporten ska innehålla

1) en hänvisning till de regler för bolagsstyrning som emittenten ska följa eller till de rekommendationer som emittenten har förbundit sig att följa (kod),

2) en beskrivning av de viktigaste inslagen i emittentens system för internkontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringsprocessen,

3) en beskrivning av hur styrelsen och förvaltningsrådet och deras kommittéer är sammansatta och fungerar, inbegripet uppgifter om verkställande direktören och om det organ som har hand om tillsynen över den finansiella rapporteringsprocessen, uppföljningen av internkontrollen, riskhanteringen och revisionen samt bedömningen av revisorernas oberoende ställning och av sidotjänster inom revisionen,

4) en beskrivning av den mångfaldspolicy som ska tillämpas på styrelsen och förvaltningsrådet när det gäller till exempel ålder, kön eller utbildnings- och yrkesbakgrund. I rapporten ska också beskrivas mångfaldspolicyns mål, hur den har genomförts och resultaten under räkenskapsperioden. Om någon sådan policy inte tillämpas, ska rapporten innehålla en motivering till detta.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Europaparlamentents och rådets direktiv 2014/95/EU (32014L0095); EUT L 330, 15.11.2014, s. 1

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Armi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.