1439/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om väsentliga hälso- och säkerhetskrav, kategorisering, förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse, intyg om överensstämmelse samt krav som ställs på märkning och anvisningar för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) utrustning som hör till grupp I utrustning i utrustningskategorierna M 1 och M 2 som är avsedd att användas i gruvor under jord och i sådana delar av ovanjordsinstallationerna i dessa gruvor där fara kan uppstå på grund av gruvgas och brännbart stoft enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, nedan ATEX-direktivet,

2) utrustning som hör till grupp II utrustning i kategorierna 1, 2 och 3 enligt bilaga I till ATEX-direktivet som är avsedd att användas på andra platser än de som avses i 1 punkten och där fara kan uppstå på grund av explosionsfarliga luftblandningar,

3) utrustningskategori den interna klassificering av utrustning, inom varje utrustningsgrupp, som anges i bilaga I till ATEX-direktivet och som den skyddsnivå som krävs baserar sig på.

3 §
Väsentliga hälso- och säkerhetskrav

Utöver vad som föreskrivs i 6 § i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), nedan ATEX-lagen, ska produkten uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskrav i bilaga II till ATEX-direktivet som gäller produkten.

4 §
Kategorisering av produkter

Produkterna indelas i grupper och utrustningskategorier i enlighet med vad som i bilaga I till ATEX-direktivet föreskrivs om hur produkter hör till olika utrustningsgrupper och utrustningskategorier.

5 §
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska vid genomförande av bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om en utrustning enligt 2 § 1 och 2 punkten i ATEX-lagen iaktta följande förfaranden enligt bilagorna till ATEX-direktivet:

1) i fråga om utrustning som hör till utrustningskategori M 1 i grupp I och utrustning som hör till utrustningskategori 1 i grupp II, EU-typkontroll enligt bilaga III (modul B) samt ett av följande förfaranden: överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionsprocessen (modul D) (bilaga IV) eller, överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering (modul F) (bilaga V),

2) i fråga om utrustning som hör till utrustningskategori M 2 i grupp I och utrustning som hör till utrustningskategori 2 i grupp II

a) för inre förbränningsmotorer och elektrisk utrustning i dessa grupper och kategorier, EU-typkontroll enligt bilaga III (modul B) samt ett av följande förfaranden: överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad produktprovning (modul C1) (bilaga VI) eller överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter (modul E) (bilaga VII),

b) för annan utrustning: intern tillverkningskontroll (modul A) enligt bilaga VIII och inlämnande av den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 i bilaga VIII till ett anmält organ, som snarast möjligt ska erkänna mottagandet av dokumentationen och arkivera den,

3) i fråga om utrustning som hör till utrustningskategori 3 i grupp II, intern tillverkningskontroll (modul A) enligt bilaga VIII,

4) i fråga om utrustning som hör till grupp I och II, i stället för de förfaranden som avses i 1—3 punkten får överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G) enligt bilaga IX iakttas.

De i 2 § 1 punkten i ATEX-lagen avsedda säkerhetssystemens överensstämmelse med kraven ska visas genom bedömningsförfarande som avses i 1 mom. 1 eller 4 punkten.

De i 2 § 3 punkten i ATEX-lagen avsedda komponenternas överensstämmelse med kraven ska visas genom ett bedömningsförfarande enligt 1 mom. Utöver förfarandena för bedömning av kraven enligt 1 och 2 mom. iakttas i fråga om de säkerhetsaspekter som avses i 1.2.7. punkten i bilaga II till ATEX-direktivet det förfarande som avses i bilaga VIII.

6 §
Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen om produkterna ska utarbetas så att det utifrån dokumentationen kan bedömas huruvida produkten överensstämmer med de tillämpade kraven. Dokumentationen ska innehålla en saklig analys och bedömning av riskerna.

7 §
EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse enligt 9 § i ATEX-lagen ska följa bilaga X till ATEX-direktivet och hållas uppdaterad.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska anges att det har visats att de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för produkten uppfylls. Om flera av Europeiska unionens rättsakter som kräver EU-försäkran om överensstämmelse tillämpas på en produkt, kan för alla EU-rättsakter i fråga upprättas en enda EU-försäkran om överensstämmelse, där de tillämpade rättsakternas identifikationsuppgifter och publikationsreferenser ska nämnas.

Ändringar i konstruktionen eller egenskaperna hos en serietillverkad produkt och ändringar i de harmoniserade standarderna eller tekniska specifikationerna i förhållande till vilka den i ATEX-lagen avsedda produktens överensstämmelse med kraven anmäls ska beaktas på ändamålsenligt sätt i EU-försäkran om överensstämmelse.

8 §
Försäkran om överensstämmelse med kraven

I en försäkran om överensstämmelse med kraven enligt 9 § i ATEX-lagen ska anges att det har visats att komponenterna överensstämmer med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven och att komponenterna följer bestämmelserna i ATEX-lagen.

9 §
Krav som gäller märkningar och anvisningar

Utöver vad som föreskrivs i 11 och 12 § i ATEX-lagen tillämpas på märkningar på och anvisningar för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar kraven enligt bilaga II till ATEX-direktivet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs förordningen om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (917/1996).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU (32014L0034); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 309

Helsingfors den 21 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Pauliina Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.