1431/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 b, 6 d och 6 g § i lagen om mätinstrument (707/2011), sådana de lyder i lag 1138/2016:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om sådana icke-automatiska vågar som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar, nedan direktivet om icke-automatiska vågar, och som används för de ändamål som anges i 3 § i lagen om mätinstrument (707/2011).

2 §
Väsentliga krav

En våg ska uppfylla de väsentliga krav i fråga om metrologiska egenskaper och konstruktion som anges i bilaga I till direktivet om icke-automatiska vågar.

3 §
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska visa överensstämmelse med de väsentliga krav som avses i 2 § med iakttagande av förfaranden enligt bilaga II till direktivet om icke-automatiska vågar enligt följande:

1) EU-typkontroll (modul B) samt ett av de nedan nämnda förfarandena enligt tillverkares val:

a) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionen (modul D),

b) överensstämmelse med typ som grundar sig på verifiering av enskilda produkter (modul F), eller

2) överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G).

I fråga om de vågar för vilka ingen EU-typkontroll (modul B) krävs och som inte använder elektronik och inte har en fjäderbaserad lastgivare, ska någotdera av de följande förfaranden som avses i bilaga II till direktivet om icke-automatiska vågar, tillämpas:

1) kvalitetssäkring av produktionen (modul D1),

2) överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul F1).

4 §
Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta teknisk dokumentation om vågar enligt bilaga II till direktivet om icke-automatiska vågar, så att man utgående från den kan bedöma huruvida vågen stämmer överens med tillämpliga krav.

5 §
EU-försäkran om överensstämmelse

En EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 6 d § i lagen om mätinstrument ska vara förenlig med bilaga IV till direktivet om icke-automatiska vågar och den ska uppdateras.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att vågen har visats överensstämma med de väsentliga kraven. Om en våg omfattas av fler än en av Europeiska unionens rättsakter där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse, kan en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka av unionens rättsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska ändringar i en serietillverkad vågs konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarder eller de normerande dokument eller de tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en våg tas i beaktande.

6 §
Allmänna krav på märkningar på vågar

Tillverkaren ska på vågen fästa påskrifter och andra uppgifter enligt bilaga III till direktivet om icke-automatiska vågar vilka visar att vågen överensstämmer med kraven.

En anordning som hör till vågen eller som finns i anslutning till den och vars överensstämmelse med kraven inte har bedömts på det sätt som avses i 3 §, ska förses med den symbol för begränsat bruk av anordningen som avses i punkt 3 i bilaga III till direktivet om icke-automatiska vågar.

7 §
Vågarnas noggrannhetsklasser och användningsändamål

För bestämmande av avgifter enligt 3 § 2 punkten i lagen om mätinstrument, för handel med marksubstans samt för ändamål som nämns i ett beslut om typgodkännande ska användas vågar som hör till noggrannhetsklass III eller IIII enligt punkt 2.1 i bilaga I till direktivet om icke-automatiska vågar.

I handeln med ädla metaller och ädelstenar ska användas vågar som hör till noggrannhetsklass I eller II enligt den ovan nämnda punkten.

I den förpackande industrin ska användas vågar som hör till noggrannhetsklass II eller III enligt den ovan nämnda punkten.

Vid bestämning av massa i samband med handel enligt 3 § 1 punkten och vid bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till konsumenter enligt 3 § 6 punkten i lagen om mätinstrument ska användas vågar som hör till noggrannhetsklass III enligt punkt 2.1 i bilaga I till direktivet om icke-automatiska vågar.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om icke-automatiska vågar (400/2012).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU (32014L0031); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 107

Helsingfors den 21 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.