1425/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning

1) köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa,

2) övervakningen av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, samt

3) förvaringen av levande djur medan kontrollen av djuren pågår eller medan djuren väntar på transport till en av gränsveterinären godkänd destination.

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning tas dock inte ut vid övervakning av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel, om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet och det vid framställningen i huvudsak används råvaror som producerats på gårdsbruksenheten i fråga. Avgift tas inte heller ut för testning eller upptagning på sortlistan av ursprungssorter och grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar för varje nytt identifieringsmärke som beställs från får- och getregistret för registrering av djur i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG ut en fast avgift på 1,20 euro. Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut en fast avgift på 0,40 euro per djur för en i 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (356/2008) avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelssäkerhetsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelssäkerhetsverket tar i fråga om små slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar färre än 5 000 djurenheter och färre än 300 000 fåglar per kalenderår för köttbesiktning och övervakning av anläggningen, upp till 1 200 djurenheter och 180 000 fåglar, ut en grundavgift på 34,80 euro per övervakare och per besök för den första halvtimmen. För den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 24,90 euro per övervakare och per timme. Om antalet slaktdjur överstiger 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar, tas kostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

4 §
Registrering av nötkreatur

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras. Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,00 euro i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

5 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelssäkerhetsverket meddelar genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.

För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra handläggningsavgifter särskilt. För en handling som sänds som telefax tas ut samma avgift som för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

3) andra utbildnings- och konsulttjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

4) publikationer, förteckningar, adresslistor och informationsmaterial och användarrättigheter i anslutning till dessa,

5) överlåtande av användarrättigheter till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid verket,

6) användning av de lokaler och den apparatur som verket förfogar över,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa,

8) övriga intyg och prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag och som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs mellan djur och människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Livsmedelssäkerhetsverket beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

7 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

Höjning av avgift:

För kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

- mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

- mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1 Beslut om tillstånd och godkännande Euro
1.1 Anläggningar
1.1.1 Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt anläggningar i anslutning till dem- godkännande av anläggningen, grundavgift- behandling av ansökan, per timme- granskning av anläggningen, per timme 71,0085,00114,00
1.1.2 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
1.1.2.1 - anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 593,00
1.1.2.2 - anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001–8 000 m3 per år 1 289,00
1.1.2.3 - anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 579,00
1.1.2.4 - förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 85,00
1.1.2.5 - behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 85,00
1.1.2.6 - vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 85,00
1.1.2.7 - granskning av anläggningen, per timme 112,00
1.1.3 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 procent av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.1.4 Anläggningar enligt foderlagen och biproduktsförordningen
- godkännande av anläggningen, grundavgift 71,00
- behandling av ansökan, per timme 85,00
- förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 85,00
- granskning av anläggningen, per timme 114,00
1.2 Verksamhetsidkare
1.2.1. Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme 85,00
1.2.2 Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare 110,00
1.2.3 Tillstånd för utsädespackeri
1.2.3.1 Grundavgift för syn av utsädespackeri- tilläggsavgift för varje påbörjad timme 391,0083,00
1.2.3.2 Beslut om tillstånd för utsädespackeri, nytt- beslut om tillstånd för utsädespackeri, utvidgning 416,0087,00
1.2.4 Kompetenstest
1.2.4.1 Ansökan om godkännande av kompetenstestare 197,00
1.2.4.2 Återkallande av godkännande 85,00
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 84,00
1.2.6 Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjurAnläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder)
- den första anläggningen som hör till företaget 174,00
- följande anläggningar 42,40
1.2.6.1 Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande- den första anläggningen som hör till företaget- följande anläggningar 85,0042,40
1.2.7 Godkännande av en karantän 171,00
- förnyat godkännande av en karantän eller återkallande av godkännandet, per timme 85,00
1.2.8 Kvalitetssystem för livsmedel
1.2.8.1 Godkännande och återkallande av godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel, per timme 85,00
1.2.8.2 Kontroll av förutsättningarna för godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel 300,00
1.2.9 Tillståndsansökan för makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
- godkännande av en ny art 1 760,00
- godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och utvidgande av användningsändamål 611,00
- ändring och återkallande av godkännande, per timme 85,00
1.2.10 Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen- grundavgift- behandling av ansökan, per timme- förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 71,0085,0085,00
1.2.11 Godkännanden och intyg enligt lagen om djuravelsverksamhet (319/2014)- godkännande av stambokförande sammanslutning, per timme- godkännande av reglemente eller ändring av det, per timme- utfärdande av intyg för import av sperma från vissa djur, per timme 85,0085,0085,00
1.2.12 Beslut om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden, inspektion för godkännande och utvidgande av beslutet, per timme 85,00
1.2.13 Godkännande av närings- och hälsopåståenden i EU:s informationskampanjer och säljfrämjande program som avser jordbruksprodukter, per timme 85,00
1.3 Utövare av veterinäryrket
1.3.1 Legitimering av veterinär
1.3.1.1 Beslut om legitimation enligt 3 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 85,00
1.3.1.2 Beslut om legitimation enligt 4 § 1 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket 200,00
1.3.1.3 Beslut enligt 4 § 4 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket- beslut om ersättande åtgärder- slutligt beslut 210,0085,00
1.3.1.4 Beslut enligt 5 § i lagen om utövning av veterinäryrket- villkorligt beslut- slutligt beslut 294,0085,00
1.3.1.5 Beslut om legitimation enligt 4 § 2 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (medborgare i ett nordiskt land/nordisk examen) 200,00
1.3.1.6 Beslut om legitimation enligt 4 § 5 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (Schweiz och andra legitimerade i enlighet med internationella avtal) 200,00
1.3.2 Rätt för veterinärmedicine studerande att temporärt utöva veterinäryrket enligt lagen om utövning av veterinäryrket
- legitimation enligt 7 § 1 mom. som beviljas på basis av första ansökan 42,00
- legitimation enligt 7 § 1 mom. som beviljas på basis av fortsatt ansökan 140,00
- beslut enligt 7 § 2 mom. 140,00
- beslut enligt 7 a § 140,00
1.3.3 Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket 270,00
1.3.4 Ansökan om uppföljningsnummer för apotek 42,00
1.3.5 Anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster enligt 8 § i lagen om utövning av veterinäryrket- första anmälan- förnyad anmälan 168,0085,00
1.3.6 Avslag på beslut som avses i 7 och 7 a § i lagen om utövning av veterinäryrket 85,00
1.3.7 Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
1.4 Laboratorier
1. 4. 1. Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen (763/1994)- återkallande av godkännande 514,00172,00
1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och foder genom egenkontroll samt ett i biproduktsförordningen förutsatt godkännande av i samband med anläggningar belägna laboratorier som utför egenkontroll 506,00
- ändring av godkännande 84,00
- återkallande av godkännande 169,00
- utseende av utländska laboratorier för egenkontroll 169,00
1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier- utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 275,0087,00
1.4.4 Godkännande av sådana i 77 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedda laboratorier som undersöker djursjukdomar som ska bekämpas- återkallande av godkännande, per timme 506,00169,00
1.5 Övriga beslut
1. 5. 1 Livsmedel
1.5.1.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten- erkännande av naturligt mineralvatten- förnyande av erkännande 1 195,00447,00
1.5.1.2 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant provningsorgan som avses i 3 § 2 mom. i förordningen om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (971/2006), per timme 85,00
1.5.2 Ekologisk produktion
1.5.2.1 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker- tillstånd- förnyande av tillstånd 101,0027,00
1.5.2.2 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 13,30
1.5.2.3 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 105,00
1.5.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen
1.5.3.1 Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 71,00
1.5.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, per timme 85,00
1.5.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 85,00
1.5.3.4 Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan- tillstånd 6 månader- tillstånd 12 månader 417,00834,00
1.5.3.5 Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser i foder som används i vetenskapliga experiment- behandling av tillståndsansökan- tillståndsbeslut 84,0070,00
1.5.3.6 Behandling av ansökan om förhandsgodkännande för utsläppande på marknaden av gödselfabrikat genom ömsesidigt erkännande, per timme 85,00
1.5.4 Lagen om djursjukdomar
1.5.4.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar 147,00
1.5.4.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar 147,00
1.5.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 98,00
1.5.4.4 Beslut om godkännande av ursprunglig djurhållningsplats i enlighet med lagen om djursjukdomar 147,00
1.5.5 Växtförädlarrätt
1.5.5.1 Ansökningsavgift 462,00
1.5.5.2 Årsavgift 347,00
1.5.5.3 Avgift för ny behandling 140,00
1.5.6 Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21 g § i läkemedelslagen 109,00
1.5.7 Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa 67,00
1.5.8 Ansökningar enligt MBL och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MBL-arbetet, per timme (artikel 42 i förordning (EG) nr 396/2005 om bekämpningsmedelsrester) 99,00
1.5.9 Behandling av ansökan om godkännande av examen och examinator som avses i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97- godkännande av examen och examinator- förnyande av godkännande 336,00168,00
1.5.10 Den internationella UPOV-sortbeskrivningen 240,00
2 Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) samt sundhetscertifikat som ersätter sundhetscertifikat och EU:s interna sundhetscertifikat för export 30,00
2.1.1 Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare för växtskyddsintyg 37,00
2.1.2. Sjukdomsanalys av spannmål för växtskyddsintyg 97,00
2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 38,00
2.2.1 Intyg över behörighet för aktör som hör till märkningsrättsregistret 63,00
2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 44,00
2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker och som är förhandsifyllda av aktörerna 17,10
2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat- det första- det följande 58,0013,70
2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel- det första- det följande 42,0010,00
2.7 Nötkreaturspass 12,30
2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 11,50
2.9 OBPR-certifiering av djurvaccin 167,00
2.10 OCABR-certifiering av djurvaccin 769,00
2.11 Garantibevis
2.11.1 Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 13,10
2.11.2 Garantibevis för potatis, st. 0,10
2.11.3 Garantibevis för andra växtslag, st. 0,08
2.11.4 Handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 6,60
2.11.5 Fjärrutskrift av garantibevis per handelsparti 13,00
2.12. Beviljande av OECD-certifikat och etiketter för skogsodlingsmaterial 23,00
3 Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) 81,00
3.2 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010)- som kommer per post- som kommer via elektronisk tjänst 95,0042,00
3.3 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter- som kommer per post- som kommer via elektronisk tjänst 95,0042,00
3.4 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölksersättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG 139,00
3.5 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 1 019,00
3.6 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 2 550,00
3.7 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 1 020,00
3.8 Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter, per timme 85,00
3.9 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas som avses i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 255,00
3.10 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av aktiva förpackningskomponenter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 255,00
3.11 Behandling av en begäran som gäller användningen av sådana generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som avses i artikel 1.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006, per timme 85,00
3.12 Behandling av anmälningar från sådana i 81 § i lagen om djursjukdomar avsedda laboratorier som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar- utvidgande av anmälan 171,0085,00
3.13 Ansökan om upptagande på växtsortlistan, gäller inte ursprungssorter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och inte heller frukt- och bärväxter- förnyande av godkännande 285,0082,00
3.14 Behandling av en sådan ansökan om godkännande av ett nytt ämne som avses i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om livsmedelsduglig plast, per timme 85,00
3.15 Behandling av en sådan ansökan om godkännande av ett nytt ämne som avses i HIM:s förordning 697/2005, per timme 85,00
4 Examinationer för påvisande av kompetens, examina
4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens 6,00
4.2 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:
- renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 434,00
- renhet: övriga arter 577,00
- grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader, per timme 47,00
5 Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.1 Livsmedel
5.1.1 Övervakning av lagring
5.1.1.1 Övervakning av privat lagring av ost, per besök 67,00
5.1.1.2 Övervakning av privat lagring av smör, per besök- analys per prov 108,00102,00
5.1.2 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 2,46
5.1.2.2 Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 2,51
5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 1,06
5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,93
5.1.3 Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
5.1.3.1 Grundavgift vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per timme 194,00
5.1.3.2 Förnyad besiktning, per timme 217,00
5.1.4 Övervakning av officiellt erkända uppfödningsförhållanden, per timme 82,00
5.2 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
5.2.1 Animaliska livsmedel
5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2
- högst 100 kg 160,00
- 101-1 000 kg 242,00
- 1 001-10 000 kg 534,00
- 10 001-25 000 kg 685,00
- över 25 000 kg- grundavgift- för varje påbörjat ton 685,0015,50
5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
5.2.2.1 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
- högst 1 000 kg 164,00
- 1 001-20 000 kg- grundavgift- för varje påbörjat ton 195,0010,70
- 20 001-46 000 kg- grundavgift- för varje påbörjat ton 452,0019,50
- över 46 000 kg 1 017,00
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller i enlighet med artikel 21 i rådets förordning nr 1/2005 som gäller skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden
5.2.3.1 Gränskontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2–5.2.3.5- andra djur än hästar- hästar 142,00302,00
5.2.3.2 Gränskontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt- insekter- andra än insekter 102,00183,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt- grundavgift- kontrollavgift, per timme 177,00210,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 210,00
5.2.3.5 Handräckning som en legitimerad veterinär som arbetar som gränsveterinär ger tullen för kontroll av djur och varor som inte omfattas av den veterinära gränskontrollen (ickekommersiell transport av sällskapsdjur och försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung), per timme 160,00
5.2.3.6 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras- könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg- könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 100,00163,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 123,00
5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 235,00
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1–5.2.3
5.2.4.4 Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel 235,00
5.2.4.5 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning- första intyg- för följande intyg som utfärdas samtidigt 47,006,20
5.2.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands flagg, per timme 210,00
5.2.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje påbörjat 1 000 kg och dygn- förvaring utan temperaturkontroll- temperaturkontrollerad förvaring 4.305,80
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1–5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme. Avgiften tas ut också i sådana fall där den kontrolltid som meddelats gränsveterinären avviker avsevärt från den tid som de facto gått åt (tidsdebitering) eller där den kontroll av ett importparti som meddelats gränsveterinären inte genomförs (antingen engångsavgift eller tidsdebitering, beroende på fallet). 210,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.2.7.3 Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet, tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
5.3 Handelsnormer
5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran) 120,00
5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll) 161,00
5.3.3 Avgift för kontroller av handelsnormer, frigående höns inomhus och utehöns, per timme 85,00
5.3.4 Kontroller av handelsnormerna, vattenhalten i fjäderfäkött, 1–3 prover 300,00
5.4 Ekologisk produktion
5.4.1 Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion 113,50
5.4.2 Produktionskontroll av ekologisk produktion
5.4.2.1 Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial, foder och livsmedel, per timme- övervakning av underentreprenad, per timme 115,00115,00
5.4.2.2 Övervakning av andra aktörer som är anslutna till kontrollsystemet, per timme 91,00
5.4.2.3 Ekologiskt odlad areal (areal där produktion bedrivs och areal i övergångsskede), för varje påbörjad hektar- högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal 8,50908,00
5.4.3 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen 115,00
5.4.4 Kontroll som fortsätter vid ämbetsverket av orsaker som hänför sig till aktören, per timme 115,00
5.4.5 Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial:- 1-3 st.- 4-20 st.- 21-100 st.- över 100 st. 27,0065,00132,00262,00
5.4.6 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme 83,00
5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter
5.5.1 Kontroll av transportutrustning 80,00
5.5.2 Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 114,00
5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat och animaliska biprodukter (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)- kontrollavgiftsklass 1- kontrollavgiftsklass 2- kontrollavgiftsklass 3- kontrollavgiftsklass 4- kontrollavgiftsklass 5 309,00457,00584,00737,00980,00
5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)- kontrollavgiftsklass 1- kontrollavgiftsklass 2- kontrollavgiftsklass 3- kontrollavgiftsklass 4- kontrollavgiftsklass 5 200,00348,00437,00630,001 002,00
5.5.5 I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
5.5.6 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov 74,00
5.5.7 Miljöprov i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat, per prov 123,00
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
5.6.1 Importkontroller
5.6.1.1 Minimikontrollavgift 71,00
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och cellodlingar:- för varje påbörjat 100 kg- för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg 6,402,65
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter- för varje påbörjat 100 kg 5,80
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,74
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg 71,00
5.6.1.6 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg- för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda- maximiavgift 19,400,78155,00
5.6.1.7 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 19,40
5.6.1.8 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 59,00
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Minimikontrollavgift, med undantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen 65,00
5.6.2.2 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:- lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3- tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera)- fartyg, under 2 000 m3- fartyg, 2 000 m3 eller mera- om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 5,707,00212,00353,00107,00
5.6.2.3 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden:- lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3- tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera)- fartyg, under 2 000 m3- fartyg, 2 000 m3 eller mera- om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 65,0080,00212,00353,00107,00
5.6.2.4 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 46,00
5.6.3 Exportkontroller
5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift 62,00
5.6.3.2 Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppodling eller förökning, för varje påbörjat 1 000 kg 8,30
5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp o.d., ej för fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg 1,08
5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte odlats på gård med exportberedskap 161,00
5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet inte härstammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad produktionsanläggning, varvid kontrollavgiften ingår i avgiften för virkets sundhetsintyg 120,00
5.6.3.6 Provtagning av spannmål i exportsyfte, per analystimme 59,00
5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):- sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15) 352,00
5.6.3.8 Frilandsodling, utom potatis:- grundavgift- inspektionsavgift högst- under 10 ha, för varje påbörjad hektar- för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad hektar 120,00548,0021,3010,20
5.6.3.9 Potatisodling och potatisskörd:- odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften)- kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 46,0074,00
5.6.3.10 Växthusodlingar:- grundavgift- inspektionsavgift högst- för varje påbörjad 100 m2 67,00275,0021,70
5.6.3.11 Förnyad exportkontroll och kontroll av exportberedskap, per timme kontrolltid 59,00
5.6.4 Kontroll av företag som använder växtpass eller plantintyg, kontroll av förutsättningarna för registrering eller rätten att använda märkning gällande växters sundhet, beviljande av växtpass och befullmäktigande av leverantör av plantskolematerial
- plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växthusväxter under 500 m2 47,60
- plantproduktion på friland 0,5 ha–2 ha, plantproduktion av växthusväxter 500–2 500 m2 109,00
- plantproduktion på friland 2,1 ha–5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2 501–5 000 m2 189,00
- plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthusväxter över 5 000 m2 378,00
5.6.4.1 Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager 96,00
5.6.4.2 Innehavare av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 96,00
5.6.5 Certifierat plantmaterial
5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar:- produktionsareal under 10 ha- produktionsareal 10 ha eller mera 148,00211,00
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden, sammanlagt:- moderplantor, högst 1 000 plantor- moderplantor, över 1 000 plantor- moderplantor, över 3 000 plantor- moderplantor, över 15 000 plantor- förnyad inspektion, per analystimme 244,00588,001 015,001 214,0059,00
5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte:- i samband med annan granskning- särskild granskning, granskning av interna arbetsanvisningar 62,00120,00
5.7 Skogsodlingsmaterial
5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 62,00
5.7.1.1 kontroller från prover av att de kloner som används vid fröodling är riktiga:- tall- gran 22,7026,90
5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:- fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager- separat ställe för packning av frön- plantskola och plantlager:- växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion- växthusareal 5 000-10 000 m2- växthusareal över 10 000 m2 73,0031,1047,60111,00292,00
5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 220,00
5.7.4 Separat plantlager 73,00
5.7.5 Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (tall, gran) 45,00
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 74,45
5.8.1.1 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 9,70
5.8.1.2 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde och produktion av förökningsmaterial för utsädespotatis på egen gårdsbruksenhet utan marknadsföring (endast en kontroll) 12,85
5.8.2 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 111,00
5.8.3 Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet 18,00
5.8.3.1 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling, minimiavgift 80,00
5.8.3.2 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar 26,00
5.8.3.3 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet, när provtagningen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod 26,00
5.8.3.4 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar, när analysen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod 39,00
5.8.4 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 62,00
5.8.4.1 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 11,00
5.8.4.2 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov, ljus ringröta 76,00
5.8.4.3 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov: ljus och mörk ringröta 97,00
5.8.4.4 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 252,00
5.8.4.5 - virustest av utsädespotatis per prov, 1 virus/100 knölar 138,00
5.8.5 Lagerkontroll av utsädespotatis, basutsäde och utsädesklasser före basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 180,00
5.8.6 Lagerkontroll av utsädespotatis, utsädesklasser efter basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 143,00
5.8.7 Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme 62,00
5.8.8 Om en begäran om odlingsgranskning enligt punkten 5.8.1 anlänt till Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling- begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni- begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 51,0098,00
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling 31,00
5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 19,20
5.9.2.1 Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när partiet innehåller högst 5 blandningskomponenter 21,50
5.9.2.2 Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när partiet innehåller mer än 5 blandningskomponenter 23,50
5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 36,00
5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 83,00
5.9.5 Garantibevis som tryckts av packeriet- grundavgift för syn som utförs vid ett packeri- tilläggsavgift för varje påbörjad timme- tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti 391,0083,001,15
5.10 Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter
5.10.1 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 300,00
5.10.2 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 181,50
5.10.3 DUS-test, alla växtslag 1 040,00
5.10.4 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 470,00
5.10.5 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungssort 305,00
5.11 Undersökning av djursjukdomar
5.11.1 Frivillig hälsoövervakning
5.11.1.1 Maedi-visna-övervakning, sändning av prover (50 djur) 55,00
5.11.1.2 Övervakning av BKD:- 1. prover av 60 fiskar- 2. prover av 60 fiskar, om djurhållningsplatsen hör till fiskhälsotjänsten 349,00216,00
5.11.1.3 Amerikansk yngelröta hos bin- 1-5 prover- följande prover 25,005,00
5.11.2 Undersökningar i samband med artificiell reproduktion av djur
5.11.2.1 - ursprunglig djurhållningsplats från vilken nötkreatur skickas till en karantän, undersökning med avseende på brucellos, IBR och BVD sammanlagt, per sändning av prover 55,00
5.11.2.2 - tjurstation och karantän vid en tjurstation, undersökning med avseende på brucellos, leptospiros, leukos, IBR och BVD sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.3 - tjurstation och karantän vid en tjurstation, undersökning med avseende på campylobakterios och tritrichomonas sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.4 - ursprunglig djurhållningsplats från vilken svin skickas till en karantän, undersökning med avseende på brucellos, Aujeszkys sjukdom, klassisk svinpest, TGE och PRRS sammanlagt, per sändning av prover 111,00
5.11.2.5 - galtstation och karantän vid en galtstation, undersökning med avseende på brucellos, Aujeszkys sjukdom, klassisk svinpest, TGE och PRRS sammanlagt, per sändning av prover 20,00
5.11.2.6 - ursprunglig djurhållningsplats från vilken får eller get skickas till en karantän, undersökning med avseende på brucellos (Brucella melitensis och Brucella ovis) och Borders sjukdom sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.7 - bagge- eller bockstation och karantän vid en bagge- eller bockstation, undersökning med avseende på brucellos (Brucella melitensis och Brucella ovis) och Borders sjukdom sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.8 - avelshingst, CEM-undersökning, per djur 78,00
5.11.3 Undersökningar vid handel på den inre marknaden
5.11.3.1 Djurhållningsplats som godkänts för sändning av fjäderfä till en annan medlemsstat, undersökning med avseende på antikroppar mot Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis eller Salmonella Gallinarum/ Pullorum, per djur och per undersökning 2,00
5.11.4 Exportundersökning enligt kraven i mottagarlandet
5.11.4.1 Fjäderfä och andra fåglar:
- undersökning med avseende på antikroppar mot Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis eller Salmonella Gallinarum/Pullorum, per djur och per undersökning 2,00
- undersökning med avseende på antikroppar mot IB, Gumboro, AE, CAV, smitta av pneumovirus hos fjäderfä, ILT, paramyxovirus-1-smitta, EDS eller aviär influensa, per djur och per undersökning 7,00
5.11.4.2 Hästdjur:
- beskällarsjuka (dourine), per djur 50,00
- rots, per djur 50,00
- infektiös anemi, per djur 45,00
- virusarterit, antikroppar, per djur 45,00
- virusarterit, PCR, per djur 30,00
- herpesvirussmitta (EHV 1 och 4), antikroppar per djur 90,00
- CEM, per djur 78,00
5.11.4.3 Fiskar:
- undersökning med avseende på aeroba bakterier (10 fiskar) 80,00
- undersökning med avseende på BKD (10 fiskar) 53,00
- undersökning med avseende på parasiten Gyrodactylus salaris (10 fiskar) 50,00
- virologisk undersökning:
1. virusisolering vid EU-cellodlingar (för varje påbörjat provparti på 60 fiskar) 245,00
2. virusisolering, OMV (för varje påbörjat provparti på 60 fiskar) 237,00
3. ISA PCR (10 fiskar) 160,00
4. SAV PCR (10 fiskar) 60,00
5.11.4.4 Nötkreatur, renar och andra djur:
- serologisk undersökning med avseende på leptospiros, leukos, IBR, BVD, paratuberkulos, Q-feber, bluetongue eller Schmallenberg, per djur och per undersökning
1. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet är minst 10 10,00
2. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet understiger 10 15,00
- virologisk PCR-undersökning med avseende på BVD, bluetongue eller Schmallenberg, per djur och per undersökning 20,00
- Brucella Rose Bengal-test, per djur 3,00
- odlingsundersökning med avseende på venereal campylobakterios hos nötkreatur, per djur 16,00
- odlingsundersökning och mikroskopundersökning med avseende på tritrichomonas hos nötkreatur, per djur 16,00
5.11.4.5 Svin:
- serologisk undersökning med avseende på Aujeszkys sjukdom, klassisk svinpest, afrikansk svinpest, TGE eller PRRS
1. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet är minst 10 10,00
2. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet understiger 10 15,00
- Brucella Rose Bengal-test, per djur 3,00
5.11.5 Olaglig import
5.11.5.1 Häst:
- beskällarsjuka (dourine), per djur 50,00
- rots, per djur 50,00
- infektiös anemi, per prov 45,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.