1418/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 1 § 2 mom., 4 a §, rubriken för 4 b § och 4 b § 1 mom. samt 13 § 3 mom. 3 punkten, av dem 4 a §, rubriken för 4 b § och 4 b § 1 mom. sådana de lyder i lag 524/2009 och 13 § 3 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 449/2016, och

fogas till lagen nya 4 c—4 f § som följer:

1 §
Lagens tillämpning och syfte

Vad som i 2, 3 och 6 kap. bestäms om arbetsgivare och arbetsplats ska i tillämpliga delar tillämpas på övriga aktörer som arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över.


4 a §
Utbyte av information mellan arbetarskyddsmyndigheterna

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en annan arbetarskyddsmyndighet få uppgifter som erhållits vid arbetarskyddstillsynen, om uppgifterna är nödvändiga för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende för tillsynen över efterlevnaden av lag, när tillsynen ska utövas av arbetarskyddsmyndigheten.

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att på eget initiativ till en behörig arbetarskyddsmyndighet lämna ut uppgifter om sådana misstänkta försummelser eller missförhållanden som arbetarskyddsmyndigheten har observerat i samband med tillsyn som ska utövas av arbetarskyddsmyndigheten.

4 b §
Rätt att få uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få uppgifter som är nödvändiga för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende för tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), tillsynen över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft

1) av en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

2) av Pensionsskyddscentralen, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringscentralen,

3) av pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag, till den del pensionsanstaltens och olycksfallsförsäkringsbolagets uppgifter kan lämnas med en sådan fullgöranderapport som avses i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010).


4 c §
Rätt att få datamängder av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag

För att rikta tillsynen enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft har arbetarskyddsmyndigheten, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få följande datamängder:

1) från Skatteförvaltningen specificerande uppgifter om samt uppgifter om beloppet av skatteskuld för enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Skatteförvaltningen inte har vidtagit betalningsarrangemang,

2) från Pensionsskyddscentralen specificerande uppgifter om enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Pensionsskyddscentralen vid tillsynen har konstaterat att pensionsförsäkringsskyldigheten helt har försummats,

3) från Olycksfallsförsäkringscentralen specificerande uppgifter om enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Olycksfallsförsäkringscentralen vid tillsynen har konstaterat att olycksfallsförsäkringsskyldigheten helt har försummats.

För avgränsning av datamängden ska arbetarskyddsmyndigheten, i samarbete med Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen och Olycksfallsförsäkringscentralen, för de enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet bestämma juridisk form, geografiskt område, tidsperiod och det verksamhetsområde som begäran om uppgifter gäller. I en begäran om uppgifter som ställs till Skatteförvaltningen ska dessutom beloppet av skatteskulden preciseras.

De uppgifter som inte behövs för att rikta tillsynen ska omedelbart utplånas.

4 d §
Rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter och till andra som sköter offentliga uppdrag

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter om sådana misstänkta försummelser eller missförhållanden som arbetarskyddsmyndigheten har observerat i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, tillsynen över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs eller tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft

1) till en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

2) till Pensionsskyddscentralen, arbetslöshetsförsäkringsfonden, Olycksfallsförsäkringscentralen, Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassor,

3) till pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag.

En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är dessutom att myndigheten eller den som sköter offentliga uppdrag är behörig i ärendet.

4 e §
Teknisk anslutning och avgiftsfrihet för uppgifter

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 4 a—4 c § via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form.

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 4 a—4 c § och lämna ut de uppgifter som avses i 4 a, 4 d och 4 f § avgiftsfritt.

4 f §
Uppgifternas ändamålsbundenhet

De uppgifter som arbetarskyddsmyndigheten får med stöd av 4 a—4 c § får användas endast för ändamål som avses i de paragraferna, om inte något annat föreskrivs i lag.

Uppgifterna får dock lämnas ut till myndigheter som svarar för ändringssökande i fråga om arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsverksamhet eller för utredning av misstänkta brott eller försummelser som observerats vid arbetarskyddstillsynen och för påförande av påföljder för dessa.

Uppgifter som erhållits för tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft får dessutom lämnas ut till utländska myndigheter till den del det är nödvändigt i det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstaters myndigheter för tillsynen över efterlevnaden av den lagstiftning som gäller utstationerade arbetstagare.

13 §
Meddelande av anvisningar och uppmaningar

En uppmaning kan meddelas i fråga om


3) givande av skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, löneuträkning, skriftligt intyg om permittering, skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av arbetsavtal eller arbetsintyg i enlighet med arbetsavtalslagen (55/2001) eller någon annan lag som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn,Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

RP 114/2016
AjUB 12/2016
RSv 205/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.