1415/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om redovisning och användning av Veikkaus Ab:s avkastning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 7 c § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), sådana de lyder, 19 § 2 mom. i lotterilagen i lag 1286/2016 och 7 c § 1 mom. i lagen i statsbudgeten i lag 689/2001:

1 §
Redovisning av preliminär avkastning

Veikkaus Ab ska inom en månad från utgången av varje kvartal såsom preliminär avkastning av den uppskattade vinsten för kvartalet redovisa

1) 53 procent till undervisnings- och kulturministeriet,

2) 43 procent till social- och hälsovårdsministeriet,

3) 4 procent till jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Redovisning av räkenskapsperiodens avkastning

Veikkaus Ab ska inom en månad från det att bokslutet fastställts såsom räkenskapsperiodens avkastning redovisa räkenskapsperiodens vinst minskad med den preliminära avkastning som avses i 1 § så, att av den på detta sätt beräknade vinsten för räkenskapsperioden redovisas

1) 53 procent till undervisnings- och kulturministeriet,

2) 43 procent till social- och hälsovårdsministeriet,

3) 4 procent till jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Utredning över redovisad avkastning

Veikkaus Ab ska inom en månad från det att bokslutet fastställts lämna en utredning över den avkastning som redovisats i enlighet med 1 och 2 § till undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, statsrådets kansli, inrikesministeriet, finansministeriet och Polisstyrelsen.

4 §
Fördelning av avkastningen

Om den avkastning som från den senaste avslutade räkenskapsperioden fördelats till förmånstagarna är större än vinsten för den räkenskapsperioden och de medel som återgått för ny utdelning samt tidigare outdelade medel som anvisats för utdelning, ska det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av avkastning för respektive ändamål beakta skillnaden såsom avdrag vid fördelning av avkastningen för den pågående räkenskapsperioden.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel (1436/2001),

2) statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel (1475/2001).

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Elina Rydman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.