1406/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (1509/2011) 1 § 2 mom. och 4 § 1 mom. som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådan upphandling av motorfordon avsedda för vägtrafik och av persontransporter utförda med motorfordon avsedda för vägtrafik som sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) eller kollektivtrafiklagen (869/2009).


4 §
Minimikrav

De energi- och miljökonsekvenser som avses i 3 § kan beaktas vid upphandlingen genom att i anbudsförfrågan eller i upphandlingsannonsen som en del av upphandlingens tekniska uppgifter i form av en teknisk specifikation eller definition ställa sådana krav som åtminstone måste uppfyllas när det gäller dessa konsekvenser. Bestämmelser om användning av miljömärke vid ställande av krav finns i 72 § i lagen om offentlig upphandling och koncession.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016
EkUB 31/2016
RSv 239/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.