1394/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), 36 § i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) och 8 § 4 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till 7staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är

1) kurser för avtalsbrandkårschefer, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 115 euro per kursdag,

2) grundkurser för industribrandchefer i bisyssla, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 126 euro per kursdag, samt

3) vattenräddningskurser, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 133 euro per kursdag.

I kursavgiften för kurser för avtalsbrandkårschefer och kurser för industribrandchefer i bisyssla ingår undervisning och det studiematerial som delas ut på kursen samt inkvartering, frukost och lunch under kursdagarna på Räddningsinstitutet. I kursavgiften för vattenräddningskurser ingår undervisning, utrustning och det material som delas ut på kursen samt inkvartering, frukost, lunch och middag.

2 §
Kurser som genomförs som tillämpade övningar

I 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) avsedda prestationer för vilka Räddningsinstitutet i kundavgifter tar ut i genomsnitt 50 procent av kostnaderna för kursen är kurser som genomförs som tillämpade övningar på Räddningsinstitutets övningsområde och på vilka räddningsverkens och avtalsbrandkårernas manskap ges utbildning i sådana yrkestekniska färdigheter som krävs inom räddningsverksamheten.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten  avsedda  avgiftsfria  offentligrättsliga prestationer är kurser som avses i 4 § 3 punkten i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004).

4 §
Lämplighetsprov

Räddningsinstitutet tar ut en avgift på 300 euro för lämplighetsprov som ordnas enligt 8 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007). För intyg över godkänd prestation i lämplighetsprovet tas ut en avgift på 20 euro.

5 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra prestationer än de kurser som avses i 1—3 § och det lämplighetsprov som avses i 4 §,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av utbildnings- och inkvarteringslokaler, övningsområden, övningsredskap och materiel, samt

5) annan service som avtalats särskilt.

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten är inkvartering på Räddningsinstitutets internat och kurshotell avgiftsfri för personer som arbetar som timlärare vid Räddningsinstitutet.

6 §
Informationsprestationer

Räddningsinstitutet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till utgången av 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsdirektör
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.