1364/2016

Helsingfors den 19 december 2016

Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005 och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden i lag 974/2012:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som räknas upp i bifogade avgiftstabell är följande:

1) tullåtgärder som gäller överlåtelse till fri omsättning samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) Tullens beslut,

3) undersökningar utförda av tullaboratoriet på Tullens initiativ,

4) utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar, och tull- och andra intyg som ges till parterna samt sändning,

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §
Användning av Tullens fordon

För användning av Tullens fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation tas det ut en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

3 §
Förhandsavgöranden

Tullens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) är förhandsavgörande som gäller punktbeskattning och annan beskattning, samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. För de prestationer som avses i denna paragraf tas beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

4 §
Övriga prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Tullen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieforskningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som Tullen arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) publikationer,

5) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

6) användning av Tullens lokaler, materiel och utrustning,

7) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

8) blanketter.

Tullen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Viseringar

För visum tas det ut en avgift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

Med stöd av ett avtal mellan Europeiska unionen och ett tredje land om viseringslättnader tas av avtalspartens medborgare ut en nedsatt viseringsavgift i enlighet med bilagan.

För ett blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument som inte erkänns av Finland tas det ut en avgift i enlighet med bilagan. Avgiften tas dock inte ut om inte någon viseringsavgift tas ut av personen i fråga.

6 §
Upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen

För utlämnande av tariff- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen tas de särskilda kostnader ut som avses i artikel 52.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, om dessa kostnader är betydligt högre än de som normalt uppstår.

7 §
Särskilda bestämmelser

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uttas de kostnader som föranletts.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till utgången av 2018.

I förordningen avsedda prestationer tillämpas på ärenden som har blivit anhängiga efter det att förordningen trätt i kraft eller därefter.

Helsingfors den 19 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Upi Talsi

Bilaga

AVGIFTSTABELL

förTullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER  
1. Sådan överlåtelse av vara som införs i kommersiellt syfte till fri omsättning som inte sker i samband med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som getts elektroniskt  
1.1. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 22 euro
1.2. Lördagar och helgdagar 27 euro
2. Övriga tullåtgärder  
2.1. Av orsak som har samband med varuhavaren och upplagshavaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av Tullen eller i tillfälligt lager 102 euro/timme
2.2. Lossningstillstånd i form av en handling beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 9 euro
2.3. Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden 102 euro/timme
2.4. Användning av Tullens fordon för utförande av en övervakningsprestation, mätt från Tullens närmaste expeditionsplats, om avståndet från denna expeditionsplats i en riktning är över 10 km 1,1 euro/km
2.5. Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på Tullen inte har kunnat inledas på överenskommen tid, tas för väntetiden ut 102 euro/timme
2.6. Sådan beräkning, vägning, genomlysning eller annan inspektion av vara eller last som orsakas av att försegling eller annan motsvarande av Tullen applicerad eller godkänd identifieringsmärkning saknas 102 euro/timme
2.7. Förvaring och skötsel av sällskapsdjur 50 euro/begynnande dygn
3. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker)  
3.1. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen:  
3.1.1. för det första varupartiet 70 euro/varuparti
3.1.2 för de följande varupartierna 35 euro/varuparti
3.2 Sundhetskontroll av växter som importeras till Europeiska unionen:  
3.2.1. för det första varupartiet 55 euro/varuparti
3.2.2. för det första varupartiet under 50 kg 45 euro/varuparti
3.2.3. för de följande varupartierna 42 euro/varuparti
3.2.4 för de följande varupartierna under 50 kg 15 euro/varuparti
3.3. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhetskontroll av växter som importeras till Europeiska unionen:  
3.3.1. för det första varupartiet 80 euro/varuparti
3.3.2. för de följande varupartierna 50 euro/varuparti
3.4. Noggrannare kontroll av växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen, då brister upptäckts vid kontrollen 55 euro/varuparti
  varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift 105 euro/varuparti
3.5. Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter som importeras från Europeiska unionen eller från andra länder 40 euro/varuparti
  varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift 45 euro/varuparti
3.6. Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från Ryska federationen 2 euro/intyg
II TULLENS BESLUT  
1. Förhandsavgöranden  
1.1. Förhandsavgörande om punktbeskattningen:  
1.1.1. Vilket har krävt tullaboratorieundersökning 500 euro/vara
1.1.2. Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning 350 euro/vara
1.2. Annat förhandsavgörande som gäller beskattning:  
1.2.1. När det är fråga om kommersiell verksamhet 500 euro
1.2.2. När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 150 euro
1.3. Beslut om att inte ge förhandsavgörande 50 euro
2. Tillstånd och beslut om tullupplagring och tullförfarande  
2.1. Tillstånd att inrätta friområde och frilager 480 euro
2.2. Mindre ändring av ovan i punkt 3.1. nämnt tillstånd 155 euro
2.3. Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager 400 euro
2.4. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan i punkt 3.3. nämnda tillstånd eller avslagsbeslut 180 euro
2.5. Beslut som gäller ändring av friområdets gränser 130 euro
3. Övriga tillstånd och beslut  
3.1. Tillstånd till undantag i fråga om tullväg eller allmän trafikplats, vilket beviljats andra än privatpersoner 42 euro
3.2. Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande 52 euro
3.3. Beslut om att befria bananer från importkontroller 300 euro
3.4. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut 77 euro, dock högst avgiften för tillståndet
3.5. Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 38 euro
3.6. Befrielse från skatt på motorfordon 44 euro
3.7. Intyg över befrielse från farledsavgift 30 euro
4. Viseringar  
4.1. Visering 60 euro
4.2. Visering för flygplatstransfering 60 euro
4.3. Visering för barn mellan 6 och 11 år 35 euro
4.4. Nedsatt viseringsavgift 35 euro
4.5. Separat blad för påförande av visering 12 euro
III TULLABORATORIETS PRESTATIONER  
1. Laboratorieforskningar på Tullens initiativ; kontroll enligt livsmedelslagen (23/2006) och konsumentsäkerhetslagen (920/2011)  
1.1. Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde 1–3 prov 440 euro
  – när 4 eller flera prov undersöks 532 euro
  – när importpartiets värde är högst 1500 euro 250 euro/varuparti
1.2. Andra varor 1–3 prov 360 euro
  – när 4 eller flera prov som undersöks 440 euro
  – när importpartiets värde är högst 1 500 euro 200 euro/varuparti
IV ÖVRIGA TJÄNSTER  
1. Till parterna:  
1.1. Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:  
1.1.1. för den första sidan 10 euro/sida
1.1.2. för de därpå följande sidorna 1,00 euro/sida
1.2. Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:  
1.2.1. för den första sidan 10,50 euro//sida
1.2.2. för de därpå följande sidorna 1,50 euro/sida
1.3. Tull- och andra intyg 27,50 euro/intyg
1.4. Sändning:  
1.4.1. Brevförsändelse 4,50 euro + postavgift
1.4.2. Paketförsändelse 7 euro + postavgift
1.4.3. Expeditionsavgift för försändelse mot postförskott/mottagningsbevis 7 euro + postavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.