1363/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om skatteuppbörd (769/2016) och 34 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016):

1 §
Skatters uppbördsrater

Skatt uppbärs i en eller flera rater. Skatter som ska uppbäras i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av nedsättning av skatten enligt 2 §. Den rest som blivit över efter att skatten delats upp i rater införs i den första raten.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) uppbärs i en rat.

Fastighetsskatt samt kvarskatt för andra än samfund och samfällda förmåner uppbärs i två rater om skattebeloppet är 170 euro eller större. Arvsskatt och gåvoskatt uppbärs i två rater om skattebeloppet är 500 euro eller större.

2 §
Fastställande av uppbördsraterna för nedsatt skatt

När skatt som tas ut i två rater har nedsatts genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller den myndighet hos vilken ändring söks, ska nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten.

Nedsatt skatt uppbärs i två lika stora rater om beslutet om nedsättning har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten.

Restskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 85 euro eller mindre. Arvskatt och gåvoskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 250 euro eller mindre.

3 §
Förfallodagar för vissa skatter och betalningar

Förfallodagarna för fastighetsskatt och för kvarskatt för andra än samfund och samfällda förmåner bestäms särskilt genom förordning av finansministeriet årligen.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt ska betalas senast den 25 i den månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatter och avgifter som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd (769/2016) samt den försummelseavgift som avses i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) förfaller till betalning den allmänna förfallodag som följer på den dag tre veckor förflutit från det att skatten eller avgiften påfördes.

Andra skatter på eget initiativ än de som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd förfaller till betalning senast tre veckor efter påförandet av skatten.

Den förseningsavgift som avses i 35 § lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ förfaller till betalning den andra allmänna förfallodag som följer på den dag den har antecknats i det sammandrag som avses i 14 § i lagen om skatteuppbörd.

En återbäring som ska återkrävas enligt 34 § i lagen om skatteuppbörd förfaller till betalning den allmänna förfallodag som följer på den dag det har gått tre veckor från det att beslutet fattades.

4 §
Förfallodagar för arvsskatt och gåvoskatt

Den första raten på arvsskatt och gåvoskatt ska betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då tre månader förflutit från ingången av den kalendermånad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Den andra raten ska betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då fem månader förflutit från ingången av den kalendermånad som följer på den dag beskattningen verkställdes.

Om det har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), ska den första raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då sex månader förflutit från ingången av den kalendermånad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Om inte något annat följer av 56 § 4 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, ska de återstående raterna betalas med ett års mellanrum räknat från den föregående ratens förfallodag så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då nio och ett halvt år förflutit från den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Den del av arvsskatten eller gåvoskatten för vilken det inte har beviljats någon förlängning betalas i enlighet med 1 mom.

Om den i 1 eller 2 mom. avsedda första dagen i kalendermånaden inte är en bankdag, ska raterna på arvsskatt och gåvoskatt betalas därpå följande bankdag.

5 §
Förfallodag för skatt som ändrats

Om en skatt bestäms till följd av ändringssökande, beskattningen rättas, skatt påförs eller ett beslut rättas eller det görs någon motsvarande ändring i beskattningen, ska skatten betalas i en rat.

Skatten ska betalas senast fem veckor från det att skatten påfördes. Om en skatt som ändrats skulle ha betalats i två rater, får förfallodagen för den ändrade skatten vara tidigast en månad från förfallodagen för den senare raten.

Förfallodagen för arvsskatt eller gåvoskatt infaller senast den första dagen i den kalendermånad som följer då två månader förflutit från det att skatten påfördes. Förfallodagen får dock infalla tidigast den första dagen i den månad som följer på betalningsmånaden för den senare rat som avses i 4 § 1 mom. Om det har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva, ska den skatt som ska betalas till följd av att beskattningen verkställs på nytt betalas i enlighet med 4 § 2 mom.

I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av en skatt eller en avgift enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd tillämpas vad som föreskrivs i 3 § 3, 5 och 6 mom.

6 §
Betalning av förskottsåterbäringar

Förskottsåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och till samfällda förmåner som avses i 5 § i den lagen betalas den sjunde dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

7 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter kan betalas utan merkostnader för betalning till verksamhetsställen som tar emot betalningar för de kreditinstitut eller andra sammanslutningar som sköter betalningsrörelse med vilka staten har ingått sådant avtal om mottagande av betalningar.

Skatter på Åland kan betalas till Statens ämbetsverk på Åland.

8 §
Överföring av betalningar

De betalningsställen som avses i 22 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd ska utan dröjsmål överföra skattemedel som de mottagit till ett av Skatteförvaltningen angivet konto.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.