1358/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 5 kap. samt 34 och 35 §, av dem 34 § sådan den lyder i förordning 1040/2001, och

ändras 2 § 2 mom., 13 och 14 § samt 15 § 2 mom.,

sådana de lyder, 2 § 2 mom. i förordning 851/2013, 13 och 14 § i förordning 1040/2001 och 15 § 2 mom. i förordning 1447/2014, som följer:

2 §
Överlämnande och förvaring av skattekort

Skattekortet behöver inte lämnas till eller visas upp för betalaren om denne har fått de på skattekortet antecknade uppgifterna om innehållningen av Skatteförvaltningen på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller har fått dessa uppgifter av skadeståndstagarens arbetsgivare genom en sådan anmälan som avses i 111 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).


13 §
Betalningar som görs av hushåll

Fysiska personer och dödsbon är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning eller att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, om betalningen inte årligen överstiger 1 500 euro eller om den inte hänför sig till den av betalaren bedrivna verksamhet som avses i 9 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd.

14 §
Tillfälliga och små betalningar

Förskottsinnehållning verkställs inte på kapitalinkomst om det belopp som betalas är högst 20 euro. Förskottsinnehållning verkställs inte heller och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte om beloppet av en annan enskild betalning som ska betalas tillfälligt är högst 20 euro under kalendermånaden.

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 100 euro och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 19 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 100 euro är 13 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.