1352/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan (282/2014) 1 § 1 mom., 10, 14 och 18 § samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 16 a § som följer:

1 §
Utbildningsuppgift och examina

De yrkeshögskoleexamina inom området för inre säkerhet som avläggs vid Polisyrkeshögskolan är

1) yrkeshögskoleexamen för polis, till vilken i enlighet med utbildningsområdet fogas examensbenämningen polis (YH), Bachelor of Police Services,

2) yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen, till vilken i enlighet med utbildningsområdet fogas examensbenämningen befälsexamen för räddningsbranschen (YH), Bachelor of Rescue Services.


3 §
Studiernas omfattning

Omfattningen av de studier som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen är 240 studiepoäng.

10 §
Studietid

Polisyrkeshögskolan ska ordna de studier som leder till examen så att en heltidsstuderande kan slutföra

1) studierna för yrkeshögskoleexamen för polis på tre år,

2) studierna för högre yrkeshögskoleexamen för polis på två år,

3) studierna för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen på fyra år.

14 §
Undervisningen

Undervisningen ska ordnas så att de studerande kan bedriva sina studier effektivt och i ändamålsenlig ordning.

16 a §
Tilläggskrav som ska ställas på dem som utbildas till räddningsbranschen

För att en sökande ska antas som studerande till studier som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen ska sökanden uppfylla följande hälsokrav:

1) sökanden får inte ha en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada som nedsätter sökandens funktionsförmåga till den grad att sökanden inte klarar av att utföra uppgifter inom räddningsväsendet,

2) sökanden använder inte och har inte använt i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen (373/2008) avsedda narkotiska ämnen annat än för medicinska ändamål.

För att en sökande ska antas som studerande till studier som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen förutsätts att sökanden är redbar och pålitlig, vilket bedöms på basis av den säkerhetsutredning som gjorts om sökanden. Vid bedömningen kan även beaktas anhängiga brottmål där sökanden är misstänkt för brott eller är svarande.

18 §
Examensnämndens sammansättning

Till examensnämnden vid Polisyrkeshögskolan hör en ordförande, som ska vara överlärare vid Polisyrkeshögskolan, samt fyra andra medlemmar, av vilka två ska vara lärare vid Polisyrkeshögskolan och två lärare vid Räddningsinstitutet. Ordföranden, medlemmarna samt deras personliga suppleanter förordnas av yrkeshögskolans styrelse. Examensnämnden är beslutför när ordföranden och två medlemmar deltar i beslutsfattandet.

Examensnämnden kan sammanträda i form av sektioner. I en sektion ska examensnämndens ordförande och två andra medlemmar vara företrädda.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsdirektör
Katriina Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.