1348/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) 3 §, 4 § 1 mom. samt 8 och 11 §, sådana de lyder, 3 och 8 § i lag 491/2010, 4 § 1 mom. i lag 1062/2016 och 11 § delvis ändrad i lag 448/2008, som följer:

3 §
Grupper med särskilda behov

Understöd kan beviljas för bostadsprojekt till boendegrupper som behöver särskilt stöd och

1) som har dåliga bostadsförhållanden och exceptionellt låg inkomstnivå,

2) för vilka det är en förutsättning för boendet att det finns utrymmen för produktion av stödtjänster,

3) för vilka ordnandet av bostadsförhållandena förutsätter att det i bostadshuset eller bostaden finns speciallösningar i betydande mån i fråga om utrymmen och utrustning utöver de utrymmen enligt 2 punkten som krävs för stödtjänster, eller

4) för vilka ordnandet av bostadsförhållandena förutsätter att det i bostadshuset eller bostaden finns exceptionellt krävande eller dyra lösningar i fråga om utrymmen och utrustning utöver de utrymmen enligt 2 punkten som krävs för stödtjänster.

4 §
Understödsobjekt

Understöd kan beviljas för byggande, anskaffning eller ombyggnad av hyreshus eller hyresbostäder, om lån som beviljats för samma objekt godkänns som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), nedan räntestödslagen. I ett hyreshus som är föremål för understöd får det finnas sådana serviceutrymmen som används också av andra personer än de som bor i huset, förutsatt att dessa utrymmen har en skälig dimension och att det finns ett långvarigt behov av dem på orten.


8 §
Understödets storlek

För de bygg-, anskaffnings- och ombyggnadskostnader som godkänts för finansiering med räntestödslån kan understöd beviljas till högst

1) 10 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 1 punkten,

2) 25 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 2 punkten,

3) 40 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 3 punkten,

4) 50 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 4 punkten.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska när den beviljar understöd beakta också objektets omfattning och kostnader, hyrans skälighet samt hyresbetalningsförmågan hos dem som hör till gruppen med särskilda behov.

11 §
Användningen av bostäderna

En bostad för vars byggande, anskaffning eller ombyggnad understöd har beviljats ska i 20 år efter det att den första understödsposten har betalats användas som hyresbostad för personer som tillhör den grupp med särskilda behov som angetts vid beviljandet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan på ansökan och på villkor som den ställer bevilja tillstånd att avvika från det krav som anges i 1 mom., om ett tillstånd förhindrar att bostäder står underutnyttjade eller om det finns något annat särskilt skäl. Om det är fråga om ett litet antal bostäder och situationen är förändrad under högst två år krävs inte något ovan avsett tillstånd men understödstagaren ska göra en anmälan om saken till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Om det i ett bostadshus finns sådana utrymmen som är avsedda att användas också av andra personer än de som bor i huset, ska dock en tillräckligt stor del av utrymmena vara reserverad för dem som bor i huset. Finansierings-, underhålls- och driftskostnaderna för utrymmena får ingå i den hyra som tas ut hos de boende endast till den del utrymmena är reserverade för de boende. Över inkomster och utgifter som orsakas av utrymmen som är avsedda att användas av andra än dem som bor i huset ska föras en skild bokföring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På ansökningar som var anhängiga vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet när denna lag trädde i kraft tillämpas 3 och 8 § i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande. På bostäder som beviljats understöd för byggande, anskaffning eller ombyggnad före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 11 § 2 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet.

RP 227/2016
MiUB 18/2016
RSv 207/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.