1342/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) rubriken för IV avdelningen, rubriken för 14 kap., rubriken för 14 kap. 1 §, rubriken för 14 kap. 2 § och rubriken för 14 kap. 3 § samt 15 kap. 6 § och 18 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten,

av dem rubriken för 14 kap. 1 § sådan den lyder i lag 184/2016, rubriken för 14 kap. 2 § sådan den lyder i lag 165/2005 och 18 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1113/2005, samt

fogas till 14 kap. en ny 4 § och till 18 kap. 24 §, sådan den lyder i lag 700/2010, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

IV AVDELNINGEN

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, ERSÄTTNING FÖR SEMESTERKOSTNADER OCH ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR FAMILJELEDIGHET SOM ORSAKAS AV FÖRÄLDRASKAP

14 kap.

Ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap

1 §
Rätt till ersättning för semesterkostnader

2 §
Betalning av ersättning för semesterkostnader

3 §
Beloppet av ersättning för semesterkostnader

4 §
Rätt till ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap

Till arbetsgivare med kvinnliga anställda betalas en engångsersättning om 2 500 euro för kostnaderna för familjeledighet som orsakas av föräldraskap. Ersättningen gäller en enskild graviditet eller adoption och en förutsättning för att den ska betalas är att moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar har betalats till den anställda samt att arbetsgivaren på basis av samma graviditet eller adoption har betalat lön på basis av ett arbetskollektivavtal eller arbetsavtal för minst en månad under moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar. En ytterligare förutsättning är att arbetsavtalsförhållandet har fortgått minst tre månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar börjat och att det grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst ett år. Den angivna tiden kan uppnås också på basis av två eller flera tidsbestämda arbetsavtal som följer omedelbart på varandra. Arbetstagarens arbetstid ska omfatta minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen när moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar börjar. Om arbetsgivaren inte är skyldig att iaktta ett arbetskollektivavtal, ska arbetstiden omfatta minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden enligt 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996). Vad som i denna paragraf föreskrivs om arbetskollektivavtal och arbetsavtalsförhållanden tillämpas på motsvarande sätt på tjänstekollektivavtal och tjänsteförhållanden.

15 kap.

Verkställighet

6 §
Ansökan om ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap

Ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap ska sökas inom sex månader efter det att föräldradagpenningsperioden upphört.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

11 §
Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är


5) ersättningar enligt 14 kap. för semesterkostnader och kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap.


24 §
Justering av sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Oberoende av 1 mom. justeras arbetsgivares finansieringsandel årligen så att intäkterna av arbetsgivares finansieringsandel täcker den del av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen enligt 11 § i detta kapitel som består av utgifterna för engångsersättning enligt 14 kap. 4 §.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

Bestämmelserna i 14 kap. 4 § tillämpas om den första dag för vilken moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar betalas är den dag då lagen trädde i kraft eller en senare dag.

RP 163/2016
ShUB 29/2016
AjUU 10/2016
RSv 215/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.