1336/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 § 3 mom. och 67 §,

ändras 5 § 24 och 30 punkten samt 15, 18, 24—27 och 30 §,

av dem 15, 26 och 30 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1176/2014 och 24 § sådan den lyder i lag 1176/2014, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1176/2014, en ny 31 punkt som följer:

5 §
Definitioner

1 denna lag avses med


24) jordbrukare en jordbrukare enligt 2 § 11 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013),


30) innovationsgrupp för landsbygden en grupp av flera olika offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar som har en verksamhetsplan och som har till uppgift att genom gemensam verksamhet främja skapandet och ibruktagandet av nya verksamhetssätt som baserar sig på jord- och skogsbruksforskning samt utvecklandet av innovationer och andra reformer inom jord- och skogsbruket och inom förädlingen, utsläppandet på marknaden och saluföringen av jord- och skogsbruksprodukter; förutom de ovannämnda kan också fysiska personer som idkar näring höra till en innovationsgrupp,

31) pilotprojekt pilotprojekt som avses i artikel 35.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

15 §
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan ett stöd delvis överföras till någon annan för att användas för den åtgärd som stöds. En förutsättning för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till den åtgärd som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som genomför åtgärden i fråga uppfyller villkoren för stödtagare av stödet i fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i genomförandet av åtgärden säkerställer att villkoren för beviljande och betalning av stöd uppfylls samt att stödvillkoren iakttas, inbegripet en eventuell återbetalning av stöd och annan offentlig finansiering jämte räntor och administrativa påföljdsavgifter, samt myndighetens rätt att granska överföringsmottagarens verksamhet på motsvarande sätt som stödtagarens verksamhet. Stödtagaren ansvarar dock inför den myndighet som beviljar stödet för att förutsättningarna uppfylls och villkoren iakttas och, om stödet återkrävs, för återbetalning av stödet.

Sökanden ska även efter överföringen ha en väsentlig del av stödet för ett utvecklingsprojekt till sitt eget förfogande.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om möjligheten att överföra stöd till någon annan gäller inte stöd som beviljas för grundande av företag, om inte

1) det är fråga om bolagisering av verksamhet som utövats av en fysisk person eller om ändring av en stödtagarsammanslutnings bolagsform,

2) närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterar att bolaget uppfyller vad som föreskrivs i 16 och 17 § samt i 20 § 1 mom. 1 och 2 punkten, och

3) bolaget fortsätter att genomföra en verksamhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 3 punkten.

Med överföring av stöd avses inte anskaffning som görs av sökanden.

Närmare bestämmelser om villkoren för överföring av stöd och om förfarandet i samband med överföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Villkor som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland och i fråga om stöd som baserar sig på ett program företag med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. Företag som utgör en sammanslutning ska ha hemort inom Europeiska unionen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. Ett villkor för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning och om tillräcklig yrkeskunskap.

Den verksamhet som stöds ska senast efter det att den åtgärd som stöds har genomförts ge åtminstone en företagare eller arbetstagare som verkar inom företaget huvudsaklig utkomst. Detta krav anses vara uppfyllt, om den verksamhet som stöds sysselsätter åtminstone en företagare eller arbetstagare i ett företag som äger det företag som får stöd. Kravet anses dessutom vara uppfyllt, om arbetstagarnas arbetsperioder sammanlagt motsvarar ett årsverke. Den huvudsakliga utkomsten kan bestå av primärproduktion och sådan företagsverksamhet i anknytning till primärproduktionen som sökanden bedriver inom en eller flera andra produktionsgrenar eller av flerbranschföretagsamhet.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är det en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap och i fråga om jordbruksföretag att de uppfyller de krav som gäller idkande av jordbruk.

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av tillräcklig yrkeskunskap i företaget, av företagets ekonomiska ställning och lönsamhet och av bestämmanderätten i företaget och om det krav på utkomst och sysselsättning som avses i 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Åtgärder som ingår i utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas projekt som omfattar

1) åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena och trivseln för dem som bor i det område som stödet riktar sig till,

2) åtgärder för främjande av näringsverksamheten i området,

3) åtgärder för att utreda och underlätta grundande av och verksamhetsbetingelserna för företag i området,

4) planering och organisering av informationsförmedling samt av annan utbildning än sådan yrkesutbildning som leder till examen,

5) åtgärder för att öka samarbetet mellan aktörerna inom jordbruksnäringen, livsmedelskedjan och skogsbruket samt andra aktörer som redan är verksamma och aktörer som inleder verksamhet i syfte att uppnå målen för utvecklandet av landsbygden,

6) allmännyttiga investeringar som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 1 och 2 punkten,

7) investeringar som hänför sig till pilotprojekt som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 2 och 5 punkten, i enlighet med artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och i enlighet med artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Utvecklingsprojekt får omfatta sådana allmännyttiga investeringar som avses i 1 mom. 6 punkten. Utvecklingsprojekt som avses i 1 mom. 4, 5 och 7 punkten får omfatta även andra investeringar än allmännyttiga investeringar. Mindre anskaffningar betraktas inte som investeringar. En investering vars nytta direkt riktar sig till en konkurrensutsatt näringsbransch betraktas inte som allmännyttig.

Inkomsterna av den åtgärd som stöds ska beaktas som en faktor som minskar beloppet av stöd för utvecklingsprojekt. Detta gäller inte stöd som avses i artikel 65.8 punkt 3 led i i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Som inkomster betraktas inte övrig offentlig eller privat finansiering som används utöver stödet och som anges i planen för utvecklingsprojektet.

Närmare bestämmelser om verksamhet som stöds och om stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete samt för ordnande av utbildning och informationsförmedling.

Kostnaderna för allmännyttiga investeringar kan också omfatta kostnader för byggande och planering av byggnadsarbetet. För markförvärv kan stöd beviljas endast när mark förvärvas i samband med en byggnad.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 11 § 2 och 3 mom. om bygginvesteringar tillämpas också på allmännyttiga investeringar.

26 §
Temaprojekt

Stöd för temaprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet som avses i 9 § 1 mom. 5—7 punkten. Ett villkor för att stödet ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen i enlighet med projektets gemensamma tema gör upp en plan som den genomför tillsammans med de andra aktörerna som deltar i projektet. Den lokala aktionsgruppen ska genom ett öppet urvalsförfarande föra samman utvecklingsprojekt enligt 24 § 1 mom. 1 punkten som genomförs inom dess område eller allmännyttiga investeringsprojekt som tjänar de syften som avses i den punkten och med hjälp av vilka temaplanen genomförs samt samordna genomförandet av dem. Trots bestämmelserna i 15 § om villkoren för överföring av stöd, kan stöd för ett temaprojekt överföras till fullt belopp. På stöd för temaprojekt tillämpas i övrigt bestämmelserna om stöd för utvecklingsprojekt.

De stödberättigande kostnaderna för ett temaprojekt kan omfatta kostnaderna för sammanförande av projekt enligt 1 mom. eller för samarbete eller utbyte av erfarenheter.

Närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för  temaprojekt,  om  förutsättningarna för att stöd ska beviljas och om de godtagbara kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt

En förutsättning för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt är att sökanden har tillräckliga ekonomiska och funktionella resurser för att genomföra åtgärden.

Projektstöd kan beviljas endast för en åtgärd som har getts formen av ett separat projekt som är fristående från sökandens normala verksamhet och som fortgår högst tre år eller av särskilda skäl högst fem år.

Ett villkor för beviljande av stödet är att sökanden presenterar en projektplan och att resultaten av projektet allmänt kan tillgodogöras.

Stöd beviljas inte om det slutliga beloppet av det stöd som har beviljats eller beviljas av statens, en kommuns eller Europeiska unionens medel, enligt en bedömning utifrån de stödberättigande kostnaderna för den åtgärd som ska stödjas, skulle bli mindre än det minimibelopp som bestäms genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av de förutsättningar som anges i 1—4 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år från det att stödet beviljades. Åtgärderna för att grunda ett nytt företag ska dock genomföras inom tre år från det att stödet beviljades. En kortare tidsfrist kan emellertid bestämmas för genomförandet av en åtgärd, om det är motiverat med tanke på företagsverksamhetens karaktär eller det sätt åtgärden ska genomföras på eller om det krävs på grund av sådana begränsningar för finansiering från Europeiska unionen eller statlig finansiering som tillämpas på beviljandet av stödet.

Åtgärder för vilka stöd för utvecklingsprojekt har beviljats ska i sin helhet genomföras inom den tid som avses i 27 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan förlänga den tidsfrist som avses i 1 och 2 mom., om ansökan har gjorts innan tidsfristen löper ut. Tidsfristen kan förlängas av godtagbara skäl som inte var kända när beslutet om tidsfristen fattades. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan låta bli att förlänga tidsfristen om de medel av vilka stödet beviljats eller andra medel inte är disponibla efter den tidsfrist som godkänts för betalning av stödet.

Tidsfristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av ett utvecklingsprojekt i dess helhet får emellertid vara högst sex år, om det är fråga om stöd som avses i artikel 35.1 d och e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Närmare bestämmelser om den tidsfrist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds samt om villkoren för förlängning av tidsfristen utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 195/2016
JsUB 19/2016
RSv 221/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.