1333/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet (658/2006) 1 § 3 mom. samt

ändras 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1734/2009, som följer:

2 §
Tillsättande och sammansättning av Räddningsinstitutets delegation

I Räddningsinstitutets delegation ska ingå företrädare för inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Räddningsinstitutet, Polisyrkeshögskolan och Nödcentralsverket. De övriga medlemmarna ska företräda regionförvaltningsverken, kommunalförvaltningen, räddningsverken, forskningsanstalter och organisationer inom räddningsbranschen samt andra aktörer som är centrala när det gäller Räddningsinstitutets verksamhet. Åtminstone en medlem ska vara förtrogen med utbildning på svenska.

Räddningsinstitutets delegation har en ordförande, en vice ordförande och högst 20 andra medlemmar som var och en har en personlig ersättare.

Inrikesministeriet tillsätter Räddningsinstitutets delegation efter att ha begärt Räddningsinstitutets förslag om delegationens sammansättning. Räddningsinstitutet utser inom sin personal en sekreterare för delegationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu har en företrädare i delegationen till och med den 31 juli 2023.

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Räddningsöverinspektör
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.