1329/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 12 och 14 § samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

12 §
Utrustning för spridning av växtskyddsmedel och testning av utrustningen

Växtskyddsmedel får spridas endast med spridningsutrustning som är lämplig för ändamålet, i gott skick och säker att använda. Utrustningen ska rengöras efter användningen.

För yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får det endast användas spridningsutrustning vars korrekta funktion har säkerställts genom regelbundna tester, om inte något annat följer av 14 § 5 mom. Den som testar spridningsutrustningen ska upprätta ett protokoll över testningen och förse den godkända spridningsutrustningen med godkännandemärkning.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel, om underhåll och testning av utrustningen samt om godkännandemärkning.

12 a §
Riskbedömning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel

Säkerhets- och kemikalieverket ska bedöma de risker som användning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel orsakar för människors hälsa och för miljön. Riskbedömningen omfattar en bedömning av hur omfattande användningen av spridningsutrustningen är.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om riskbedömningen av utrustning för spridning av växtskyddsmedel.

14 §
Tidsplan för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och undantag i fråga om testning

Sådan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som är i yrkesmässig användning ska testas med högst fem års intervaller till utgången av 2020 och därefter med högst tre års intervaller. Ny utrustning för spridning av växtskyddsmedel som uppfyller de krav som ställts på maskiners säkerhet ska testas minst en gång inom fem år från det att utrustningen skaffades.

Utifrån en riskbedömning kan tidsplaner som avviker från bestämmelserna i 1 mom. tillämpas för testning av

1) sådan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som inte används för besprutning,

2) ryggsprutor och annan handhållen utrustning för spridning av växtskyddsmedel,

3) sådan annan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som används i mycket liten omfattning.

Avvikande tidsplaner för testning får dock inte tillämpas på växtskyddssprutor som monterats på tåg eller luftfartyg eller på växtskyddssprutor med bommar som är över 3 meter breda, inbegripet växtskyddssprutor med bommar som monterats på såningsutrustning.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas utifrån en riskbedömning närmare bestämmelser om de tidsplaner för testning som ska tillämpas på utrustning för spridning av växtskyddsmedel.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får det föreskrivas att bärbar spridningsutrustning för växtskyddsmedel och ryggsprutor inte behöver testas, om användningen av dessa på basis av en riskbedömning enligt 12 a § inte medför någon risk för hälsan eller miljön.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning (341/2016), som utfärdats med stöd av bestämmelser som ändrats genom denna lag, förblir i kraft.

RP 192/2016
JsUB 18/2016
RSv 203/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.