1328/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 3—7 och 17 §, av dem 6 och 17 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1191/2014, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

3 §
Definition av kommersiell fiskare

I denna lag avses med kommersiell fiskare en fysisk person eller en sammanslutning vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk, under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår ingåendet av ett försäkringsavtal enligt 4 §, överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Som kommersiell fiskare betraktas även en fysisk person eller en sammanslutning som under det år som försäkringsavtalet ingås, eller under det år som föregår ingåendet av avtalet, har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram en plan för det sätt på vilket omsättningen av försäljningen av fisk eller av bearbetade fiskprodukter senast den tredje räkenskapsperioden efter ingåendet av försäkringsavtalet kommer att överstiga det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen.

4 §
Förutsättningar som gäller mottagare av försäkringsstöd

Försäkringsstöd beviljas utan särskild ansökan till en kommersiell fiskare som har ingått ett försäkringsavtal med en godkänd fiskeriförsäkringsinrättning. En förutsättning är att den kommersiella fiskaren är antecknad som innehavare eller ägare till fiskefartyget i det register som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), nedan fiskefartygsregistret.

En förutsättning för att försäkringsstöd ska betalas är att stödtagaren är berättigad till försäkringsersättning med stöd av ett försäkringsavtal enligt 1 mom. Försäkringsstödet betalas till stödtagaren som en del av den försäkringsersättning som fiskeriförsäkringsinrättningen betalar ut.

Bestämmelser om de förutsättningar som gäller försäkringsavtalet, om godkännande av fiskeriförsäkringsinrättningar och om ansökan om den ersättning som staten betalar finns i 3 kap.

5 §
Förutsättningar som gäller skadefallet

Försäkringsstöd betalas för skador som har uppstått på grund av en kraftig storm, en kust med mycket grynnor, snö- eller isförhållandena eller sälar eller skarvar

1) på Finlands territorialvatten eller inom Finlands ekonomiska zon,

2) på fartyg som i fiskefartygsregistret är antecknade i gruppen kustfartyg, på fångstredskap som används på sådana fartyg eller på fångstredskap, fortskaffningsmedel eller transportmedel som används vid vinterfiske,

3) när fartyget legat i hamn, för ankar eller på varv, i samband med ett fisketillfälle, en fångstresa, transport av fisk eller räddning av människoliv.

Närmare bestämmelser om de skador, fångstredskap, fisketillfällen och fångstresor samt naturförhållanden som orsakat skada vilka omfattas av försäkringsstödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Förvägran av stöd på basis av bestämmelser om statsstöd

Försäkringsstöd betalas inte om stödtagaren genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift enligt 51 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) eller om stödtagaren har tilldelats prickar enligt 62 § i den lagen. Stöd betalas inte om stödtagaren genom ett lagakraftvunnet beslut har konstaterats vara skyldig till ett i 29 kap. 1—3 eller 5—8 § i strafflagen (39/1889) avsett brott, som har riktat sig mot Europeiska fiskerifonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden.

Stöd betalas inte om stödtagaren har varit delaktig i driften eller förvaltningen av eller äger fiskefartyg som för ett sådant icke-samarbetande tredjelands flagg som avses i artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999. Bestämmelser om förvägran av stöd på den grund att stödtagaren har varit delaktig i driften eller förvaltningen av eller äger sådana fiskefartyg som finns upptagna i Europeiska unionens IUU-fartygsförteckning finns i artikel 40.3 i nämnda förordning.

Skador som har uppstått under de tidsperioder för avvisande av ansökningar som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/288 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tidsperioden och datumen för avvisande av ansökningar berättigar inte till stöd. Tidsperioden för avvisande av ansökningar räknas från den dag då den grund för förvägran av stöd som avses i denna paragraf har fastställts.

6 a §
Förvägran av stöd på andra grunder

Försäkringsstöd betalas inte om stödtagaren

1) avsiktligt har orsakat skadefallet eller av vårdslöshet i väsentlig grad har medverkat till att skada uppstod,

2) har påverkat skadans omfattning genom att försumma arbetet med att rädda försäkringsobjektet eller genom att använda det fartyg eller fångstredskap som försäkringen gäller på ett sätt som avviker från dess normala användningsändamål eller användningssätt,

3) inte uppfyller den förutsättning enligt 3 § 2 mom. som gäller omsättningen eller villkoren enligt 4 § 1 mom.

7 §
Försäkringsstödets belopp

Försäkringsstöd betalas till ett belopp som motsvarar 40 procent av skadans verkliga omfattning. Om ett kustfartyg eller en storryssja har skadats, betalas dock stödet till ett belopp som motsvarar 70 procent av skadans verkliga omfattning. Om sälar har skadat en storryssja, betalas stödet till ett belopp av 90 procent av skadans verkliga omfattning. Försäkringsstöd betalas inte till den del det är möjligt för fiskeriförsäkringsinrättningen att med stöd av regressrätt få ersättning från en tredje part eller försäkringsstödets belopp överstiger den försäkringsersättning som ska betalas till stödtagaren. Om försäkringsersättningen sänks på basis av vad som bestämts i villkoren i försäkringsavtalet, betalas stödet dock som högst den ovannämnda andelen av beloppet på den sänkta försäkringsersättningen. Om försäkringsersättning helt förvägras på grund av något som mottagaren av försäkringsstödet har gjort, betalas inget stöd.

Försäkringsstöd betalas inte om stödets belopp per skadefall uppgår till högst 100 euro. Vid uträkningen av stödbeloppet betraktas alla skador som uppstått under samma fisketillfälle, fångstresa, transport av fisk eller räddningsuppdrag som ett skadefall. Om det är omöjligt att bevisa exakt när en skada har uppstått, betraktas de skador som konstaterats under samma fisketillfälle, fångstresa, transport av fisk eller räddningsuppdrag som ett skadefall. Om det gäller skador på nät, beaktas vid beräkningen av stödbeloppet dock de skador som inträffat under ett kalenderår.

17 §
Återkrav av stöd

Stöd som har betalats utan grund eller till ett för stort belopp ska återkrävas av stödtagaren, om

1) de förutsättningar som gäller stödtagaren och skadefallet inte har uppfyllts,

2) det på basis av skadefallet har betalats stöd som stödtagaren inte har varit berättigad till enligt 6 eller 6 a §,

3) stödtagaren inom fem år efter utbetalningen av försäkringsstödet utför en gärning för vilken han eller hon påförs en påföljdsavgift enligt 51 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken eller tilldelas prickar enligt 62 § i den lagen,

4) Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

På det belopp som återkrävs ska det betalas en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta ska betalas räknat från den dag då försäkringsersättningen betalades till dess att det återkrävda beloppet har betalats tillbaka. I ett sådant fall av överträdelse som avses i 6 § 1 mom. ska ingen ränta räknas på det återkrävda beloppet för den tid ärendet behandlas vid myndigheten.

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som angetts i beslutet om återkrav, ska en årlig dröjsmålsränta betalas på beloppet enligt den räntefot som anges i 4 § 1 mom. i räntelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 5 och 7 § träder dock i kraft först den 1 januari 2018.

På en skada som inträffade innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 179/2016
JsUB 20/2016
RSv 232/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.