1318/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen (1535/1992) nya 55 a—55 d § som följer:

55 a §
Skogsgåvoavdrag

Fysiska personer har rätt att från nettokapitalinkomst av skogsbruk göra skogsgåvoavdrag på grund av gåvoskatt som de betalat för skog som de erhållit genom gåva eller en affär av gåvokaraktär.

Det totala avdraget (avdragsgrunden) utgörs av den proportionella andel av gåvoskatten för skogsmark och samtidigt överlåtna impediment som hänför sig till den del som överstiger 30 000 euro av den genom gåva erhållna skogens värde enligt 7 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen multiplicerat med 2,4. När en kvotdel av skog har erhållits genom gåva räknas beloppet ut för den del av fastighetens skogsmark som motsvarar kvotdelen. Vad som i denna paragraf och i 55 b—55 d § bestäms om gåva gäller också en affär av gåvokaraktär.

Oberoende av det värde på skogsmark som avses i 2 mom. utgörs avdragsgrunden dock minst av gåvoskatten, multiplicerad med 2,4, för den del av skogsmarken som överstiger 100 hektar.

Den skattskyldige har inte rätt till skogsgåvoavdrag för sådan skog som erhållits genom gåva på vilken tillämpas skattelättnad enligt 55 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940).

55 b §
Hur skogsgåvoavdraget görs

Skogsgåvoavdraget under ett skatteår får uppgå till högst 195 000 euro, om inte något annat följer av 55 d §, och utgöra högst 50 procent av nettokapitalinkomsten av skogsbruk före skogsgåvoavdraget. Summan av skogsgåvoavdraget för skatteåret och av de skogsgåvoavdrag som gjorts tidigare får inte överstiga avdragsgrunden.

Avdraget görs från nettokapitalinkomsten av skogsbruk före avdrag för räntor på skulder för inkomstens förvärvande och före förlustavdrag enligt 59 §. När det gäller makar som gemensamt bedriver skogsbruk och delägare i en beskattningssammanslutning som bedriver skogsbruk görs avdraget från den nettokapitalinkomst av skogsbruk som fördelas mellan dem från beskattningssammanslutningen enligt deras ägarandel eller från makarnas gemensamma skogsbruk.

Skogsgåvoavdraget görs på yrkande som den skattskyldige framställt innan beskattningen för skatteåret har slutförts. Den skattskyldige ska lägga fram utredning om förutsättningarna för avdraget. Skogsavdraget under ett skatteår ska uppgå till minst 1 500 euro.

Om det för den skattskyldige har uppkommit en avdragsgrund på grund av gåvor som erhållits under olika år, ska den avdragsgrund som uppkommit tidigare användas först.

Avdraget ska användas senast det femtonde skatteåret efter det år under vilket gåvan tilldelades.

55 c §
Påföljder vid överlåtelse av en skogsbrukslägenhet eller en del av den

Om den skattskyldige innan 15 år har förflutit från tilldelningen av gåvan överlåter minst tio procent av den sammanräknade arealen för fastigheter eller delar av fastigheter enligt 55 a § som den skattskyldige erhållit genom gåva, ska ett belopp som motsvarar de skogsgåvoavdrag som tidigare gjorts från den skattskyldiges inkomst förhöjt med 20 procent läggas till den skattskyldiges kapitalinkomst av skogsbruk under överlåtelseåret efter skogsgåvoavdraget för skatteåret, eller till den negativa kapitalinkomsten av skogsbruk. Skogsgåvoavdrag som inte dragits av kan inte dras av senare.

Som överlåtelse enligt 1 mom. anses inte en överlåtelse som sker vid avvittring eller genom ett förfarande enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) eller genom något annat därmed jämförbart förfarande och inte heller överlåtelse till staten eller ett statligt affärsverk för naturskyddsändamål, för försvarsmaktens behov, forskningsändamål eller något annat liknande samhälleligt ändamål. En sådan överlåtelse påverkar inte beloppet av det skogsgåvoavdrag som står till förfogande på grund av gåva. Om den skattskyldige senare överlåter en del av den återstående skogen, ska den andel om tio procent som avses i 1 mom. räknas ut av den återstående skogen.

Om den skattskyldige har fått rätt till skogsgåvoavdrag på grund av flera gåvor som avses i 55 a §, ska

1) till inkomsten läggas högst ett belopp som motsvarar den avdragsgrund som uppkommit på grund av den skog som tilldelats som gåva,

2) sådana skogsgåvoavdrag inte beaktas vid beräkningen av det belopp som ska läggas till inkomsten som gäller skog utifrån vilken en avdragsgrund har uppkommit som inte längre kan användas under skatteåret på grund av den tidsfrist på 15 år som avses i 55 b § 5 mom., och

3) vid tillämpningen av denna paragraf och 55 b § 1 mom. som skogsgåvoavdrag inte beaktas ett belopp motsvarande det belopp som lagts till inkomsten till följd av en tidigare överlåtelse av en annan skogsbrukslägenhet.

55 d §
Övervakning av statligt stöd i anslutning till skogsgåvoavdrag

På skogsgåvoavdrag tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Totalbeloppet av alla stöd av mindre betydelse som stödmottagaren erhåller får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Som stödmottagare anses skogsmarkens ägare.

Som tidpunkt för beviljandet av stöd betraktas den tidpunkt då beskattningen blivit klar. Som statligt stöd betraktas skillnaden mellan skattens belopp utan stödåtgärder och beloppet av den faktiska fastställda skatten.

Skatteförvaltningen rättar beskattningen, om det efter verkställandet av beskattningen till följd av sökande av ändring i beskattningen eller av någon annan orsak framgår att maximibeloppet för stöd enligt förordningen i 1 mom. överskrids på grund av skogsgåvoavdraget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2017. Rätt till skogsgåvoavdrag uppkommer om gåvan har tilldelats den 1 januari 2017 eller därefter.

RP 158/2016
FiUB 28/2016
RSv 208/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.