1313/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 3 § 3, 4 och 6 mom. samt 17 § 1 mom. 1 punkten, av dem 3 § 3, 4 och 6 mom. sådana de lyder i lag 791/2013, och

fogas till 18 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 19 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på den informationshantering och anmälningsskyldighet i fråga om sjöfarten som gäller fartyg i sjötrafik som besöker finska hamnar.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den eller i bestämmelser som avses i denna lag och som gäller deltagande i fartygstrafikservice eller anmälningsskyldighet, tillämpas lagen dock inte på

1) örlogsfartyg, försvarsmaktens fartyg, gränsbevakningsväsendets fartyg och andra myndigheters fartyg som inte används för kommersiella tjänster,

2) fiskefartyg och traditionsfartyg samt fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter,

3) bogserbåtar när de utan last och utan något att bogsera förflyttar sig mellan två finska hamnar.


Särskilda bestämmelser gäller för anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet, anmälningar om fartygsavfall samt anmälningar som gäller lotsning, förtullning och kodexen om Schengengränserna.

17 §
Tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer

VTS-myndigheten kan vid behov till följd av avvikande väderleks- och isförhållanden eller vattenstånd eller på grund av en specialtransport eller sjöräddningsaktion på VTS-området eller någon annan omständighet som begränsar eller äventyrar trafiken temporärt beordra

1) att ett vattenområde, en farled eller en del av en farled ska stängas eller öppnas,


18 §
VTS-myndighetens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

Bestämmelser om VTS-myndighetens skyldighet att ta emot meddelanden om anlitande av lots ombord på fartygen och att meddela Trafiksäkerhetsverket sina iakttagelser av hur lotsningslagen (940/2003) följs ingår i den lagen.


19 §
VTS-myndighetens drifthandbok

I drifthandboken ska det, i fråga om skyldigheterna enligt lotsningslagen, anges förfaringssätt, meddelandepraxis och former för samarbetet med Trafiksäkerhetsverket och det i lotsningslagen avsedda lotsningsbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 207/2016
KoUB 26/2016
RSv 219/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.