1281/2016

Helsingfors den 19 december 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Användningen av material och register som Riksarkivet besitter är avgiftsfri i ett arkivs lokaler samt genom förmedling av allmänna datanät.

Avgiftsfria är dessutom inspektioner, utlåtanden och beslut som anges i arkivlagen (831/1994) och i lag om Riksarkivet (1145/2016).

Förvaringen av material som överförts till arkivverket i samband med att Krigsarkivet anslöts till arkivverket är avgiftsfri. Med undantag av utrikesministeriet är också förvaringen av material som hör till statsrådet, ministerierna och justitiekanslersämbetet avgiftsfri i Riksarkivets mellanarkiv.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer vid Riksarkivet för vilka på basis av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) debiteras en lägre avgift än självkostnadsvärdet, är:

1) fjärrlån som ges och förmedlas av arkivverket; för dem debiteras en avgift som motsvarar försändelsekostnaderna och de avgifter som betalats till andra på grund av utförandet av prestationen;

2) styrkta kopior av Riksarkivets handlingar och handlingar från andra arkiv som förvaras där och intyg, utdrag och släktutredningar som ges på basis av dessa handlingar med stöd av 3 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, om det inte någon annanstans föreskrivs att de är avgiftsfria.

För beslut av Riksarkivet enligt 35 § i personuppgiftslagen (523/1999) debiteras en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

För de prestationer som avses i denna paragraf, med undantag för de prestationer som avses i 1 mom. 1 punkten, debiteras en fast avgift enligt bilagan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Riksarkivet bestämmer avgifterna på företagsekonomiska grunder är:

1) andra än i 2 mom. avsedda kopior och utskrifter samt försändelse av dem;

2) utbildnings- och konsultservice,

3) utredningar, om inte något annat särskilt bestäms eller föreskrivs om avgifterna för dessa,

4) användning av lokaler,

5) användning av arkivutrymmen för statliga myndigheter, om det material som bevaras är yngre än 40 år, och myndigheten fortsätter sin verksamhet eller dess uppgifter överförs på någon annan myndighet, samt

6) övriga prestationer som utförs på beställning.

Riksarkivet beslutar om avgifter som debiteras för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av uppgift som avses i 3 mom. som kopia eller utskrift med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till den 31 december 2017.

Helsingfors den 19 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överinspektör
Anne Luoto-Halvari

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer vid Riksarkivet

1. Intyg
25,00 euro
2. Styrkt kopia, framställd genom kopiering
första sidan 18,00 euro
för varje följande sida 3,00 euro
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt
Per sida 32,00 euro
För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbel avgift
4. Personuppgifter och uppgifter om släktskap som ges ur en handling som hör till befolkningsdatasystemetSläktutredning
när den gäller en person, uppgifter om maken, föräldrarna och barnen 18,00 euro
samt för varje generation utöver dem 9,00 euro
enskilda uppgifter som gäller en person 9,00 euro
5. Beslut som meddelas på basis av personuppgiftslagen
Tillståndsbeslut 175,00 euro
6. Övriga avgifter
Faktureringstillägg vid fakturering 5,00 euro
Postens avgifter för tilläggsservice, såsom postförskott, debiteras av kunden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.