1263/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 1 §, 2 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 5 § 1, 2 och 6 mom. samt 9 § 2 och 3 mom.,

av dem 1 §, 5 § 1, 2 och 6 mom. samt 9 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1111/2007, och

fogas till 11 §, sådan den lyder i lag 1111/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen är samordnande organ för verkställigheten och utvecklandet av det arbetspensionsskydd som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1—3 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

2 §
Pensionsskyddscentralens uppgifter

Pensionsskyddscentralen har till uppgift att


2) föra statistik och bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde samt göra bedömningar av och kalkyler över utvecklandet och finansieringen av pensionsskyddet,


4 §
Pensionsskyddscentralens rätt att få och använda uppgifter för statistisk verksamhet, forskning och utveckling

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen rätt att få de uppgifter som behövs för att individualisera en person, uppgifter om arbetsinkomst samt andra uppgifter om pensionsförsäkring, pensionsskydd och övrigt socialskydd som uppgiftslämnaren ombesörjer, när uppgifterna behövs för statistisk verksamhet, forskning och utveckling inom Pensionsskyddscentralens verksamhetsområde, av


4) Olycksfallsförsäkringscentralen,


Förutom för forskning och statistisk verksamhet får Pensionsskyddscentralen samköra och använda de personuppgifter och andra uppgifter den fått med stöd av 1 mom. eller 197 och 198 § i lagen om pension för arbetstagare för att göra utredningar och framställningar som behövs för att utveckla arbetspensionsskyddet i enlighet med 2 § 1 mom. 1 punkten i denna lag. Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att på det sätt som föreskrivs i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndigheternas planerings- eller utredningsarbete lämna ut uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från en pensionsanstalt som verkställer arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn. Uppgifterna ska behandlas så att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras.


5 §
Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader

Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster. De pensionsanstalter som har hand om pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1—3 punkten i lagen om pension för arbetstagare svarar för de kostnader som Pensionsskyddscentralens uppgifter enligt denna lag medför till den del som Pensionsskyddscentralens verksamhetsbaserade serviceavgifter och övriga avkastning inte räcker till för att täcka dem.

Pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader fördelas mellan pensionsanstalterna i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt, dock så att kostnaderna i fråga om Keva fördelas mellan Keva, staten, kyrkans pensionsfond och Folkpensionsanstalten i förhållande till det finansieringsansvar som föreskrivs i 178 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den andel av de försäkrade arbetsinkomsterna som ska beaktas när pensionsanstaltens kostnadsandel beräknas bestäms dock särskilt för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, för Sjömanspensionskassan och för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt hur stor andel av Pensionsskyddscentralens tjänster som väntas rikta sig till dessa pensionsanstalter. Först beräknas kostnadsandelarna för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Därefter fördelas den andel av Pensionsskyddscentralens kostnader som inte har täckts mellan de övriga pensionsanstalterna inom den privata sektorn i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt. Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om storleken på och justeringar av den andel av de försäkrade arbetsinkomsterna som ska beaktas i kostnadsandelen för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.


Kostnadsandelen är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av andelen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, uppbärs på det obetalda kapitalet en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 184 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. I stället för dröjsmålsränta kan Pensionsskyddscentralen ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om beloppet av dröjsmålsräntan blir mindre än så.

9 §
Tillsättande av styrelsen och dess sammansättning

En styrelsemedlem ska ha tillräcklig sakkunskap om arbetspensionsbranschen och ha gott anseende. En person som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara medlem i styrelsen.

Om en styrelsemedlem avgår från sitt uppdrag under mandattiden, ska i hans eller hennes ställe enligt vad som föreskrivs ovan utses en ny styrelsemedlem för den återstående mandattiden. En ny styrelsemedlem kan utses vid representantskapets första ordinarie sammanträde som hålls efter att medlemmen har avgått. Till dess att en ny styrelsemedlem har utsetts ska den personliga ersättare som har utsetts för den styrelsemedlem som avgått vara styrelsemedlem.


11 §
Verkställande direktören och dennes ställföreträdare

Verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller hans eller hennes enskilda intresse eller det enskilda intresset för en sammanslutning i vilken verkställande direktören är styrelsemedlem, verkställande direktör eller anställd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.