1258/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016) 1 och 3 §, 4 § 3 mom. och 5 och 9 § samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

1 §
Ikraftträdande

Lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (78/2016) träder i kraft den 1 januari 2017. Den tillämpas från och med den 1 januari 2017 på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter samt på arbete som utförs i anställningsförhållanden som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Bestämmelserna i 97 § 1 mom. 6 punkten och 100 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) och lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) i fråga om skadefall som inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

3 §
Uppskovsförhöjning

Om ålderspensionen för arbetstagare födda 1939 eller tidigare skjuts upp, höjs pensionen med 0,6 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp från ingången av månaden efter den då 65 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad då 65 års ålder uppnås.

Om ålderspensionen för arbetstagare födda 1940—1948 skjuts upp, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp från ingången av månaden efter den då 68 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad då 68 års ålder uppnås.

En arbetstagare född 1948 eller tidigare har för arbete som utförts vid sidan av pensionen rätt till uppskovsförhöjning till och med den 31 december 2016 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

För arbetstagare födda 1949—1953 beräknas den uppskovsförhöjning som avses i 11 och 16 § i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tidigast från och med den 1 januari 2017.

En arbetstagare har inte rätt till uppskovsförhöjning om han eller hon får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

4 §
Höjd pensionstillväxt under övergångsperioden

Fram till utgången av 2025 bestäms pensionsförsäkringsavgiften för en arbetstagare som fyllt 53 år i enlighet med 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016).

5 §
Deltidspension och partiell förtida ålderspension

På sådan deltidspension för arbetstagare födda före 1956 som börjat den 1 januari 2017 eller tidigare tillämpas de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2016, och på minskning av efterlevandepension som erhålls av en efterlevande make som får deltidspension tillämpas 96 § i lagen om sjömanspensioner, sådan paragrafen lydde den 31 december 2016. Dessutom ska 23 och 24 § i lagen om sjömanspensioner tillämpas på annan pension efter deltidspension samt 159 § i den lagen på kostnadsfördelningen av till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension, sådana paragraferna lydde den 31 december 2016. För deltidsarbete som utförts jämsides med deltidspensionen tjänas pension in för arbetsinkomsterna varje år på det sätt som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner och i 4 § i denna lag. Om deltidspensionen har varit indragen utan avbrott i över sex månader, har arbetstagaren inte längre rätt att få deltidspension.

Arbetstagare födda 1948 eller tidigare har inte rätt till partiell förtida ålderspension.

7 a §
Tidigareläggning av ålderspension som beviljas vid sänkt pensionsålder efter partiell förtida ålderspension

Om ålderspension beviljas efter partiell förtida ålderspension vid sänkt pensionsålder enligt någon annan arbetspensionslag än lagen om sjömanspensioner, ska den andel av grunden för den partiella förtida ålderspensionen som ännu inte beviljats och som avses i 18 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner minskas med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före den lägsta åldern för ålderspension enligt 8 § i den lagen.

9 §
Rätt till pension enligt pensionsåldern i tilläggspensionsarrangemang

Om en person enligt 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) eller 30 b § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) har rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än sin lägsta ålder för ålderspension enligt 8 § i lagen om sjömanspensioner, har han eller hon från samma tidpunkt även rätt till pension enligt lagen om sjömanspensioner. Pensionen enligt lagen om sjömanspensioner minskas då med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension. När pension beviljas enligt lagen om sjömanspensioner i de fall som avses i sista meningen i 8 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), görs det ovannämnda avdraget dock inte från pensionen. Närmare bestämmelser om minskning av pension enligt lagen om sjömanspensioner utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Om en arbetstagares tilläggspensionsskydd den 3 september 2015 enligt villkoren i ett gällande anställningsförhållande grundar sig på att arbetstagaren får pension enligt lagen om sjömanspensioner vid en lägre ålder än den lägsta åldern för ålderspension som anges i 8 § 1 och 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (78/2016), och arbetstagaren när han eller hon uppnår den lägre åldern omfattas av en formfri gruppensionsförsäkring som anknyter till detta anställningsförhållande och som ersatt ett pensionsskydd som är bättre än minimipensionsskyddet enligt de lagar som nämns i 3 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner, i den lydelse momentet hade den 31 december 2016, har arbetstagaren rätt att från detta anställningsförhållande gå i pension enligt lagen om sjömanspensioner i en pensionsålder enligt tilläggspensionsarrangemanget.

Om arbetstagarens pensionsskydd, enligt villkoren i ett sådant tilläggspensionsarrangemang som avses i 2 mom., i dess helhet har ordnats som pension enligt tilläggspensionsarrangemanget från den lägre pensionsåldern tills 63 år uppnåtts och om arbetstagarens pension enligt lagen om sjömanspensioner när 63 år uppnås dras av från tilläggspensionen, har en arbetstagare som omfattas av nämnda tilläggspensionsarrangemang rätt att få pension enligt lagen om sjömanspensioner vid 63 års ålder. Rätten gäller även personer som redan är pensionerade med nämnda tilläggspensionsarrangemang som grund när denna lag träder i kraft och personer som före denna lags ikraftträdande har uppnått pensionsåldern enligt det tilläggspensionsarrangemang som avses i 2 mom.

När pension beviljas enligt lagen om sjömanspensioner i de fall som avses i 2 och 3 mom. minskas pensionen varaktigt med 0,4 procent för varje månad som pensionen börjar före lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs i 8 § 1 och 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner. När pension beviljas enligt lagen om sjömanspensioner i de fall som avses i sista meningen i 3 mom., görs det ovannämnda avdraget dock inte från pensionen. Närmare bestämmelser om minskning av pensionen enligt lagen om sjömanspensioner utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.