1246/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2016

Utrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut ändras i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) 3 § 1 mom. 1 punkten och bilaga 1 som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna tar ut avgifter för följande offentligrättsliga prestationer: 1) resedokument inklusive identitetskort som kan användas som resedokument,


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 19 december 2016

Utrikesminister
Timo Soini

Chef för allmänhetstjänster
Pasi Tuominen

BILAGA 1

AVGIFTSTABELL 1

Prestation Avgift Betalningsgrund
Offentligrättsliga prestationer
Ärenden som gäller
- Identitetskort 90 € 3 § 1 mom. 1 p.
- pass, diplomatpass och tjänstepass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- snabbpass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 160 € 3 § 1 mom. 1 p.
- expresspass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 175 € 3 § 1 mom. 1 p.
- tillfälligt pass (+ postavgifter); även avslag 175 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nödpass (+ postavgifter); även avslag 160 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nationella identitetshandlingar för sjömän, tillfälligt främlingspass, laissez-passer-resedokument, tillfälligt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa Emergency Travel Document (+ postavgifter); även avslag 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- pass för längre tid än ett år, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort till frontveteraner från Finlands krig och personer som deltagit i minröjningen åren 1945–1952 (+ postavgifter); även avslag 60 € 3 § 1 mom. 1 p.
- viseringsavgift; även avslag 60 € 3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- viseringsavgift för barn i åldern 6–11 år; även avslag 35 € 3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- viseringsavgift enligt avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och tredjeländer för medborgare i detta tredje land 35 € 3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- avgift för påskyndat viseringsförfarande enligt avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och tredjeländer; även avslag 70 € 3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument inte godkänns av Finland 10 € 3 § 1 mom. 2 c §
- intyg och dokumentutdrag vid utrikesministeriet 20 € 3 § 1 mom. 4 p.
- intyg och dokumentutdrag vid beskickningar i utlandet 30 € 3 § 1 mom. 4 p.
- bevis av köpvittne 160 € 3 § 1 mom. 4 p.
- interimistiska nationalitetsbevis för handelsfartyg 200 € 3 § 1 mom. 4 p.
- expeditionsavgift/projekt för godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) 105 € 3 § 1 mom. 5 p.
- andra åtgärder som utöver åtgärderna enligt 2 och 3 § hör till utrikesförvaltningens uppgifter enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser 40 € 3 § 1 mom. 6 p.
- upprättande av ny skeppsdagbok 160 € 3 § 1 mom. 6 p.
- mottagande av sjöförklaring 300 € 3 § 1 mom. 6 p.

Expeditionsavgift för resedokument tas inte ut för pass som utfärdas för

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj,

2) medlemmar av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller deras familjemedlemmar.

Viseringsavgift tas inte ut

1) i de fall i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 som gäller barn under 6 år, skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- och utbildningssyfte; forskare från tredjeländer som reser inom gemenskapen för att bedriva vetenskaplig forskning, i syfte att underlätta medlemsstaternas förfaranden vid enhetlig visering för kortare vistelse,

2) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

3) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som reser till eller via Finland i tjänsten, eller av lokalanställda medlemmar av personalen vid finska beskickningar som reser till Finland i tjänsten,

4) av medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, eller av deras familjemedlemmar,

5) av personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse får visum avgiftsfritt; av familjemedlemmar till medborgare i Finland som är medborgare i ett sådant tredjeland som behöver visum till Schengenområdet; av familjemedlemmar eller andra anhöriga till Europeiska unionens medborgare eller med dem jämförbara personer som omfattas av fri rörlighet och som behöver visum till Schengenområdet samt av personer som deltar i möten som ordnas i Finland av Förenta nationerna och dess underorgan, Europarådet, Europeiska unionen eller Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och

7) av Finlands honorärkonsuler.

Visering kan beviljas utan avgift

1) efter storolyckor och därmed jämförbara situationer, då humanitära skäl talar för det,

2) för sådana skolelevs- och ungdomsgrupper där medlemmarna är under 18 år och som på inbjudan av arrangörerna deltar i kultur- eller idrottsevenemang,

3) till innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller till deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat.

4) i andra fall som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

När det gäller visumpliktiga tredjelandsmedborgare kan avgiftens storlek, en nedsatt avgift eller en avgift som inte tas ut också ha sin grund i ett avtal om förenklat viseringsförfarande som har ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjelandet i fråga eller som när det gäller avgiften är förhandlingsbar.

Expeditionsavgift för uppehållstillstånd tas inte ut

1) av medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, eller av deras familjemedlemmar,

2) av personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl

3) av personer som deltar i utbytesprogram för ungdomar med stöd av bilaterala avtal eller andra internationella arrangemang på grundval av reciprocitet.

4) när handläggningen av avgiftsfri till följd av ett avtal som Finland har ingått med en annan stat.

Expeditionsavgift för intyg och utdrag tas inte ut

1) för intyg som behövs för sökande av socialbidrag eller understöd, eller

2) för intyg som utfärdas till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.