1245/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1585/2015) bilaga 1som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2017.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 15 december 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Sanna Ruuskanen

Bilaga

BILAGA 1

2 § I FÖRORDNINGEN

Avgifterna i denna bilaga innefattar fasta avgifter, timdebitering och årsavgifter. Avgiften är fast, om inget annat nämnts i samband med prestationen. Avgiften bestäms på basis av den tid som använts för arbetet, om det meddelats att avgiften debiteras enligt arbetstimmar (avgift/arbetstimme). Timdebitering tas ut för varje påbörjad halv arbetstimme. Om avgiften tas ut årligen, meddelas detta i samband med prestationen (årsavgift).

Om en åtgärd hänför sig till en prestation som utförs utomlands på begäran av sökanden eller beställaren eller om övervakningen i samband med prestationen kräver inspektions- eller övervakningsbesök utomlands, tas utöver avgiften enligt denna bilaga dessutom ut ersättningar enligt statens resereglemente. Utöver den avgift som avses i denna bilaga tas även resekostnader som orsakas av en åtgärd som utförs i Finland ut, om detta nämns i samband med prestationen. Om sökanden eller den som beställt en åtgärd återkallar den, ska de kostnader som eventuellt uppkommit genom återkallande av resor som reserverats för åtgärden i fråga i alla fall tas ut oberoende av tidpunkten för återkallandet.

I tabellen kan fastställandet och uttagandet av avgifterna preciseras genom anmärkningar och undantag i samband med en prestation eller en grupp av prestationer.

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
REGISTRERING AV FORDON
1 Registreringstjänster
1.1 Personlig service
1.1.1 Registreringsanmälan utan bilagor 9,50 euro
- ägarbyte, innehavarändring eller annan anmälan exkl. avställning och påställning
- registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrigering av de tekniska uppgifterna
1.1.2 Utskrift av registreringsintyg, del I och II 9,50 euro
1.1.3 Ändring eller utskrift av provnummerintyg 9,50 euro
1.1.4 Kopia av teknisk del 9,50 euro
1.1.5 Avställning 18 euro
1.1.6 Registreringsanmälan med bilagor 17 euro
1.1.7 Annat beslut om registrering 18 euro
1.1.8 Registrering av mellanliggande ägare 40 euro
1.2 Självbetjäning i avtalspartners e-tjänst
1.2.1 Registreringsanmälan utan bilagor 3 euro
1.2.2 Avställning 6 euro
1.3 Självbetjäning i Trafiksäkerhetsverkets e-tjänst
1.3.1 Registreringsanmälan utan bilagor 3 euro
1.3.2 Utskrift av registreringsintyg, del I och II 3 euro
1.3.3 Avställning 6 euro
1.4 Övriga prestationer
1.4.1 Anmälan om ändrade försäkringsuppgifter förmedlade av trafikförsäkringsbolaget 1 euro
1.4.2 Registreringstjänst som utförs som timarbete, avgift/arbetstimme 150 euro
Undantag från punkt 1: avgift tas inte ut för påställning, utskrift av registreringsintyget del I, anmälan om överlåtelse, avställning på grund av skada, slutgiltig avregistrering eller registreringsanmälan i samband med att kommunen inlett ett förfarande för att ta ett fordon i besittning. Om det i samband med dessa prestationer vidtas någon annan avgiftsbelagd åtgärd, tas en avgift enligt avgiftstabellen ut för den.
2 Specialregistreringstjänster
2.1 Exportregistrering 50 euro
2.2 Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter 9,50 euro
2.3 Förflyttningstillstånd 16 euro
2.4 Intyg som berättigar till användning av tullskyltar 30 euro
2.5 Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken 23 euro
2.6 Registrering av diplomatbil 9,50 euro
2.7 Massregistrering, registrering utan utskrift av registreringsintyg
2.7.1 Första 1 000 fordon, avgift/fordon 2 euro
2.7.2 Följande fordon, avgift/fordon 1 euro
2.8 Massregistrering, registrering och utskrift av registreringsintyg
2.8.1 Första 1 000 fordon, avgift/fordon 3 euro
2.8.2 Följande fordon, avgift/fordon 1,50 euro
För massregistreringar enligt punkt 2.7 och 2.8 tas ut en avgift per arbetstimme så som avses i punkt 1.4.2 utöver de fordonsspecifika avgifterna.
3 Registreringsskyltar
3.1 Registreringsskylt för fordon 4,50 euro
- serietillverkad skylt eller registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon
3.2 Annan registreringsskylt 6,50 euro
special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskylt eller regi-streringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt eller som av annat skäl måste tillverkas separat
3.3 Undantag från antalet registreringsskyltar 25 euro
4 Bilinteckningsprestationer
4.1 Fastställande av bilinteckning 90 euro
4.2 Övriga beslut som gäller inteckningsärenden 50 euro
4.3 Gravationsbevis 30 euro
KÖRRÄTTER OCH EXAMINA
1 Prestationer i anslutning till körkort och tillstånd för personer
1.1 Ansökan om körkort 30 euro
1.2 Ansökan om duplett av körkort, e-ansökan 20 euro
1.3 Ansökan om körkortstillstånd 40 euro
1.4 Ansökan om övningstillstånd 30 euro
1.5 Ansökan om undervisningstillstånd 30 euro
1.6 Ansökan om trafiklärartillstånd 30 euro
1.7 Ansökan om körtillstånd för taxiförare eller ansökan om duplett av körtillstånd 50 euro
1.8 Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 25 euro
1.9 Ansökan om duplett av parkeringstillstånd för personer med funktions-nedsättning 20 euro
1.10 Fastställande av internationellt körkort 3 euro
1.11 Körkort i anslutning till körkortstillstånd beviljat av polisen 12 euro
Handläggningsavgifterna enligt punkt 1.1–1.9 tas ut i samband med att handläggningen av ansökan inleds.
Avgift enligt punkt 1.11 tas ut endast i de fall då körkortstillståndet har beviljats före 1.1.2016 och giltig körkortsavgift inte då tagits ut.
2 Prestationer i anslutning till förarexamina
2.1 Teoriprov 31 euro
2.2 Muntligt teoriprov 94 euro
2.3 Körprov med fordon av kategori AM, A1, A2, A eller B 65 euro
2.4 Körprov med fordon av kategori BE, B/96, C1, C, D1 eller D 99 euro
2.5 Körprov med en tung fordonskombination av kategori E 110 euro
2.6 Hanteringsprov för kategori AM eller omtagning av hanteringsprov för kategori A1, A2 eller A 28 euro
2.7 Hanteringsprov för kategori T eller LT eller omtagning av hanteringsprov för kategori E 50 euro
2.8 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen 61 euro
3 Prestationer i anslutning till förarutbildning
3.1 Tillstånd att driva bilskola, förnyelse, ändring 400 euro
3.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen 110 euro
3.3 Godkännande av bilskolas undervisningslokal 110 euro
3.4 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana 350 euro
3.5 Erkännande av trafiklärares, examensmottagares eller utbildningsansvarig föreståndares yrkeskompetens erhållen i annan EU- eller EES-stat 120 euro
Dessutom tas det i samband med kontroller enligt punkt 3.3 ut kilometerersättningar enligt statens resereglemente.
4 Prestationer i anslutning till yrkeskompetensutbildning och yrkeskompetens för förare
4.1 Godkännande av utbildningscentrum för yrkeskompetensutbildning 120 euro
4.2 Godkännande av fortbildningsprogram 130 euro
4.3 Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens 80 euro
4.4 Muntligt prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens 150 euro
4.5.1 Registrering av yrkeskompetens 17 euro
4.5.2 Registrering av yrkeskompetens, elektronisk 10 euro
4.6 Yrkeskompetensbevis 50 euro
4.7 Utbildningstillstånd för ordnande av utbildning för taxiförare 120 euro
4.8 Taxiförarprov 100 euro
4.9 Muntligt taxiförarprov 150 euro
5 Prestationer gällande vägtransportledning för specialtransporter (EKL)
5.1 EKL-kort 20 euro
6 Färdskrivarkort
6.1 Färdskrivarkort 100 euro
förar-, företags-, verkstads- eller kontrollkort
7 Prestationer i anslutning till trafikföretagarutbildning och -examina
7.1 Tillstånd för trafikföretagarutbildning 120 euro
7.2 Trafikföretagarprov eller taxitrafikföretagarprov 200 euro
7.3 Trafiktraktorföretagarprov 120 euro
7.4 Trafikföretagarexamen, intyg eller intyg över trafikföretagarexamen 42 euro
8 Prestationer i anslutning till utbildning för erhållande av ADR-körtillstånd, körtillstånd och säkerhetsrådgivarexamina
8.1 ADR-utbildningstillstånd 120 euro
8.2 ADR-körtillståndsprov 90 euro
8.3 Muntligt ADR-körtillståndsprov 200 euro
8.4 Säkerhetsrådgivarexamen 310 euro
8.5 ADR-körtillstånd eller duplett av intyg för säkerhetsrådgivare 40 euro
9 Övriga prestationer
9.1 Undantag från ålderskravet gällande körrätt 100 euro
TILLSTÅND OCH ÖVERVAKNING
Luftfart
1 Prestationer i anslutning till luftfartygsregistret
1.1 Beslut om registrering 150 euro
- första registrering eller ägarbyte
1.2 Utskrift av registreringsbevis 60 euro
- interimistiskt registreringsbevis
- bevis på grund av ägarens namn- eller adressbyte
- bevis i stället för förkommet eller förstört original
1.3 Beslut om inteckning 90 euro
- fastställande, förnyande eller dödande av inteckning
- ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt
1.4 Registrering av glidare 20 euro
1.5 Gravationsbevis eller utdrag ur luftfartygsregistret 60 euro
1.6 Avgift för luftfartyg som antecknats i registret, årsavgift 60 euro
Undantag från prestationen i punkt 1.1: ingen avgift tas ut för avregistrering av luftfartyg.
Årsavgift enligt punkt 1.6 tas inte ut för det år då luftfartyget registreras. I övrigt tas årsavgift ut för de luftfartyg som finns i luftfartygsregistret på faktureringsårets första dag hos den ägare eller operatör till luftfartyget som är antecknad i registret vid denna tidpunkt.
2 Prestationer i anslutning till prov, certifikat och personbehörigheter
2.1 Prestationer i anslutning till prov inom luftfarten
2.1.1 Teoriprov, ATPL, CPL eller IR, delprov 59 euro
2.1.2 Teoriprov, andra än 2.1.1, delprov 33 euro
2.2 Prestationer i anslutning till flygprov och kompetenskontroller
2.2.1 Flygprov eller kompetenskontroll
2.2.1.1 Flygprov, kompetenskontroll eller kompetensbedömning i enpilotsverksamhet 420 euro
2.2.1.2 Flygprov, kompetenskontroll eller kompetensbedömning i flerpilotsverksamhet 840 euro
2.2.1.3 Om flera kontroller, prov eller kompetensbedömningar utförs vid samma tillfälle enligt 2.2.1.1, debiteras en tilläggsavgift för varje. 220 euro
2.2.1.4 Kompetenskontroll inom sportflyget 210 euro
2.2.2 Auktorisation för flygprov eller kompetenskontroll genom undantagsförfarande. För behandling av ansökan tas det ut både grundavgiften och timdebitering enligt den arbetstid som använts till behandlingen.
2.2.2.1 Undantagsförfarande, engångsavgift 500 euro
2.2.2.2 Undantagsförfarande, timdebitering, avgift/arbetstimme 150 euro
2.2.3 Utseende av flygkontrollant för kompetenskontroll 50 euro
2.2.4 Flygkontrollantutbildning, utbildningsdag/elev 150 euro
Utöver avgifterna i punkt 2.2 tas i samband med kontrollerna dessutom ut ersättningar enligt statens resereglemente.
2.3 Yrkescertifikat inom luftfarten
2.3.1 Nytt ATPL-, CPL- eller MPL-certifikat, förlängning, förnyelse eller överförande av certifikat till Finland 400 euro
2.3.2 Ny SE-, ME-, IR- eller MP-behörighet eller instruktörsbehörighet 360 euro
2.3.3 Övrig ändring av eller tillägg till ATPL-, CPL- eller MPL-certifikat eller behörighet eller anteckning i anknytning till dessa 300 euro
2.3.4 Nytt Del 66-certifikat eller nationellt certifikat för flygmekaniker eller ändring i certifikat 360 euro
2.3.5 Förlängning eller förnyelse av Del 66-certifikat 210 euro
2.3.6 Konvertering av behörigheter till Del 66-certifikat på basis av konverteringsrapport eller rapport om tillgodoräknande av prov, tilläggsavgift i certifikat 210 euro
2.3.7 ATCO- eller FISO-certifikat eller certifikat för ATCO-elev samt ändringar och tillägg eller auktorisation för examinator 400 euro
2.3.8 Validering av certifikat som nämns i punkt 2.3.1, 2.3.4 eller 2.3.7 (validation of licence) … 600 euro
2.4 Övriga certifikat inom luftfarten
2.4.1 Nytt certifikat för sportflygmekaniker 250 euro
2.4.2 Annat nytt certifikat, förlängning, förnyelse eller validering av certifikat (validation of licence) 180 euro
2.4.3 Ny behörighet, anteckning eller befogenhet eller avlägsnande av behörighetsbegränsning i det certifikat som nämns i punkt 2.4 (omfattar förlängning eller förnyelse av certifikat) 180 euro
2.5 Övriga personbehörigheter och samhörande prestationer inom luftfarten
2.5.1 Godkännande för säkerhetskontrollant 130 euro
2.5.2 Auktorisation av validerare för luftfartsskydd i EU 500 euro
2.5.3 Kabinbesättningsintyg 130 euro
2.5.4 Besättningskort (Crew Member Certificate) 150 euro
2.5.5 Utbildning för validerare för luftfartsskydd i EU, utbildningsdag/elev 150 euro
2.6 Allmänna prestationer gällande personbehörigheter inom luftfarten
2.6.1 Förnyelse av utgången behörighet, befogenhet, auktorisation, anteckning eller godkännande eller förlängning av giltighet 130 euro
2.6.2 Beslut om dispens eller tillgodoräknande eller indelning av utbildningen som gäller de certifikat som nämns i punkt 2.3 och 2.4 eller därtill hörande behörighet, befogenhet eller auktorisation 500 euro
2.6.3 Behörighet för flygkontrollant eller språkkontrollant, ny, förnyelse eller förlängning av giltighet 200 euro
2.6.4 Konvertering av nationellt certifikat till Del-FCL-certifikat 110 euro
2.6.5 Överförande av certifikat till annan stat 150 euro
2.6.6 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av de tillstånd som avses i punkterna 2.3–2.6. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om tillstånd inte kan beviljas. 800 euro
2.6.7 Dubblett av certifikat, tillstånd eller handling som avses i punkterna 2.1–2.5 eller förnyelse med anledning av namnbyte 60 euro
2.6.8 Intyg till tillståndshavaren om giltiga tillstånd och behörigheter 80 euro
3 Prestationer i anslutning till flygverksamhet och bedrivande av trafik
3.1 Operativ licens (OL)
Årsavgifterna i punkt 3.1 tas ut årligen i en post. Den första årsavgiften tas ut när tillstånd beviljas och den täcker det första året. Därpå följande års-avgifter tas ut varje kalenderår.
Årsavgift omfattar förnyande av tillståndet samt årliga inspektioner. Årsavgiften stiger till en högre klass och ska betalas utan dröjsmål när största tillåtna startmassa överskrider gränsvärdet. Om största tillåtna startmassa minskar under året och underskrider gränsvärdet, krediteras detta inte.
3.1.1 Luftfartyg med MTOM under 10 000 kg och/eller antalet säten under 20, årsavgift 1 650 euro
3.1.2 Luftfartyg med MTOM minst 10 000 kg, och/eller antalet säten minst 20, årsavgift 5 400 euro
3.2 Drifttillstånd (AOC) för flygplan och/eller helikoptrar
Årsavgifterna i punkt 3.2 tas ut årligen i en post. Den första årsavgiften tas ut när tillstånd beviljas och den täcker det första året. Därpå följande års-avgifter tas ut varje kalenderår.
Årsavgifterna omfattar förnyande av tillståndet samt årliga inspektioner. Årsavgiften stiger till en högre klass och ska betalas utan dröjsmål när förutsättningarna för den högre avgiften uppfylls. Om förutsättningarna för en lägre avgift uppfylls under året, krediteras detta emellertid inte.
Dessutom tas det ut ersättningar enligt statens resereglemente för kostnader för inspektioner av underleverantörer eller av verksamhetsställen utanför Finland som anknyter till tillståndet.
3.2.1 Flygplan, komplexa
3.2.1.1 Minst ett luftfartyg i drifttillståndet är ett komplext motordrivet luftfartyg (förutom turboprop med MTOM på högst 5 700 kg), årsavgift 6 000 euro
3.2.1.2 MTOM över 5 700 kg men antalet säten högst 19, årsavgift 15 000 euro
3.2.1.3 Mer än 19 säten, årsavgift 20 000 euro
3.2.1.4 MTOM över 140 000 kg, årsavgift 50 000 euro
3.2.1.5 Tilläggsavgift för varje komplext motordrivet luftfartygstyp (mer än två typer), årsavgift 7 500 euro
3.2.1.6 Tilläggsavgift för varje komplext motordrivet luftfartygstyp (mer än två typer) under 5 700 kg och/eller med mindre än 19 säten, årsavgift 1 500 euro
3.2.1.7 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex, årsavgift 2 000 euro
3.2.1.8 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och har över 300 anställda, årsavgift 20 000 euro
3.2.1.9 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och har över 1 000 anställda, årsavgift 70 000 euro
3.2.1.10 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden, årsavgift/godkännande 1 000 euro
3.2.2 Flygplan, icke-komplexa
3.2.2.1 Inga komplexa motordrivna luftfartyg i operatörens drifttillstånd, årsavgift 5 000 euro
3.2.2.2 Luftfartyg med MTOM under 2 000 kg som används i VFR-verksamhet, årsavgift 4 000 euro
3.2.2.3 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex, årsavgift 2 000 euro
3.2.2.4 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och har över 300 anställda, årsavgift 20 000 euro
3.2.2.5 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden enligt Del-SPA (utom för 3.2.3.5 och 3.2.4.3), årsavgift/godkännande 1 000 euro
3.2.2.6 Tilläggsavgift för särskilt godkännande för att använda enmotoriga turbopropellerflygplan under mörker och/eller i instrumentväderförhållanden annars än enligt speciell-VFR-reglerna (SET-IMC), årsavgift 2 000 euro
3.2.3 Helikoptrar, komplexa
3.2.3.1 Minst ett luftfartyg i drifttillståndet är ett komplext motordrivet luftfartyg, årsavgift 8 000 euro
3.2.3.2 Tilläggsavgift för varje komplext motordrivet luftfartygstyp (mer än två typer), årsavgift 7 500 euro
3.2.3.3 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex, årsavgift 2 000 euro
3.2.3.4 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden, årsavgift/godkännande 1 000 euro
3.2.3.5 Tilläggsavgift för HEMS-godkännande enligt Del-SPA, årsavgift 3 000 euro
3.2.4 Helikoptrar, icke-komplexa
3.2.4.1 Inga komplexa motordrivna luftfartyg i operatörens drifttillstånd, årsavgift 6 000 euro
3.2.4.2 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden, årsavgift/godkännande 1 000 euro
3.2.4.3 Tilläggsavgift för HEMS-godkännande enligt Del-SPA, årsavgift 3 000 euro
3.3 Drifttillstånd för luftskepp eller varmluftsballonger
Årsavgifterna i punkt 3.3 tas ut årligen i en post. Den första årsavgiften tas ut när tillstånd beviljas och den täcker det första året. Därpå följande årsavgifter tas ut varje kalenderår.
Årsavgiften omfattar förnyande av tillståndet samt årliga inspektioner.
3.3.1 Drifttillstånd för luftskepp eller varmluftsballonger, årsavgift 1 800 euro
De årsavgifter som avses i punkt 3.3.1 innefattar godkännanden av de verksamhetsinstruktioner som krävs av tillståndshavaren samt godkännanden av ändringar i dessa verksamhetsinstruktioner.
3.4 Ändring av drifttillstånd, deklarationer om specialiserad flygverksamhet (enligt Del-NCC och Del-SPO) eller bruksflygtillstånd
3.4.1 Ändring av drifttillstånd
3.4.1.1 Icke-komplext luftfartyg 550 euro
3.4.1.2 Komplext luftfartyg 2 200 euro
3.4.1.3 Luftskepp eller varmluftsballong 220 euro
3.4.2 Deklarationer om ändringar i specialiserad flygverksamhet (enligt Del-NCC och Del-SPO) eller ändring av bruksflygtillstånd 220 euro
3.4.3 Ändring av ansvarig person (inga övriga ändringar) 150 euro
Undantag från de avgifter som avses i punkterna 3.4.1–3.4.2: om uppgifter om luftfartyg, person eller verksamhetsform stryks i drifttillståndet eller bruksflygtillståndet, är strykningen av uppgifterna avgiftsfri.
Undantag från de avgifter som avses i punkt 3.4.1: om en avgift enligt punkt 3.5 tas ut av innehavaren av ett drifttillstånd för att anteckna ett nytt flermotorigt luftfartyg med turbinmotorer i drifttillståndet, tas ändringsavgift enligt denna punkt inte ut.
3.5 Flygoperativa tillstånd och godkännanden
3.5.1 Antecknande av ny flermotorig luftfartygstyp med turbinmotorer i drifttillståndet 2 000 euro
3.5.2 Specialgodkännande enligt Del-SPA, utom för punkt 3.5.3 (separat avgift för varje godkännande) 2 000 euro
3.5.3 HEMS-specialgodkännande enligt Del-SPA 3 000 euro
3.5.4 Tillstånd att transportera farliga ämnen
3.5.4.1 För transportering av ämnen inom endast en klass 880 euro
3.5.4.2 För transportering av ämnen i fler än en klass 2 750 euro
3.5.5 Tillstånd till företaget att ge grundutbildning för kabinbesättningen samt rätt att utfärda kabinbesättningsintyg 4 000 euro
3.5.6 Leasing-godkännande (hyrning av luftfartyg mellan innehavare av drifttillstånd)
3.5.6.1 Inhyrning av luftfartyg med besättning (wet lease-in), avgift/ansökan/ uthyrningsbolag; flyg och datum definierade 440 euro
3.5.6.2 Uthyrning av luftfartyg utan besättning eller inhyrning utan besättning (dry lease-out eller dry lease-in) 880 euro
3.5.7 SET-IMC-specialgodkännande (tillstånd att använda enmotoriga turbopropellerflygplan under mörker och/eller i instrumentväderförhållanden (IMC) annat än enligt speciell VFR-reglerna) 5 500 euro
3.5.8 Flyguppvisnings- eller flygtävlingstillstånd 275 euro
3.5.9 Godkännande av pilot för flyguppvisning eller flyguppvisningstillstånd för en enskild flyguppvisning med ett enskilt luftfartyg 110 euro
3.5.10 Övriga tillstånd och godkännanden enligt bestämmelserna om flygverksamhet, avgift/arbetstimme 180 euro
Undantag från de avgifter som avses i punkterna 3.5.1–3.5.5: om av-giftsbelagda specialgodkännanden har beviljats ett sådant luftfartyg av en viss typ som antecknats i drifttillståndet, tas dessa avgifter för specialgodkännande inte ut i samband med att följande luftfartyg av samma typ antecknas i drifttillståndet.
Undantag från de avgifter som avses i punkt 3.5.6: om både inhyraren och uthyraren har AOC, beviljat av Trafiksäkerhetsverket, tas avgiften ut endast av inhyraren.
3.6 Övriga godkännanden och prestationer inom flygverksamheten
3.6.1 Övervakningsavgifter för flygverksamhet
3.6.1.1 Anmälan om icke-kommersiell flygverksamhet med komplext motordrivet luftfartyg (Del-NCC)/övervakningsavgift, årsavgift 1 800 euro
3.6.1.2 Anmälan om kommersiell specialiserad verksamhet (Del-SPO) / övervakningsavgift, årsavgift 1 800 euro
3.6.1.3 Tilläggsavgift till årsavgift för kommersiell specialiserad verksamhet med hög risk 700 euro
3.6.2 Validering av utländskt brukflygstillstånd eller utländsk deklaration om kommersiell specialiserad verksamhet med hög risk, avgift/arbetstimme 150 euro
3.6.3 Dispens från flygoperativa föreskrifter 660 euro
3.6.4 Ändring av beviljad dispens från flygoperativa föreskrifter 150 euro
3.6.5 Prestationer i anslutning till fjärrstyrda luftfartyg
3.6.5.1 Avgift för operatör av fjärrstyrt luftfartyg som antecknats i registret, årsavgift 20 euro
3.6.5.2 Dispens till fjärrstyrt luftfartyg 150 euro
3.6.6 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för omedelbar behandling av ansökan om tillstånd, godkännande eller dispens utanför normal tjänstetid på sökandens begäran eller för påskyndad behandling under tjänstetid på sökandens begäran (högst 2 timmar innan planerad verksamhet), avgift/ansökan 660 euro
3.6.7 Prov för flygorganisationens ansvariga person 150 euro
3.6.8 Styrkt kopia av drifttillståndet (AOC Certified True Copy) 55 euro
För valideringsarbetet enligt punkt 3.6.2 tas det ut en avgift som motsvarar minst två arbetstimmar.
Undantag till punkt 3.6.5: ingen avgift tas ut för behandlingen av anmälan om användning av ett fjärrstyrt luftfartyg för bruksflyg.
3.7 Handeln med utsläppsrätter för luftfart
Årsavgifterna i punkt 3.7 tas ut årligen i en post. Den första årsavgiften tas ut när godkännandet beviljas och den täcker det första året. Därpå följande årsavgifter tas ut varje år.
3.7.1 Granskning av utsläppsrapport
3.7.1.1 Koldioxidutsläpp under 25 000 ton, årsavgift 1 100 euro
3.7.1.2 Koldioxidutsläpp 25 000 ton eller mera, årsavgift 5 500 euro
3.7.2 Godkännande av kontrollör för handeln med utsläppsrätter, luftfartygsoperatörer, utan begränsningar gällande koldioxidutsläpp, årsavgift 220 euro
3.7.3 Godkännande för övervakningsplan
3.7.3.1 Koldioxidutsläpp under 25 000 ton 550 euro
3.7.3.2 Koldioxidutsläpp 25 000 ton eller mera 1 100 euro
3.7.4 Uppdatering av övervakningsplan, avgift/arbetstimme 180 euro
3.8 Godkännanden av flygsimulatorer och flygträningsanordningar
Årsavgifterna i punkt 3.8 tas ut varje kalenderår i en post.
3.8.1 Godkännande av en FFS, omfattar en variant av luftfartyg och en typ av motor, årsavgift 11 000 euro
3.8.2 Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en FFS, årsavgift 3 800 euro
3.8.3 Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning) som läggs till en luftfartygsvariant i en FFS, årsavgift 1 700 euro
3.8.4 Godkännande av en FTD 2 eller FTD 3 med en variant av luftfartyg och en typ av motor, årsavgift 3 750 euro
3.8.5 Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en FTD 2 eller FTD 3, årsavgift 1 100 euro
3.8.6 Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning) som läggs till en luftfartygsvariant i en FTD 2 eller FTD 3, årsavgift 400 euro
3.8.7 Godkännande av en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD med en variant av luftfartyg och en typ av motor, årsavgift 1 900 euro
3.8.8 Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD, årsavgift 500 euro
3.8.9 Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning) som läggs till en luftfartygstyp eller variant i en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD, årsavgift 300 euro
3.8.10 FSTD-användargodkännande (user approval) för innehavare av drifttillstånd 500 euro
För en höjning av nivån för godkännande av FSTD tas en avgift enligt den nya godkännandenivån ut. För beviljande av fler än en godkännandenivå för samma hjälpmedel tas en avgift enligt högsta godkännandenivå ut.
Undantag till punkt 3.8: om en organisation som använder en FSTD-anordning beviljas en förlängning av FSTD:s godkännandetid för en period över 12 månader (ORA.FSTD.225 punkt b), tas det ut en årlig avgift för FSTD-anordningen som är 60 % av de avgifter som anges ovan.
4 Prestationer i anslutning till flygoperativ utbildning
4.1 Allmänna prestationer i anslutning till utbildningsverksamhet
4.1.1 Ändringar som kräver godkännande, tillägg till tillstånd eller godkännande, avgift/arbetstimme 180 euro
4.1.2 Godkännande av utbildningsprogram, avgift/arbetstimme 180 euro
4.1.3 Ändring eller tillägg av ansvarig person i tillstånd eller godkännande 180 euro
4.1.4 Behandling av dispensansökan, avgift/arbetstimme 180 euro
4.2 Utbildningstillstånd för utbildningsorganisationer samt tillägg
För ett första godkännande av de prestationer som avses i 4.2.1 och 4.2.3–4.2.4 tas det ut en fast avgift och under de följande åren efter beviljandet av godkännandet tas det ut en årsavgift varje kalenderår. Årsavgiften innefattar tillsyn.
4.2.1 Grundutbildningsorganisation för kabinpersonal
4.2.1.1 Första godkännande 1 500 euro
4.2.1.2 Årsavgift 1 200 euro
4.2.2 Tillstånd för utbildning för teckengivare 1 000 euro
4.2.3 ATO-organisation (complex)
4.2.3.1 Första godkännande 5 000 euro
4.2.3.2 Årsavgift 3 000 euro
4.2.3.3 Årsavgift/utbildningsprogram 250 euro
4.2.4 ATO-organisation (non-complex)
4.2.4.1 Första godkännande 1 250 euro
4.2.4.2 Årsavgift 700 euro
4.2.4.2 Årsavgift/utbildningsprogram 100 euro
Organisationsgodkännandena i punkt 4.2.3 och 4.2.4 omfattar inte godkännandena för utbildningsprogram eller kurser. För dem tas en separat avgift ut enligt punkt 4.1.2
4.3 Utbildningstillstånd för PPL-utbildare och ändringar (JAR) samt tillstånd gällande sportflygning
4.3.1 Utbildningstillstånd, teori- och/eller flygutbildning
4.3.1.1 Utbildningstillstånd för sportflygarcertifikat (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL), första godkännande 800 euro
4.3.1.2 Årsavgift (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL) 500 euro
4.3.1.3 Årsavgift (PPL) 700 euro
4.3.2 Årsavgift/utbildningsprogram och/eller extra verksamhetsställe, årsavgift 100 euro
5 Prestationer i anslutning till luftvärdighet
5.1 Prestationer i anslutning till fortsatt luftvärdighet
De årsavgifter för organisationer som avses i punkt 5.1 innefattar handboksändringar, godkännanden av ansvarig person, de underhållsprogram som förvaltas av Del M kapitel G-organisationer samt tillsyn. Vid prestationer som debiteras årligen tas det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar årsavgiften och för följande kalenderår den första årsavgiften. För utvidgande av godkännandet tas ut skillnaden mellan årsavgifterna. Dessutom tas det ut ersättningar enligt statens resereglemente för kostnader för inspektioner av underleverantörer eller av verksamhetsställen utanför Finland som anknyter till tillståndet.
5.1.1 Godkännande enligt Del M kapitel G, årsavgift enligt den största kategori av luftfartyg som antecknas i godkännandet. Avgiften innefattar Del M kapitel I-rättigheten.
5.1.1.1 Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, årsavgift för godkännande 12 000 euro
5.1.1.2 Övriga kategorier, årsavgift för godkännande 3 500 euro
5.1.1.3 Del M Permit to fly-rättighet, årsavgift 3 000 euro
5.1.2 Godkännande enligt Del 145 eller Del M kapitel F, årsavgift enligt den största kategori som antecknats i godkännandet
5.1.2.1 Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, årsavgift för godkännande 12 000 euro
5.1.2.2 Övriga kategorier (också tillstånd för enbart specialarbeten på komponenter, motorer eller enligt Del 145), årsavgift för godkännande 3 500 euro
5.1.2.3 Komponentkategori C1-C20 i godkännande, årsavgift/kategori 450 euro
5.1.2.4 Motorkategori B1, B2 eller B3 eller särskild D-rättighet i godkännande, årsavgift/kategori 1 100 euro
5.1.2.5 Tillsyn i samband med ett tillstånd för Del 145-underhållsorganisation som beviljats av myndighet i tredjeland, årsavgift 3 000 euro
5.1.2.6 Del M kapitel F-rättighet i Del 145-godkännande, årsavgift 1 000 euro
5.1.3 Extra verksamhetsställe eller linjeunderhållsstation i samband med godkännande enligt Del 145 eller Del M kapitel F, årsavgift enligt den största kategori av luftfartyg som antecknats i godkännandet
5.1.3.1 Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, årsavgift 2 000 euro
5.1.3.2 Övriga kategorier och 145-godkännande i anslutning till POA-godkännandet, årsavgift 1 000 euro
5.1.4 Nationellt AIR M13-2-godkännande för underhållsföretag inom luftfarten, årsavgift för godkännande 400 euro
5.1.5 Godkännande för tillverkningsorganisation (POA)
5.1.5.1 Värdet av produkter som tillverkats med POA-godkännande minst 200 000 euro, årsavgift för godkännande 9 000 euro
5.1.5.2 Värdet av produkter som tillverkats med POA-godkännande under 200 000 euro, årsavgift för godkännande 3 500 euro
5.1.6 Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation
5.1.6.1 Årsavgift för godkännande 3 500 euro
5.1.6.2 Tillägg av utbildningskategori enligt Del 147 till godkännandet, tillägg av kurs till typutbildningsgodkännandet eller ordnande av typkurs med särskilt godkännande 1 000 euro
5.1.7 Godkännande av enskilt underhållsprogram
5.1.7.1 Första godkännandet, luftfartyg med MTOM högst 2 000 kg 400 euro
5.1.7.2 Första godkännandet, luftfartyg med MTOM över 2 000 kg 2 000 euro
5.1.7.3 Godkännande av ändring, luftfartyg med MTOM högst 2 000 kg 100 euro
5.1.7.4 Godkännande av ändring, luftfartyg med MTOM över 2 000 kg 300 euro
5.1.8 Godkännande av minimiutrustningslista (MEL)
5.1.8.1 Godkännande för andra luftfartyg än de som används kommersiellt 400 euro
5.1.8.2 Godkännande av ändring gällande andra luftfartyg än de som används kommersiellt 50 euro
5.1.9 Auktorisation för granskning av luftvärdighet
5.1.9.1 Bedömning av yrkesprov (assessment) 200 euro
5.1.9.2 Förnyelse av auktorisation 50 euro
5.1.9.3 Mottagning av typbehörighetsprov 600 euro
5.1.10 Luftvärdighetsgranskning enligt Del M eller AIR M16-1
5.1.10.1 Bilaga II luftfartyg enligt AIR M16-1 400 euro
5.1.10.2 Luftfartyg med MTOM högst 2 000 kg 800 euro
5.1.10.3 Luftfartyg med MTOM över 2 000 kg 2 000 euro
5.1.11. Granskningsbevis avseende luftvärdighet på basis av rekommendationsrapport
5.1.11.1 Luftfartyg med MTOM högst 2 000 kg 50 euro
5.1.11.2 Luftfartyg med MTOM över 2 000 kg 250 euro
5.2 Luftvärdighetsövervakning
5.2.1 Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg, årsavgift 100 euro
5.2.2 Luftfartyg med MTOM över 5 700 kg, årsavgift 4 000 euro
Årsavgiften enligt punkterna 5.2.1–5.2.2 tas ut för de luftfartyg som finns i luftfartygsregistret på faktureringsårets första dag. Avgiften tas ut av den ägare eller operatör till luftfartyget som är antecknad i registret vid denna tidpunkt.
5.2.3 Granskning för exportluftvärdighetsbevis (Export Certificate of Airworthiness) för luftfartyg enligt punkt 5.1.10
Utöver avgifterna i punkt 5.2.3 tas för kontrollerna dessutom ut ersättningar enligt statens resereglemente.
6 Allmänna prestationer i anslutning till tillstånd för organisationer
6.1 Behandling av dispensansökan, avgift/arbetstimme 180 euro
För behandlingen enligt punkt 6.1, inklusive även överföring av övervakningsansvar för luftfartyget, avgift/arbetstimme, tas det ut en avgift som motsvarar minst tre arbetstimmar.
7 Prestationer i anslutning till flygtrafiktjänst och luftrumsplanering
7.1 Allmänna prestationer i anslutning till flygtrafiktjänst
7.1.1 Certifikat för leverantör av flygtrafiktjänst eller godkännande för flygmätningsorganisation 10 000 euro
7.1.2 Behandling av dispensansökan som hänför sig till flygtrafiktjänst eller återkallande av tillstånd eller godkännande på tillståndshavarens begäran 600 euro
7.2 Prestationer i anslutning till utbildningsorganisationer för flygtrafikledningstjänst
7.2.1 Certifiering av utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst, omfattar godkännanden av utbildningsprogram och/eller -planer 5 000 euro
7.2.2 Ändring i certifikat, handbok, utbildningsplan eller utbildningsprogram för en utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst 600 euro
7.3 Prestationer i anslutning till luftrumsplanering
7.3.1 Inrättande av tillfälligt förbjudet område, restriktionsområde eller farligt område eller fastställande av annan tillfällig begränsning för luftrumsanvändning 320 euro
7.3.2 Tillstånd att flyga inom ett förbjudet område 180 euro
8 Prestationer i anslutning till flygplatser
Avgiften i punkt 8.1 bestäms enligt det sammanlagda antalet landningar året före faktureringsåret. Årsavgifterna i punkterna 8.1.1.1–8.1.1.2 tas ut varje kalenderår i en post, och avgiften i punkt 8.1.1.3 i två poster.
8.1 Godkännande av trafikflygplats
8.1.1 Godkännande av trafikflygplats
8.1.1.1 Landningar (samtliga) under 10 000 st./år, årsavgift 3 060 euro
8.1.1.2 Landningar (samtliga) 10 000–30 000 st./år, årsavgift 9 180 euro
8.1.1.3 Landningar (samtliga) över 30 000 st./år, årsavgift 27 540 euro
8.2 Tillstånd och godkännanden för övriga flygplatser
8.2.1 Tillstånd eller godkännande 1 020 euro
- byggnadstillstånd
- tillstånd till drift av flygplats
- övrigt tillstånd eller dispens
8.3 Flyghindertillstånd
8.3.1 Flyghindertillstånd, hindrets höjd över markytan 150 m eller under 265 euro
8.3.2 Flyghindertillstånd, hindrets höjd över markytan över 150 m 670 euro
8.4 Övriga prestationer
8.4.1 Behandling av driftsrestriktioner av bullerskäl på flygplats, avgift/ arbetstimme 180 euro
9 Prestationer i anslutning till luftfartsskydd och farliga ämnen
9.1 Prestationer i anslutning till luftfartsskydd
9.1.1 Godkännande av känd avsändare 205 euro
9.1.2 Inspektion av känd avsändares utrymmen. För inspektionen tas det ut både en engångsavgift och en avgift enligt arbetstimmarna.
9.1.2.1 Engångsavgift 510 euro
9.1.2.2 Inspektion av känd avsändares utrymmen, avgift/arbetstimme 150 euro
9.1.3 Godkännande för säkerhetsgodkänd speditör 510 euro
9.1.4 Godkännande av säkerhetsgodkänd leverantör av förnödenheter för användning ombord 305 euro
9.1.5 Dispens från bestämmelser om medförande av förbjudna föremål 105 euro
9.1.6 Befrielse från säkerhetskontroll, dispens 1 020 euro
9.1.7 Godkännande av program för utbildning för luftfartsskydd 510 euro
9.1.8 Godkännande för säkerhetsutbildare 305 euro
9.2 Prestationer i anslutning till farliga ämnen
För ett första godkännande av de prestationer som avses i 9.2.1 tas det ut en fast avgift och under de följande åren efter beviljandet av godkännandet tas det ut en årsavgift varje kalenderår. Årsavgiften innefattar tillsyn.
9.2.1 DGR-utbildningstillstånd
9.2.1.1 Första godkännande 1 020 euro
9.2.1.2 Årsavgift 410 euro
10 Prestationer i anslutning till infrastrukturtillsyn
Årsavgifterna i punkterna 10.1 tas ut varje kalenderår i två poster. Avgiften bestäms enligt passagerarantalet året före faktureringsåret.
Årsavgifterna i punkterna 10.2–10.3 tas under tillståndets giltighetstid ut varje kalenderår i en post. Den första årsavgiften tas ut det år då det beviljas, om tillståndet beviljats under den första hälften av året. I annat fall tas den ut det kalenderår som följer på det år tillståndet beviljats.
10.1 Infrastrukturtillsynens övervakningsavgifter
En separat avgift tas ut för varje övervakningsuppgift under punkt 10.1.
10.1.1 Övervakningsavgift för flygtrafikledningstjänst, årsavgift enligt passagerarantal
10.1.2 Övervakningsavgift för trafikflygplats, årsavgift enligt passagerarantal
10.1.3 Övervakningsavgift för luftfartsskydd, årsavgift enligt passagerarantal
De avgifter som avses i punkterna 10.1.1–10.1.3 bestäms enligt följande
- över 10 miljoner passagerare 239 000 euro
- 500 000–10 miljoner passagerare 40 000 euro
- 200 000–499 999 passagerare 20 000 euro
- 1 000–199 999 passagerare 6 700 euro
- under 1 000 passagerare 2 500 euro
10.2 Avgifter för tillsyn över luftfartsskydd
10.2.1 Tillsynsavgift för känd avsändare, årsavgift 105 euro
10.2.2 Tillsynsavgift för säkerhetsgodkända speditörer, årsavgift 125 euro
10.2.3 Tillsynsavgift för säkerhetsgodkänd leverantör av förnödenheter för användning ombord, årsavgift 125 euro
10.2.4 Tillsynsavgift för innehavare av utbildningstillstånd angående luftfartsskydd, årsavgift/utbildare 50 euro
10.2.5 Tillsynsavgift för validerare för luftfartsskydd i EU, årsavgift 50 euro
10.3 Övriga övervakningsavgifter
10.3.1 Avgifter för tillsyn över utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst enligt utbildningstyp
10.3.1.1 Inledande utbildning, årsavgift 3 000 euro
10.3.1.2 Lokal utbildning och fortbildning, avgift sammanlagt/ATS-enhet, årsavgift 300 euro
10.3.1.3 Utbildning för operativ instruktör för utbildning på arbetsplatsen och utbildning för examinator, årsavgift 300 euro
10.3.2 Övervakningsavgift för andra leverantörer av flygtrafiktjänst (ANS), årsavgift 15 000 euro
10.3.3 Övervakningsavgift för övriga flygplatser, årsavgift 155 euro
10.3.4 Övervakningsavgift för marktjänster, årsavgift 305 euro
10.3.5 Övervakningsavgift för innehavare av tillstånd för utbildning för teckengivare, årsavgift 305 euro
11 Övriga prestationer i anslutning till luftfart
11.1 Behandling av AMC (förslag till godtagbara sätt at uppfylla kraven i Europeiska unionens lagstiftning) och AltMoC (förslag till alternativa sätt att upfylla kraven) som framlagts för luftfartsmyndigheten i anslutning till de flygoperativa föreskrifterna, utbildnings- och certifikat-föreskrifterna och de medicinska föreskrifterna. För behandling av förslaget tas det ut både en engångsavgift och timdebitering enligt den tid som använts till arbetet.
11.1.1 Engångsavgift för behandling av AMC- eller AltMoC-förslag 500 euro
11.1.2 Timdebitering för behandling av AMC- eller AltMoC-förslag, avgift/arbetstimme 150 euro
Sjöfart
1 Prestationer i anslutning till fartygsregistret
1.1 Beslut om registrering 210 euro
- registrering eller ändring av uppgifterna i registret
1.2 Beslut om inteckning 225 euro
- fastställande, förnyelse eller dödande av inteckning
- ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt
1.3 Fartygsregisterhandling 210 euro
- nationalitetscertifikat eller interimistiskt nationalitetsbevis
- registerutdrag
- inte i registret-intyg eller intyg över avregistrering
1.4 Annan fartygshandling 120 euro
- gravationsbevis
- historikdokument
- beslut om signalbokstäver
1.5 Beslut om ett fartygs nationalitet 210 euro
1.6 Tillstånd för införande av ett fartyg som är i finsk ägo i en annan stats fartygsregister 210 euro
Undantag från prestationen i punkt 1.1: fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt.
2 Prestationer i anslutning till farkostregistret
2.1 Beslut om första registrering 40 euro
2.2 Första registrering i elektronisk form 30 euro
2.3 Ändring av uppgifter om ägare eller innehavare 30 euro
2.4 Överlåtelse till okänd 30 euro
2.5 Ägarbyte med e-certifikat 20 euro
2.6 Omregistrering av farkost som är tagen ur sjötrafik 30 euro
2.7 Provbeteckning 30 euro
2.8 Intyg 15 euro
- nytt registreringsbevis i stället för förkommet eller förstört bevis eller dubblett av bevis
- intyg över avregistrering
- annat intyg
Undantag från punkt 2: ingen avgift tas ut för slutlig avregistrering av farkost eller för beslut om ändring av registrering (tagande ur sjötrafik, ändring av tekniska uppgifter eller byte av motor) eller för anmälan om överlåtelse (med angivande av personbeteckning eller FO-nummer).
3 Prestationer i anslutning till behörigheter
3.1 Behörighetsbrev, e-ansökan 110 euro
3.2 Behörighetsbrev, ansökan på papper 150 euro
3.3 Certifikat över specialbehörighet, e-ansökan 110 euro
3.4 Certifikat över specialbehörighet, ansökan på papper 150 euro
3.5 Intyg över utbildning för skeppare i inrikes fart och fyra månaders sjötjänstgöring 150 euro
3.6 Behörighetsintyg för VTS-operatör eller anteckning om godkänd grundutbildning för VTS-chefer 150 euro
3.7 Kompetensbevis 150 euro
3.8 Deklaration om överensstämmelse för hamnskyddschef och övrig skyddspersonal 190 euro
3.9 Förnyelse av de handlingar som nämns i punkterna 3.1–3.4, e-ansökan 110 euro
3.10 Förnyelse av de handlingar som nämns i punkterna 3.1–3.8, ansökan på papper 110 euro
3.11 Internationellt förarbrev för fritidsbåt eller behörighetsbrev för förare av hyresbåt och ordnande av skriftligt prov 150 euro
3.12 Intyg om förhör med förare av vajerfärja eller fiskefartyg 150 euro
3.13 Styrsedel för lots, linjelotsbrev eller styrsedel för östersjölots, förnyelse av eller ändring i styrsedel eller linjelotsbrev 315 euro
3.14 Dispens från skyldigheten att anlita lots 630 euro
3.15 Dispens i fråga om befattningsbaserad kompetens eller rätt att verka i mer kvalificerade uppgifter 575 euro
3.16 Dubblett av certifikat, tillstånd eller handling som avses i punkt 3 eller förnyelse med anledning av namnbyte 60 euro
3.17 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av de certifikat som avses i punkt 3. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om certifikat inte kan beviljas. 200 euro
4 Prestationer i anslutning till bemanning
4.1 Förhandsutlåtande om bemanning eller bemanningscertifikat
4.1.1 Inrikes fart under 500 GT 150 euro
4.1.2 Utrikes fart och inrikes fart 500 GT eller mer 515 euro
4.2 Rätt att göra avvikelser från fastställd bemanning för viss tid eller för viss resa 630 euro
4.3 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av de certifikat som avses i punkt 4.1–4.2 . Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om certifikat inte kan beviljas. 200 euro
5 Prestationer i anslutning till fartygsteknik, fartygscertifikat och hamn-skyddsärenden
5.1 Åtgärdsavgift, godkännande av ritningar och annat material som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg, avgift/arbetstimme 350 euro
5.2 Säkerhets- eller miljöcertifikat 360 euro
- registreringsbevis för tryckbärande anordningar i fartyg
- enskilt godkännande av yrkesbåt
- godkännande av säkerhetsutrustning och säkerhetsanordningar
-säkerhetscertifikat för fartyg
- radiosäkerhetscertifikat eller utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg
- överensstämmelseintyg (redare)
- certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg)
- Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m och mer
- trafiktillstånd för höghastighetsfartyg
- fastställande av fartygs isklass
- inspektion av modelltestrapporter avseende maskineffekt
- inspektion av maskineffektkalkyler
- fastställande av den maskineffekt som krävs för fartygets isklass
- miljöcertifikat (IAPP-, IOPP-, ISPP-, IEE-, CLC-, CLB-, NLS-, AFS-certifikat, certifikat för fartyg som transporterat INF-last eller certifikat för tranport av farligt gods)
- godkännande av beräkning av måttlig hastighet för utsläpp av toalett-avfall
- certifikat enligt IGC-, GC-, eGC-, IBC- eller BCH-koden
- certifikat enligt IMSBC-koden
- mätbrev
- lastlinjecertifikat
- kontroll av fribordsberäkning och fastställande av fribord
- ISSC-certifikat
- deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning
- befrielse från lämnande av uppgifter om skyddsåtgärder
- sjöarbetscertifikat (MLC)
- certifikat om ansvarsförsäkring (CLC-konventionen, BC-konventionen, Atenförordningen och Nairobikonventionen)
- utlåtande om dubbelbotten i tankfartyg
5.3 Tillstånd till undantag 505 euro
- tryckbärande anordningar i fartyg
- undantagstillstånd från tekniska bestämmelser (bestämmelser som gäller konstruktion och utrustning, stabilitet, huvud- och hjälpmaskiner, apparater och system, navigationsutrustning, navigationsljus samt kommunikations- och signalutrustning, radioutrustning, brandsäkerhet, livräddningsanordningar, och -utrustning, elektriska installationer eller motsvarande tekniska detaljer)
- fartygsdispenser och dispenscertifikat
- beslut om beviljande av undantag
- ändring av giltighetstiden för undantag
- fartygsavfallsdispens
- dispens för transport av farligt gods
- dispens för lastutrymme
5.4 Godkännande eller utredning 880 euro
- godkännande av fartygs stabilitetsuppgifter
- bemyndigande av besiktningsorgan för tryckbärande anordningar i fartyg
- godkännande av lastsäkringsmanual
- godkännande av procedurmanual
- godkännande av fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförorening (SOPEP)
- godkännande av fartygsplan för nödåtgärder vid marin förorening (SMPEP)
- godkännande av beredskapsplan för fartyg som transporterar INF-last
- godkännande av skyddsplan för fartyg eller hamn
- godkännande av fartygs barlastvattenhanteringsplan
- skyddsutredning för hamn
5.5 Förnyelse av de certifikat eller handlingar som nämns i punkt 5 på grund av att ett fartygs namn, hemort eller motsvarande uppgifter har ändrats 220 euro
5.6 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av de certifikat, tillstånd och godkännanden som avses i punkterna 5.2–5.4. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om tillstånd inte kan beviljas. dubbelprestations-avgift
Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punkt 5.2–5.4 ut ersättningar enligt statens resereglemente.
6 Åtgärdsavgifter gällande fartygsteknik, fartygscertifikat, fartygstillsyn, båtteknik och marknadstillsyn över fritidsbåtar
6.1 Besiktning och inspektion av fartyg, skeppsmätning, verifiering av företag, säkerhetsbedömning av hamnområden, tillsyn över produkter och övriga åtgärder
6.1.1 Åtgärd under tjänstetid, avgift/arbetstimme 350 euro
6.1.2 Åtgärd under annan tid, avgift/arbetstimme 530 euro
6.1.3 Tilläggsavgift för en åtgärd (utöver åtgärdsavgiften), påskyndad behandling (högst 7 dagar före planerad åtgärd) på begäran av sökanden, avgift/åtgärd 1 100 euro
Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punkt 6.1 ut ersättningar enligt statens resereglemente.
Om den åtgärd som avses i 6.1 av orsaker som inte beror på besikt-ningsmannen, inspektören, eller skeppsmätaren inte har kunnat utföras inom den överenskomna tiden, eller om besiktningsmannen, inspektören, eller skeppsmätaren på beställarens begäran står till dennes förfogande under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk för arbetet, tas 50 % av den nämnda timdebiteringen samt ersättningar enligt statens resereglemente ut för väntetiden.
7 Prestationer i anslutning till lotsning
7.1 Provlotsning
7.1.1 Provlotsning under tjänstetid, avgift/arbetstimme 350 euro
7.1.2 Provlotsning under annan tid, avgift/arbetstimme 530 euro
7.2 Undantag från skyldigheten att anlita lots 460 euro
Dessutom tas det i samband med provlotsning enligt punkt 7.1 ut ersättningar enligt statens resereglemente.
8 Handlingar som hänför sig till hantering av last
8.1 Övervakning av säker lastning och lossning av bulkfartyg i hamnar
8.1.1 Temporärt tillstånd som beviljats nyligen inrättade terminaler 360 euro
8.1.2 Beslut angående utnämning av bedömningsorgan 880 euro
8.2 Godkännande av säkerhetsutredning för hamnområde, som gäller transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen, avgift/arbetstimme 350 euro
8.3 Säkerhetsutredning för hamnområde, som gäller transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen, dispens 505 euro
9 Godkännande för sjöfartsutbildning och utbildningsanordnare
9.1 Bedömning och godkännande under tjänstetid, avgift/arbetstimme 350 euro
9.2 Bedömning och godkännande under annan tid, avgift/arbetstimme 530 euro
Dessutom tas det för åtgärden i punkt 9 ut ersättningar enligt statens resereglemente samt eventuella kostnader för sådana utredningar gjorda av utomstående aktörer som behövs för att producera prestationen.
10 Övriga prestationer i anslutning till fartyg och deras drift
Årsavgiften för prestationen i punkt 10.2 innefattar handboksändringar och tillsyn. Vid prestationer som debiteras årligen tas det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar årsavgiften och för följande kalenderår den första årsavgiften.
10.1 Godkännande av systemet för personlistor och godkännande av ändring 880 euro
10.2 Auktorisering av serviceföretag för service av säkerhetsanordningar, årsavgift 220 euro
10.3 Beslut om båtföreningars flaggor 150 euro
10.4 Försegling av skepps- och maskindagbok 55 euro
Järnvägstrafik
1 Registreringsprestationer i anslutning till järnvägsmateriel
1.1 Beslut om registreringshändelse 140 euro
1.2 Införande av rullande materiel i registret eller ändring av uppgifterna, avgift/fordon 60 euro
1.3 Avgift för rullande materiel som antecknats i registret, årsavgift 12 euro
Avgiften enligt punkt 1.2 kan tas ut även om myndigheten på sitt eget initiativ behöver göra ändringar i registeruppgifterna för rullande materiel av den orsaken att de lagstadgade förutsättningarna för att hålla materielet i registret inte uppfylls.
Årsavgiften enligt punkt 1.3 för det materiel som antecknats i registret för rullande materiel tas ut faktureringsårets sista dag.
2 Prestationer i anslutning till behörigheter
2.1 Intyg för förare av rullande materiel eller behörighetsbevis för övriga trafiksäkerhetsuppgifter 190 euro
2.2 Duplett eller förnyelse på grund av namnändring av intyg eller behörighetsbevis 60 euro
3 Prestationer i anslutning till examina
3.1 Godkännande av repetitionsutbildare eller den som håller förarexamen, avgift/arbetstimme 200 euro
3.2 Godkännande av utbildningsprogram, avgift/arbetstimme 200 euro
4 Prestationer i anslutning till tillstånd för järnvägsinfrastruktur och järnvägsmateriel
4.1 Tillstånd för ibruktagande inom järnvägssystemet, avgift/arbetstimme 300 euro
- typgodkännande
- tillstånd för ibruktagande
- kompletterande tillstånd för ibruktagande
- tillstånd för provkörning
- godkännande av fordonstyp för samtrafik
- användningstillstånd för byggtiden
- behandling av projektplan och meddelande om behov av tillstånd för ibruktagande - utlåtande om prestationer som gäller infrastruktur och materiel
4.2 Avgift för automatisk handläggning av uppgifter om ryskt fordon, avgift/fordon 0,75 euro
4.3 Avgift för manuell handläggning av uppgifter om ryskt fordon, avgift/fordon 15 euro
4.4 ERATV-registrering och typgodkännandebeslut 500 euro
4.5 FI-kontrollintyg, avgift/arbetstimme 300 euro
5 Säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg
5.1 Säkerhetstillstånd eller säkerhetsintyg eller ändring av dessa till andra operatörer än museitrafikoperatörer, avgift/arbetstimme 200 euro
5.2 Säkerhetsintyg för museitrafikoperatör 1 000 euro
För A- eller B-delen av de säkerhetsintyg som avses i punkt 5.2 tas ut 50 % av den fasta avgiften.
6 Årsavgift för innehavare av säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd
Årsavgifterna i punkt 6 tas ut årligen i en post. Den första posten tas ut följande år efter det att tillståndet beviljats. Därpå följande årsavgifter tas ut varje kalenderår.
Årsavgifterna i punkt 6 innefattar godkännande av ändringar som ska göras i säkerhetsstyrningssystemen, kontroll av säkerhetsprocesserna, kontroll av att säkerhetsdokumenten för banbyggnads- och grundförbättringsprojekt är korrekta och att projekten har genomförts korrekt, analys av säkerhetsavvikelser och utredning av farosituationer och incidenter. För enskilda inspektioner och kontroller (genomförande, rapportering och kontroll) tas avgift ut enligt punkt 6.6.
6.1 Järnvägsföretag som bedriver persontrafik
6.1.1 Under 200 miljoner passagerar-km per år, årsavgift 5 000 euro
6.1.2 Minst 200 miljoner passagerar-km per år, årsavgift 25 000 euro
6.2 Järnvägsföretag eller järnvägsoperatör som bedriver godstrafik och/eller banhållningsrelaterad trafik
6.2.1 Under 500 miljoner ton-km tågtrafik per år, årsavgift 5 000 euro
6.2.2 Minst 500 miljoner ton-km tågtrafik per år, årsavgift 25 000 euro
6.3 Järnvägsoperatör som bedriver växlingsarbete enbart inom godstrafik, årsavgift 1 000 euro
6.4 Museitrafikoperatör, årsavgift 500 euro
6.5 Bannätsförvaltare
6.5.1 Förvaltare av statens bannät, årsavgift 50 000 euro
6.5.2 Förvaltare av privat bannät, årsavgift
6.5.2.1 Avgift för första bannät, årsavgift 500 euro
6.5.2.2 Avgift för andra och därpå följande bannät, årsavgift/bannät 250 euro
6.6 Tillsynsarbete som inte omfattas av årsavgifterna i punkt 6, avgift/arbetstimme 200 euro
Avgiften enligt punkt 6.6 tas inte ut för museitrafikoperatörer och förvaltare av privata bannät.
7 Prestationer i anslutning till bedömningsorgan
7.1 Utnämning av bedömningsorgan, avgift/arbetstimme 200 euro
8 Prestationer i anslutning till läroanstalter
För ett första godkännande tas det ut en avgift enligt punkt 8.1 och för följande kalenderår en årsavgift.
8.1 Godkännande av läroanstalt, första godkännande 1 500 euro
8.2 Godkännande av läroanstalt, årsavgift 1 500 euro
Dessutom tas det för åtgärden i punkt 8.1 ut eventuella kostnader för sådana utredningar av utomstående aktörer som behövs för att producera prestationen.
9 Prestationer i anslutning till underhåll av godsvagnar
För ett första godkännande enligt punkt 9.1 tas det ut en avgift enligt arbetstimmarna och för följande kalenderår en årsavgift. Årsavgiften innefattar handboksändringar och tillsyn.
9.1 Certifiering (ECM) av enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar på järnväg, avgift/arbetstimme 200 euro
9.2 Certifiering (ECM) av enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar på järnväg, årsavgift 3 000 euro
10 Prestationer i samband med transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen
10.1 Godkännande av säkerhetsutredning i fråga om TFÄ-bangård, avgift/arbetstimme 300 euro
10.2 Godkännande av säkerhetsutredning i fråga om TFÄ-bangård, dispens 300 euro
10.3 Tillstånd till undantag för TFA-transport på järnväg 350 euro
10.4 Ändring av tillstånd till undantag för TFA-transport på järnväg 150 euro
11 Tillstånd till undantag inom järnvägssystemet
11.1 Tillstånd till undantag, avgift/arbetstimme 250 euro
11.2 Påskyndad behandling av tillstånd till undantag, avgift/arbetstimme 450 euro
Vägtrafik
Årsavgifterna för prestationerna i punkterna 4, 8 och 9 innefattar ändringar av och tillsyn över tillstånd och godkännanden. Vid prestationer som debiteras årligen tas det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar årsavgiften och för följande kalenderår den första årsavgiften.
1 Prestationer i anslutning till typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter
1.1 EG-typgodkännande, E-typgodkännande eller nationellt godkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet eller utvidgning av godkännande på grund av tekniska ändringar 630 euro
1.2 Utvidgning av typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet på grund av andra än tekniska ändringar 250 euro
1.3 Nationellt typgodkännande av hela fordonet, avgift/typ 500 euro
1.4 Nationellt typgodkännande av hela fordonet, avgift/version 250 euro
1.5 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet, av-gift/utvidgning 375 euro
1.6 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet, avgift/version 250 euro
1.7 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet, avgift/överförd version 15 euro
1.8 Övrigt arbete som avser typgodkännande, avgift/arbetstimme 150 euro
1.9 Återkallande av godkännande 80 euro
1.10 Registrering av uppgifterna om utländskt typgodkännande av små serier, avgift/ansökan, dvs. grundavgift 5 euro
1.11 Registrering av uppgifterna om utländskt typgodkännande av små serier, avgift/version 40 euro
Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punkt 1.8 ut ersättningar enligt statens resereglemente.
2 Registrering av fordons typuppgifter
2.1 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet, avgift/ansökan, dvs. grundavgift 5 euro
2.2 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet, avgift/version 40 euro
2.3 Ändring eller korrigering av typuppgifterna, grundavgift 40 euro
2.4 Ändring eller korrigering av typuppgifterna, avgift/version 10 euro
2.5 Övrigt utredningsarbete och övrig korrigering eller registrering av uppgifterna, avgift/arbetstimme 150 euro
3 Prestationer i anslutning till förhandsanmälan
3.1 Förhandsanmälan eller ny utskrift av förhandsanmälningsintyg 10,50 euro
4 Prestationer i anslutning till bedömning av produktionens överensstämmelse med kraven
4.1 Övervakning av att typgodkänd produktion överensstämmer med kraven
4.1.1 Av Trafiksäkerhetsverket övervakad tillverkare av komponent, system eller separat teknisk enhet, årsavgift 750 euro
4.1.2 Fordonstillverkare, övervakad av Trafiksäkerhetsverket, årsavgift 1 000 euro
4.1.3 Av Trafiksäkerhetsverket övervakad, i Finland etablerad representant för tillverkaren vid nationellt typgodkännande, årsavgift 250 euro
4.1.4 Tillverkare, övervakad av en teknisk tjänst, årsavgift (omfattar inte kontrollbesök utförda av en teknisk tjänst) 200 euro
5 Prestationer i anslutning till utbildning för besiktningsverksamhet och till prov för fordonsbesiktningspersonal och utförare av enskilt godkännande
5.1 Utbildningstillstånd för fordonsbesiktningsverksamhet, samt TFÄ-godkännanden och besiktningar, enligt utbildningsperiod 400 euro
5.2 Teoriprov 120 euro
5.3 Praktisk del av prov, lätta fordon 180 euro
5.4 Praktisk del av prov, tunga fordon 360 euro
6 Prestationer i anslutning till besiktningsverksamhet
6.1 Första godkännande av ställe för fordonsbesiktning (koncession samt inspektion och tillstånd vid inledande av verksamheten) 1 500 euro
7 Prestationer i anslutning till enskilda godkännanden
7.1 Enskilt godkännande av fordon i kategori M1, N1, O3 eller O4 250 euro
7.2 Enskilt godkännande av fordon i kategori M2, M3, N2 eller N3 300 euro
7.3 Enskilt godkännande av fordon i kategori O1 180 euro
7.4 Enskilt godkännande av fordon i kategori O2 200 euro
8 Prestationer i anslutning till verkstäder
8.1 Koncessionsberoende fordonsverkstad, årsavgift 100 euro
8.2 Anmälningspliktig verkstad, årsavgift 50 euro
9 Prestationer i anslutning till tekniska tjänster och godkända sakkunniga
9.1 Godkännande av tekniska tjänster
9.1.1 Kategori A, årsavgift 1 000 euro
9.1.2 Kategori B, årsavgift 1 000 euro
9.1.3 Kategori C, årsavgift 1 000 euro
9.1.4 Kategori D, årsavgift 1 000 euro
För godkännande enligt punkt 9.1 tas årsavgift ut för varje enskild kategori.
9.2 Godkännande av godkänd sakkunnig, årsavgift 1 000 euro
9.3 Annat godkännande av teknisk tjänst eller godkänd sakkunnig, av-gift/arbetstimme 150 euro
9.4 Erkännande av besiktningsorgan som utför besiktningar av transporter av farliga ämnen, årsavgift för anmält organ 1 000 euro
10 Fordonstekniska utlåtanden och tillstånd samt övriga prestationer
10.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller användning på väg 380 euro
10.2 Korrigering av tillståndsuppgifterna eller andra fordonstekniska utlåtanden 80 euro
11 Internationella transporttillstånd
11.1 CEMT-tillstånd 50 euro
11.2 Tillstånd för tredjeland 40 euro
11.3 Hämtningstillstånd inom passagerartrafiken 40 euro
11.4 Färdbladshäfte för tillfällig trafik 50 euro
11.5 Färdbladshäfte enligt Interbusöverenskommelsen 50 euro
11.6 Tillstånd för internationell persontrafik med buss 250 euro
11.7 Ändring eller återkallande av tillstånd för internationell persontrafik med buss 100 euro
11.8 Intyg för internationell persontransport 40 euro
11.9 CEMT/ECMT-intyg, attestering och stämpel 35 euro
12 Prestationer i anslutning till transport av farliga ämnen
12.1 Tillstånd till undantag för TFÄ-transport på väg 350 euro
12.2 Ändring av tillstånd till undantag för TFÄ-transport på väg 150 euro
12.3 Beviljande av ruttbegränsningar för vägtransporter, avgift/arbetstimme 500 euro
13 Prestationer i anslutning till utbildning för trafiksäkerhetsgranskare
13.1 Grundkurs för trafiksäkerhetsgranskare 2 040 euro
13.2 Kompletteringskurs för trafiksäkerhetsgranskare 815 euro
13.3 Prov för trafiksäkerhetsgranskare 510 euro
14 Prestationer i anslutning till säkerhetsövervakning av vägnätet
Den fasta årsavgiften i punkt 14.1 innefattar kontroll av säkerhetsprocesserna: kontroll av att säkerhetsdokumenten för vägbyggnads- och grundförbättringsprojekt är korrekta och att projekten har genomförts korrekt, analys av säkerhetsavvikelser och utredning av farosituationer och incidenter. För enskilda inspektioner och kontroller (genomförande, rapportering och kontroll) tas avgift ut enligt punkt 14.2.
14.1 Säkerhetsövervakning av TEN-vägnätet, årsavgift 30 600 euro
14.2 Säkerhetsövervakning av TEN-vägnätet, övervakningsarbete som inte omfattas av årsavgiften, avgift/arbetstimme 180 euro
Utöver avgifterna i punkt 14 tas ersättningar ut enligt statens resereglemente för de kostnader inspektionerna och kontrollerna orsakat.
15 Prestationer i anslutning till ITS-direktivet
15.1 Årsavgift för leverantör av ITS-tjänster 1 500 euro
Trafikmedicin
Den första årsavgiften för prestationerna i punkterna 1.5 och 2.1 tas ut när bemyndigande beviljas. Därpå följande årsavgifter tas ut varje kalenderår.
1 Prestationer gällande personer
1.1 Tillstånd eller intyg som hänför sig till en persons hälsotillstånd 120 euro
1.2 Kopia av tillstånd eller intyg 50 euro
1.3 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av ansökan. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om tillstånd inte kan beviljas. 600 euro
1.4 Utbildning för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, avgift/utbildningsdag/elev 150 euro
1.5 Bemyndigande för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, årsavgift 100 euro
1.6 Överförande av certifikat till annan stat 100 euro
2 Prestationer som hänför sig till organisationer
2.1 Bemyndigande för trafikmedicinskt centrum, årsavgift 5 000 euro
2.2 Beslut om dispens gällande fartygsapotek 500 euro
Prestationer i anslutning till regleringsorganet för järnvägssektorn
1 Bedömningar utförda av regleringsorganet för järnvägssektorn
1.1 Bedömning om det huvudsakliga syftet för ny internationell persontrafiktjänst på järnväg, den ekonomiska jämvikten eller en omprövning av den ekonomiska jämvikten, avgift/arbetstimme 150 euro
OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER SOM AVVIKER FRÅN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
1 Prestationer för vilka avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut
1.1 Muntligt teoriprov av hälsoskäl 31 euro
1.2 Avgörande av begäran om omprövning som gäller beslut av en koncessionsinnehavare, en innehavare av koncession för utbildningsrätt av besiktare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 50 euro
1.3 Andra intyg som inte prissatts separat 9,50 euro
1.4 Förhandsavgörande gällande fordonsskatt, bilskatt eller bränsleavgift 90 euro
2 Prestationer för vilka avgift som är högre än självkostnadsvärdet tas ut
2.1 Beslut om beviljande av specialtecken för fordon 850 euro
2.2 Provnummerintyg, årsavgift 220 euro
2.3 Beslut om beviljande av specialbeteckning för farkost 200 euro
2.4 Beviljande av tillstånd till undantag från kraven på största tillåtna mått och massor för fordon registrerat/ibruktaget i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 180 euro
Förkortningar som används i avgiftstabellen
LUFTFART
AltMoC Alternative Means of Compliance alternativa sätt at uppfylla kraven i Europeiska unionens lagstiftning
AMC Acceptable Means of Compliance allmänna råd för uppfyllande av krav enligt Europeiska unionens lagstiftning
ANS Air Navigation Service flygtrafiktjänst
AOC Air Operator’s Certificate drifttillstånd
APL Autogyro Pilot Licence autogiroflygarcertifikat
ATCO Air Traffic Controller Office flygledare
ATPL Airline Transport Pilot Licence trafikflygarcertifikat
ATO Approved Training Organisation godkänd utbildningsorganisation
ATS Air Traffic Service flygtrafikledningstjänst
B-RNAV Basic Area Navigation grundläggande områdesnavigering
BITD Basic Instrument Training Device utbildningshjälpmedel för grund-läggande instrumentflygning
BPL Balloon Pilot Licence ballongpilotcertifikat
CAT Category kategori
CPL Commercial Pilot Licence förvärvsflygarcertifikat
Del-NCC Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS), Bilaga VI, Icke-kommersiell flygdrift med komplexa motordrivna luftfartyg
Del-SPA Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS), Bilaga V, Särskilt godkännande
Del-SPO Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS), Bilaga VIII, Specialiserad flygverksamhet
DGR Dangerous Goods Regulations transportbestämmelser för farliga ämnen
ETOPS Extended Twin-engine Operations långdistansflygning med tvåmotoriga flygplan
FFS Full Flight Simulator flygsimulator
FISO Flight Information Service Officer AFIS-personal
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer
FTD Flight Training Device flygutbildningshjälpmedel
FSTD Flight Simulation Training Device utbildningshjälpmedel för flygsimulering
GPL Glider Pilot Licence segelflygarcertifikat
HEMS Helicopter Emergency Medical Service ambulanshelikopter
IMC Instrument Meteorological Conditions instrumentväderförhållanden
IR Instrument Rating instrumentbehörighet
JAR Joint Aviation Requirements allmäneuropeiska luftfartsbestämmelser
LVTO Low Visibility Take-Off start vid låga siktvärden
ME Multi-engine flermotorig
MEL Minimum Equipment List minimiutrustningslista
MGPL Motor Glider Pilot Licence motorsegelflygarcertifikat
MNPS Minimum Navigation Performance Specifications minimikrav för navigeringsnoggrannhet
MP Multi Pilot flerpilot
MPL Multi-Crew Pilot Licence certifikat för flerpilotsbesättning
MTOM Maximum Take-Off Mass största tillåtna startmassa
OL Operating Licence operativ licens
OM Operations Manual drifthandbok
ORA Organisation Requirements for Aircrew organisationskrav för flygbesättningar
OTD Other Training Device övriga utbildningshjälpmedel
POA Production Organisation Approval tillverkningstillstånd
PPL Private Pilot Licence privatflygarcertifikat
P-RNAV Precision Area Navigation områdesnavigering med hög precision
QM Quality Manual kvalitetshandbok
QTG Qualification Test Guide anvisningar för kvalificeringstest
RNAV Area Navigation områdesnavigering
RNAV-APP RNAV Approach RNAV-inflygning
RVR Runway Visual Range bansynvidd
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum reducerat vertikalt separationsminimum
SE Single-engine enmotorig
TR Type Rating typutbildning
UPL Ultralight Pilot Licence ultralättflygarcertifikat
VFR Visual Flight Rules visuellflygreglerna
Vis Visibility sikt
SJÖFART
AFS International Anti-Fouling System Certificate internationellt certifikat om påväxthindrande system
Atenförordningen Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran
Atenkonventionen internationella konventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods
BC International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja
BCH Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
CLB Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage certifikat som rör försäkring eller annan ekonomisk säkerhet avseende civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja
CLC Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage certifikat som rör försäkring eller annan ekonomisk säkerhet avseende civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja
GC Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk koden för konstruktion och utrustning av fartyg som till sjöss transporterar kondenserade gaser i bulk
eGC Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk koden för existerande fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk
IAPP International Air Pollution Prevention Certificate internationellt luftskyddscertifikat
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk internationella koder för sjötransport av farliga flytande kemikalier
IEE International Energy Efficiency Certificate internationellt energieffektivitetscertifikat
IGC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk
IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes Code internationella koden för sjötransport av fasta ämnen i bulk
INF The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships internationella koden för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt avfall i behållare
IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate internationellt oljeskyddscertifikat
ISPP International Sewage Pollution Prevention Certificate internationellt föroreningsskyddscertifikat för avloppsvatten
ISSC International Ship Security Certificate internationellt skyddscertifikat för fartyg
MLC Maritime Labour Convention internationella sjöarbetskonventionen
Nairobikonventionen internationella konventionen om avlägsnande av vrak
NLS International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga, flytande ämnen i bulk
SMPEP Shipboard Marine Pollution Emergency Plan fartygsplan för nödåtgärder vid marin förorening
SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency Plan fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförorening
JÄRNVÄGSTRAFIK
ECM Entity in Charge of Maintenance underhållsansvarig enhet för gods-vagnar som är införd i materielregistret
ERATV European Register of Authorised Types of Vehicles Europeiska registret över godkända typer av fordon
TFÄ transport av farliga ämnen
VÄGTRAFIK
ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATJ datasystem för fordonstrafiken
CEMT Autorisation CEMT europeiska transportministerkonferensens transporttillstånd för trafik mellan lastningsplatser för gods i två olika medlemsstater
EKL vägtransportledare för specialtransporter
ECMT ECMT licence europeiska transportministerkonferensens transporttillstånd för trafik mellan lastningsplatser för gods i två olika medlemsstater
ITS Intelligent Transport Systems intelligenta transportsystem
TEN Trans-European Transport Network transeuropeiskt vägnät
TFÄ transport av farliga ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.