1219/2016

Helsingfors den 19 december 2016

Finansministeriets förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För Statens ekonomiska forskningscentrals prestationer tas till staten ut avgifter i enlighet med denna förordning, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

2 §
Övriga prestationer

Följande tjänster och prestationer som grundar sig på beställning eller uppdrag är sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Statens ekonomiska forskningscentral prissätter på företagsekonomiska grunder:

1) undersökningar och utredningar;

2) sakkunnigtjänster;

3) övriga eventuella tjänster som beställts särskilt.

Statens ekonomiska forskningscentral beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2019.

Genom denna förordning upphävs Finansministeriets beslut om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer (876/1993).

Helsingfors den 19 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.