1210/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (795/2014) punkt 6 i kapitel 3.1 i bilaga 2,

ändras 3 § 2 mom. 12 punkten sådan den lyder i förordning 444/2016, och

fogas till bilaga 2 ett nytt kapitel 3.1.1 som följer:

3 §
Definitioner

Dessutom avses i denna förordning med


12) litet slakteri anläggning där det slaktas

a) högst 5 000 djurenheter av tama klöv- och hovdjur per år; som omräkningstal för olika djurarter används de omräkningstal som anges i artikel 17.6 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, nedan avlivningsförordningen,

b) högst 300 000 fjäderfän per år,

c) högst 300 000 hägnade kaniner per år; i fråga om det högsta antalet djur som får slaktas i små slakterier för annat hägnat vilt tillämpas det högsta antal som fastställts för slakt av djur av motsvarande vikt eller närbesläktade djur,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 16 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Anna-Maija Grönlund

Bilaga

BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONSMÄSSIGA TILLÄGGSKRAV PÅ ANLÄGGNINGAR INOM OLIKA BRANSCHER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 3. Fjäderfäslakterier och små fjäderfäslakterier

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.1 Byggnadstekniska tilläggskrav

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.1.1. Byggnadstekniska lättnader för små fjäderfäslakterier

Små slakterier som slaktar högst 150 000 fåglar per år behöver inte ha ett separat låsbart utrymme för förvaring av beslagtaget kött. I små slakterier ska det finnas ett särskilt område i kylrummet där beslagtagna slaktkroppar och organ kan hållas märkta och åtskilt från andra slaktkroppar och organ. Kylrummet ska vara låsbart.

Även små slakterier som slaktar över 150 000 fåglar per år kan utnyttja den lättnad som anges i denna punkt med stöd av Livsmedelssäkerhetsverkets bedömning från fall till fall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.